Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Monitorowanie zużycia energii, wody i paliw

W oparciu o analizę zużycia wody, energii i paliw, podejmowane są działania, które służą ograniczeniu zużycia tych surowców.

Bank Millennium Grupa 2018 Bank 2018 Grupa 2017 Bank 2017 Bank 2016 Bank 2015 Jed. Grupa zmiana 2018/ 2017 Bank zmiana 2018/ 2017
Energia elektryczna zakupiona 30 060 119 25 984 803 29 758 730 26 137 322 28 919 799 22 730 441 kWh 1,01% -0,58%
Energia cieplna zakupiona 77 741 68 557 74 311 66 745 66 993 81 417 GJ 4,62%   2,7%
Gaz ziemny 204 378 169 791 194 866 169 916 155 237 152 726 M3 4,88% -0,07%
Olej opałowy 4 600 4 600 11 218 9 131 13 570 13 832 L -58,99% -49,6%
Woda [GRI 303-1] 87 654 80 549 78 573 72 078 68 511 70 703 M3 11,56% 11,75%

[GRI 302-1]

Zużycie benzyny przez flotę samochodową Banku zwiększyło się o około 22% w stosunku do roku 2017. O około 26% spadło natomiast zużycie paliwa w pojazdach z napędem diesla. Spowodowane było to wzrostem liczby samochodów we flocie oraz sukcesywną wymianą samochodów na modele z napędem hybrydowym, które w dużym stopniu obniżają emisję spalin do środowiska.

Bank Millennium wymienił prawie wszystkie samochody ze swojej floty na modele hybrydowe. W skali roku flota będzie emitowała o ponad 500 ton CO2 mniej (zmniejszenie emisji o 20,6%) w porównaniu do stanu sprzed wymiany samochodów.

Bank Millennium 2018 2017 Zmiana 2018/2017
Paliwo Benzyna Diesel Benzyna Diesel Benzyna Diesel
Zużycie paliwa (litry) 408 925 169 800 333 767 203 889 22% -17%
Grupa Banku Millennium 2018 2017 Zmiana 2018/2017
Paliwo Benzyna Diesel Benzyna Diesel Benzyna Diesel
Zużycie paliwa (litry) 528 548 183 519 433 156 249 621 22% -26%

W celu racjonalizacji liczby podróży służbowych Bank stosuje limity związane z użyciem poszczególnych rodzajów transportu. Pracownicy korzystają najczęściej z transportu kolejowego i autobusowego. Podróże samolotem oraz samochodem prywatnym są ograniczane.

Podróże służbowe (km)* 2018 2017 2016 2015 Zmiana 2018/2017
Lotnicze 566 782 212 425 185 227 241 638 167%
Taksówki 3 562 3 155 1 716 1 317 13%
Kolejowe 2 739 829 2 227 450 1 923 347 1 794 890 23%
Autokarowe 483 499 247 495 211 568 199 432 95%

[GRI 302-1]

*dane dla Banku Millennium, Spółki nie prowadzą rejestru przejechanych km

Wzrost kosztów transportu kolejowego i autokarowego oraz taksówek wynikał z większej liczby szkoleń/konferencji przeznaczonych dla departamentów sprzedażowych oraz zwiększonej liczby podróży służbowych. Na koniec 2018 r. Bank Millennium przejął SKOK Piast oraz podpisał umowę zakupu Euro Banku, co przyczyniło się do wzrostu kosztów delegacji.

Nowi pracownicy uczestniczący w szkoleniach wstępnych w Warszawie, z uwagi na utrudniony dojazd środkami komunikacji miejskiej, są dowożeni taksówkami z hotelu na szkolenie w centrali Banku. Wzrost kosztów transportu lotniczego był spowodowany zwiększeniem liczby zagranicznych podróży służbowych.

Spółki realizują podróże służbowe we własnym zakresie.

[GRI 305-1]

W roku 2018 blisko 90% całego śladu węglowego Grupy Banku pochodziło z emisji pośredniej związanej ze zużyciem energii elektrycznej i cieplnej w placówkach Banku (odpowiednio ok. 42,7% i ok. 47,0%), ok. 9% pochodzi ze spalania paliw we własnych instalacjach energetycznych i pojazdach oraz ok. 1% pochodzi z emisji pośredniej związanej z korzystaniem z publicznych środków transportu.

Łączna emisja CO2 w Grupie Banku Millennium w 2018 r. spadła około 32% w porównaniu z rokiem 2017. W 2018 r. zanotowano łączny wzrost zużycia energii elektrycznej ok 15%, jednak Grupa Banku Millennium zmieniła dostawcę energii elektrycznej. Nowy dostawca posiada w swoim portfelu paliw znaczący udział gazu ziemnego, co istotnie wpłynęło na obniżenie łącznej emisji CO2 w Grupie Banku Millennium.

Zakres raportowania powyższej emisji CO2 dotyczy emisji bezpośrednich ze spalania paliw we własnych źródłach energii i pojazdach (wg Scope 1 GHG Protocol), emisji pośrednich ze spalania paliw celem wytworzenia zakupionej przez organizację energii elektrycznej i energii cieplnej (wg Scope 2 GHG Protocol) oraz pozostałej emisji pośredniej pochodzącej ze spalania paliw w użytkowanych środkach transportu nie będących we władaniu organizacji tj. taksówki, samoloty, pociągi i autobusy (wg Scope 2 GHG Protocol); Dane dotyczące wskaźników emisji pochodzą z: IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Guidelines to DEFRA’s / DECC’s Greenhouse Gas Conversion Factors for company reporting, krajowych agend środowiskowych tj. kobize.pl i kape.gov.pl, oraz dostawcy energii elektrycznej Banku i Grupy Banku Millennium.

Łączne emisje (tony) 2018
Grupa***
2018
Bank
2017
Bank
2016
Bank
2015
Bank
2014
Bank
2013
Bank
2012
Bank
2011
Bank
CO2* 22 435 19 516 33 295 35 971 32 127 41 819 42 787 43 305 39 117
CO2e** 22 629 19 685 33 462 36 151 32 636 42 388 43 346 43 879 39 659

* dotyczy emisji dwutlenku węgla
** CO2e – dotyczy łącznej emisji gazów cieplarnianych: CO2, CH4 i N2O wyliczonej w ekwiwalencie oddziaływania CO2
*** dane dotyczące Grupy Millenium obejmują zużycie energii elektrycznej i cieplnej oraz paliw w Banku i Grupie Millennium, jednocześnie wyliczona emisja obejmuje jedynie dane dotyczące emisji w wyniku podróży służbowych w Banku Millennium.

Powyższe dane dotyczące śladu węglowego tzw „Carbon Footprint” zostały wyliczone w oparciu o metodologię Green House Gas Protocol „A Corporate Accounting and Reporting Standard” Revised Edition WBCSD (World Business Council for Sustainable Development).