Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Wspieranie różnorodności i przeciwdziałanie dyskryminacji

Zgodnie z obowiązującą „Polityką Zasobów Ludzkich”, w Grupie Banku Millennium stosowanie wszelkich praktyk dyskryminacyjnych, o cechach mobbingu lub molestowania seksualnego w stosunku do pracowników jest zabronione. Grupa Banku Millennium działa z poszanowaniem godności ludzkiej i przestrzega prawa do równego traktowania bez względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne i narodowe, religię, wyznanie, status rodzinny, orientację seksualną, stan zdrowia, przekonania, przynależność związkową oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne. W 2018 r. Bank przystąpił do Karty Różnorodności, która jest zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje decydujące się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działające na rzecz tworzenia i promocji różnorodności.

Kwestie poszanowania różnorodności w Grupie Banku reguluje „Polityka Różnorodności”, „Kodeks Etyczny”, „Regulamin Pracy” oraz regulacje dotyczące rekrutacji. Efektem wdrożenia polityk jest szereg działań:

  • Wszyscy pracownicy przechodzą obowiązkowe szkolenie z zagadnień etycznych. Dodatkowo cała kadra menedżerska obligatoryjnie przechodzi szkolenie w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu. Bank posiada procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne. Pracownicy mogą zgłaszać nadużycia anonimowo na wskazany adres mailowy.
2018 Bank 2018 Grupa 2017 Bank 2017 Grupa
Liczba i % menedżerów przeszkolonych z dyskryminacji i mobbingu* 81 (9%) 85 (9%) 159 (17%) 168 (17%)

* szkoleni są nowi kierownicy i dyrektorzy

  • Przy rekrutacji pracowników nie stosuje się kryteriów narażających na zachowania dyskryminacyjne. Zasady te dotyczą także rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. Kandydaci do pracy wybierani są na podstawie obiektywnych kryteriów takich jak w szczególności: wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kompetencje ogólne i specyficzne, znajomość języków obcych oraz ogólne dopasowanie do profilu.
  • Bank na bieżąco analizuje strukturę wynagrodzeń i równość w dostępie do zarobków i stanowisk ze względu na płeć, wiek oraz narodowość. Okresowo prowadzone są wywiady z osobami odchodzącymi z Banku, aby ustalić przyczyny odejść.
  • Szeroka komunikacja i wsparcie jest kierowane do pracowników – rodziców. Bank informuje o przysługujących im prawach rodzicielskich. Osoby posiadające małe dzieci mają możliwość skorzystania z dofinansowywanych przez Bank form rekreacji w ramach programu Rodzice na Tak.
  • Benefity, takie jak opieka medyczna, ubezpieczenia grupowe, dofinansowanie do sportu i rekreacji są oferowane dla wszystkich pracowników, również tych, którzy pracują w niepełnym wymiarze. Bank zachęca pracowników do wykorzystywania urlopów.
  • Bank wspiera osoby w trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej poprzez istniejący system pomocy socjalnej oparty o Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z w pełni dostosowanej do ich możliwości infrastruktury biurowej.
Pracownicy z niepełnosprawnością
2018 Bank 2018 Grupa 2017 Bank 2017 Grupa 2016 Grupa 2015 Grupa
Liczba i % pracowników 36 (0,62%) 39 (0,62%) 41 (0,74%) 44 (0,74%) 35 (0,59%) 39 (0,65%)

[GRI 405-1]

  • Bank wprowadził i systematycznie realizuje nowatorski program rozwoju przywództwa M#leaders. Jego celem jest budowanie postaw i wspieranie działań liderów, nie tylko w kierunku osiągania wyników, ale budowania zaufania i relacji z pracownikami. Rolą programu jest także wzmacnianie odpowiednich postaw – w tym przełamywania stereotypów i promowanie otwartości na zróżnicowane przekonania pracowników oraz kształtowanie odpowiedzialności własnej i podwładnych.
  • Pracownicy mają możliwość swobodnego prezentowania swoich opinii na wewnętrznych forach internetowych.
  • Departament Kadr prowadzi rejestr, w którym odnotowywane są wszelkie roszczenia dotyczące spraw pracowniczych. Są one raportowane Komitetowi Procesów i Ryzyka Operacyjnego. Rozpatrywanie zgłoszenia odbywa się w oparciu o procedurę, która przewiduje między innymi: gromadzenie dokumentacji pozwalającej na weryfikację roszczenia, ankiety wśród pracowników, podjęcie decyzji o uznaniu bądź zanegowaniu roszczenia oraz udzielenie odpowiedzi pracownikowi.

W 2018 w Grupie Banku zarejestrowano 3 zgłoszenia dotyczące działań noszących cechy mobbingu. W żadnym z przypadków mobbing nie został ostatecznie potwierdzony. [GRI 406-1]

Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn

Zgodnie z obowiązującą „Polityką Zasobów Ludzkich w Banku Millennium”, w polityce wynagrodzeń Bank uwzględnia informację o rynkowych poziomach wynagrodzeń na podobnych stanowiskach. Weryfikacja wynagrodzeń pracowników odbywa się okresowo na podstawie aktualnej strategii Banku, danych rynkowych oraz oceny wyników pracy i etapu kariery pracowników. Bank dąży do tworzenia systemów premiowych, w których mechanizm motywacyjny jest powiązany ze specyfiką pracy w danej jednostce – poprzez opracowanie racjonalnych i rzetelnych wskaźników opisujących wyniki pracy, jak również mechanizmów motywacyjnych właściwych danej jednostce Banku.

Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn do kobiet*
Grupa Banku Millennium 2018 2017 2016 2015 2014
Wyższa kadra zarządzająca 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Kadra zarządzająca 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2
Pracownicy sprzedaży 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Pracownicy techniczni 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4
Pozostali pracownicy 1,2 1,3 1,3 1,3 1,8
Razem 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4
Bank Millennium 2018 2017
Wyższa kadra zarządzająca 1,2 1,2
Kadra zarządzająca 1,3 1,3
Pracownicy sprzedaży 1,1 1,1
Pracownicy techniczni 1,4 1,5
Pozostali pracownicy 1,3 1,3
Razem 1,4 1,4

*Średnia ważona z uwzględnieniem wielkości grupy i udziału kobiet w danej grupie. Różnica w poziomie wynagrodzeń wynika ze sposobu wyliczeń: w obrębie danej kategorii znajdują się stanowiska o różnym zakresie odpowiedzialności i wynagrodzenia. [GRI 405-2]