Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Istotne ryzyka związane z obszarem pracowniczym

Istotnym czynnikiem ryzyka w obszarze pracowniczym jest fluktuacja i potencjalna utrata ważnych dla rozwoju Banku kompetencji. Aby temu zapobiec, Bank systematycznie monitoruje poziom fluktuacji i analizuje przyczyny odejść pracowników. Okresowo analizie poddawany jest także poziom wynagrodzeń podstawowych. Ocenie podlega zarówno struktura wynagrodzeń, jak i ich poziom w stosunku do benchmarków rynkowych. Przegląd struktury wynagrodzeń w poszczególnych jednostkach Banku realizowany jest półrocznie.

Bank dokłada też starań, aby systemy wynagrodzeń zmiennych nie promowały rezultatów pracy, które długookresowo mogą okazać się niesatysfakcjonujące z perspektywy zarówno Banku jak i jego klientów. W przypadku oceny jakości w sieci sprzedaży wzmacnia monitorowanie wskaźników jakości realizowanych transakcji i jakości relacji z klientami. Tam gdzie jest to uzasadnione, wprowadzone zostały dłuższe okresy oceny.

Bank konsekwentnie podnosi jakość zarządzania i wzmacnia kulturę organizacyjną opartą na wartościach, ufając, że dobre przywództwo wspiera nie tylko wyniki finansowe, ale dobry klimat w organizacji. Służy temu program rozwoju kompetencji przywódczych M#leaders.

Kolejną grupą zagadnień w obszarze pracowniczym są ryzyka związane z potencjalnym mobbingiem lub dyskryminacją. Bank zakazuje wszelkich działań noszących cechy mobbingu i dyskryminacji i traktuje takie działania jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Pracownik uważający, iż jest ofiarą praktyk dyskryminujących lub stosowania mobbingu może zawiadomić o tym dowolną osobę pełniącą funkcje kierownicze. Menedżerowie przechodzą obowiązkowe szkolenie na temat mobbingu i dyskryminacji. [GRI 102-11, 102-30]