Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Komunikacja z interesariuszami

Oczekiwania i opinie Interesariuszy uwzględniane są przy wprowadzaniu innowacji i usprawnień zarówno w produktach i usługach jak i działalności Banku. Informacje zwrotne od Interesariuszy pozyskiwane są z wymienionych poniżej źródeł: [GRI 102-43]

Komunikacja z Interesariuszami

[GRI 102-44]

Interesariusz Kanały komunikacji Częstotliwość komunikacji Zgłoszone tematy Działania Banku
Inwestorzy i analitycy rynku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Raz w roku Przejrzystość działania, łatwy i szybki dostęp do informacji o Banku, etyczna i odpowiedzialna społecznie działalność. Stosowanie się do zasad ładu korporacyjnego, zapewnienie przejrzystości, bezpieczeństwa i etyki działania, szybka wymiana informacji przez wiele kanałów komunikacji z akcjonariuszami.
Roadshows i konferencje Kilka razy w roku
Spotkania Kilkaset w roku
Komunikaty giełdowe i prasowe Na bieżąco
Klienci Oddziały, bankowość internetowa i mobilna Na bieżąco Wysoka jakość oferowanych produktów i usług, etyczny marketing i sprzedaż, bezpieczeństwo powierzonych środków, łatwość korzystania z produktów i komunikacji z Bankiem, udogodnienia w dostępie do usług Banku i usług poza bankowych. Łatwy, szybki i nie ograniczony barierami dostęp do usług bankowych i pozabankowych, etyczna reklama i sprzedaż, jasne informowanie o warunkach korzystania z usług, łatwy kontakt z Bankiem, zapewnienie bezpieczeństwa środków klientów.
Strona www, portale społecznościowe Na bieżąco
Infolinia Na bieżąco
Reklamacje Na bieżąco
Badania satysfakcji z produktów i usług oraz jakości obsługi Co miesiąc/kwartał/rok oraz ad-hoc
Grupy fokusowe Kilka razy w roku
Pracownicy Intranet, forum społecznościowe, czaty Na bieżąco Stabilność zatrudnienia i możliwość rozwoju zawodowego, uczciwe wynagradzanie i nagradzanie, zapewnienie możliwości dwustronnej komunikacji, udogodnienia dla pracujących rodziców. Komunikacja z pracownikami i odpowiadanie na ich oczekiwania, programy rozwoju kompetencji zawodowych, programy dla rodziców, dofinansowanie aktywności pozapracowych, możliwość udziału w wydarzeniach sportowych i wolontariacie pracowniczym.
System zgłaszania nieprawidłowości Whistleblowing Na bieżąco
Spotkanie z udziałem Zarządu Kilka razy w roku
Ocena pracownika Raz na pół roku
Dostawcy Okresowe spotkania Kilkaset w roku Uczciwe zasady wyboru i współpracy z dostawcami. Stosowanie obiektywnych procedur wyboru dostawców; terminowa realizacja postanowień umowy; wybór dostawców z uwzględnieniem kryteriów etycznych i środowiskowych.
Telefon, e-mail Na bieżąco
Negocjacje i realizacja umów Na bieżąco
Otoczenie społeczne Oferty dotyczące współpracy Kilkaset w roku Wspieranie projektów społecznych przez firmę i jej pracowników. Merytoryczne i finansowe wspieranie projektów społecznych; edukacja finansowa; zachęcanie pracowników do udziału w akcjach społecznych i wolontariacie.
Spotkania ze studentami Kilkadziesiąt w roku
Wolontariat pracowniczy Kilkadziesiąt w roku
Środowisko Rankingi środowiskowe Kilkanaście w roku Redukowanie negatywnego wpływu na środowisko, edukacja ekologiczna klientów i pracowników. Monitorowanie i redukowanie wpływu na środowisko, programy edukacji ekologicznej.
Sprawozdania środowiskowe do organów administracji państwowej Kilkanaście
w roku
Regulatorzy (KNF, BFG, UOKiK, NBP, KSF) Raporty Kilkanaście w roku Zalecenia dotyczące komunikacji z klientami, raporty z działalności Banku, ocena ryzyka związanego z działalnością Banku. Raportowanie oraz wdrażanie zaleceń organizacji nadzorczych.
Korespondencja
Kontrole nadzorcze