Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników

Pracownicy Grupy Banku Millennium mają dostęp do prywatnej opieki medycznej. Dodatkowo w centrali Banku w Warszawie funkcjonuje przyzakładowa przychodnia medyczna. Dla wszystkich chętnych pracowników, corocznie w okresie jesiennym organizowane są szczepienia przeciwko grypie. Bank prowadzi również program Millennium Active Zone zachęcający do prowadzenia aktywnego stylu życia oraz w ramach świadczeń socjalnych, oferuje kartę Multisport umożliwiającą nielimitowany dostęp do obiektów sportowych w całej Polsce. Szczegóły na temat realizowanych programów znajdują się w dziale „Świadczenia socjalne”.

Działania prowadzone w ramach BHP uregulowane są w „Instrukcji zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Banku Millennium”. Obejmują one standardowe zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, tematykę ochrony przeciwpożarowej, podstaw prawa pracy oraz działalność szkoleniową w wymienionych obszarach. Spółki podlegają tej samej instrukcji.

Działalność kontrolna BHP jest działalnością planową, opartą na rocznym planie audytów obejmującym w każdym roku co najmniej 50% ogólnej liczby oddziałów Banku. Wszystkie wypracowane materiały z raportów, zaleceń pokontrolnych lub dokumentacji wypadkowej są wykorzystywane przez właściwe jednostki organizacyjne Banku do pracy nad poprawą bezpieczeństwa.

Kluczowe ryzyka związane z nieprzestrzeganiem zasad BHP dotyczą możliwości wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych (głównie upadków, uderzeń i obciążeń psychofizycznych), związanej z tym absencji i konieczności wypłaty odszkodowań.

Skutecznym sposobem zabiegania tego typu ryzykom są szkolenia pracowników oraz cykliczne kontrole biur i oddziałów banku pod kątem zgodności z zasadami ochrony przeciwpożarowej i BHP. [GRI 103-1, 103-2, 103-3] [GRI 102-11]

Bezpieczeństwo i higiena pracy
2018 Grupa 2018 Bank 2017 Grupa 2017 Bank
Wypadki w pracy* 8 7 13 11
Wypadki śmiertelne w pracy 0 0 0 0
Wskaźnik dni straconych** 0,04% 0,04% 0,09% 0,10%
Wskaźnik nieobecności w pracy*** 7,18% 7,4% 7,64% 8,00% [GRI 102-30]
Szkolenia BHP**** – liczba i % uczestników 1 340 (21%) 1 254 (21%) 1 978 (33%) 1 889 (34%)
Audyty oddziałów 184 184 191 191

*Najczęściej występującymi typami wypadków są potknięcia i poślizgnięcia.

**Wpływ wypadków i chorób zawodowych na absencję pracownika. Wskaźnik obliczany jest poprzez porównanie całkowitej liczby dni straconych do całkowitej liczby godzin zaplanowanych do przepracowania.

***Wskaźnik mierzący rzeczywistą liczbę dni straconych nieobecnego pracownika wyrażony jako % całkowitej liczby dni zaplanowanych do przepracowania przez pracowników w tym samym czasie.

****Szkolenia wstępne i okresowe (przeprowadzane raz na 5 lat). [GRI 403-2]