Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Indeks treści GRI Standards

[GRI 102-55]

W przypadku Usługi Ujawniania Istotności (Materiality Disclosures Service), GRI Services sprawdził, czy Indeks Treści GRI jest jasno przedstawiony, a odniesienia do ujawnień od 102-40 do 102-49 są zgodne z odpowiednimi sekcjami w treści raportu

RAPORT SPORZĄDZONO WEDŁUG STANDARDÓW GRI: OPCJA PODSTAWOWA (CORE). WYKORZYSTANO TAKŻE SEKTOROWY DODATEK DO USŁUG FINANSOWYCH.

Standard GRI Tytuł Standardu GRI Numer wskaźnika Tytuł wskaźnika Link
GRI 101 Podstawa 2016 [GRI 101 nie zawiera żadnych ujawnień]
OGÓLNE STANDARDOWE INFORMACJE
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-1 Nazwa organizacji link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-2 Działalność, marki, produkty i usługi link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-4 Lokalizacja biur organizacji link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-5 Forma własności i struktura prawna link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-6 Obsługiwane rynki link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-7 Skala działalności link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-8 Informacje o pracownikach link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-9 Łańcuch dostaw link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-10 Znaczące zmiany w organizacji i jej łańcuchu dostaw link, link, link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-11 Zasada lub podejście dotyczące ostrożności link, link, link, ink

link, link, link, link

GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-12 Zewnętrzne inicjatywy popierane przez organizację link, link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-13 Członkostwo w organizacjach link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-15 Opis kluczowych wpływów, ryzyk i możliwości link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-16 Wartości, zasady, standardy i normy zachowania link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-17 Mechanizmy dotyczące zasięgania porad i wyjaśniania wątpliwości na temat etyki link, link, link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-18 Struktura zarządzania link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-25 Konflikt interesów link, link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-26 Rola najwyższego kierownictwa w ustalaniu celów, wartości i strategii link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-30 Efektywność procesów zarządzania ryzykiem link, link, link, link, link, link, link, link,

link

GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-31 Przegląd tematów, środowiskowych i społecznych link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-40 Lista grup Interesariuszy link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-41 Układy zbiorowe pracy link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-42 Identyfikacja i selekcja Interesariuszy link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-43 Podejście do angażowania Interesariuszy link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-44 Kluczowe kwestie i problemy zgłoszone przez Interesariuszy link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-45 Jednostki ujęte w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-46 Definiowanie zawartości i granic raportu link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-47 Lista istotnych tematów raportowania link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-48 Korekty informacji z poprzednich raportów link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-49 Zmiany w raportowaniu link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-50 Okres raportowania link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-51 Data ostatniego raportu link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-52 Cykl raportowania link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-53 Osoba do kontaktu link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-54 Stwierdzenie dotyczące raportowania zgodnie z zasadami GRI link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-55 Indeks treści GRI link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 2016 102-56 Zewnętrzna weryfikacja link
PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA
GRI 103 Podejście do zarządzania 2016 103-1 Wyjaśnienia na temat tematów i granic raportowania link (wyniki ekonomiczne), link (etyka), link, link, link, (obsługa klienta), link (etyczny marketing i sprzedaż), link (przeciwdziałanie korupcji), link (bezpieczeństwo środków), link (praktyki zakupowe), link, link, (warunki zatrudnienia), link (oddziaływanie środowiskowe), link (granice raportowania)
GRI 103 Podejście do zarządzania 2016 103-2 Podejście do zarządzania i jego składowe link, link (wyniki ekonomiczne), link (ryzyka), link (etyka), link, link, link  (obsługa klienta), link, link, (etyczny marketing i sprzedaż), link, (zgodność z prawem), link (przeciwdziałanie korupcji), link (bezpieczeństwo środków), link (praktyki zakupowe), link, link (warunki zatrudnienia), link (oddziaływanie środowiskowe)
GRI 103 Podejście do zarządzania 2016 103-3 Ocena podejścia do zarządzania link (wyniki ekonomiczne), link (ryzyka), link (etyka), link, link, link (obsługa klienta), link (etyczny marketing i sprzedaż), link  (zgodność z prawem), link (przeciwdziałanie korupcji), link (bezpieczeństwo środków), link (praktyki zakupowe), link, link (warunki zatrudnienia), link (oddziaływanie środowiskowe)
SPECYFICZNE INFORMACJE NA DANY TEMAT
GRI 201 Wyniki ekonomiczne 2016 201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i rozdystrybuowana link
GRI 202 Obecność na rynku 2016 202-2 Proporcje wyższej kadry zarządzającej zatrudnionej spośród lokalnej społeczności link
GRI 203 Pośredni wpływ ekonomiczny 2016 203-1 Inwestycje w infrastrukturę i wspierane usługi link
GRI 204 Praktyki zakupowe 2016 204-1 Proporcja wydatków na lokalnych dostawców link
GRI 205 Przeciwdziałanie korupcji 2016 205-1 Jednostki biznesowe oceniane w związku z ryzykiem korupcji link
GRI 205 Przeciwdziałanie korupcji 2016 205-2 Komunikacja i szkolenia z procedur i polityk antykorupcyjnych link
GRI 205 Przeciwdziałanie korupcji 2016 205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania link
GRI 206 Zachowania antykonkurencyjne 2016 206-1 Postępowania dot. zachowań antykonkurencyjnych, praktyk antymonopolowych i monopolistycznych link
GRI 301 Materiały 2016 301-1 Zużywane materiały według wagi i objętości link
GRI 302 Energia 2016 302-1 Zużycie energii w organizacji link
GRI 302 Energia 2016 302-4 Ograniczenia zużycia energii link
GRI 303 Woda 2016 303-1 Pobór wody według źródła link
GRI 305 Emisje 2016 305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych link
GRI 306 Ścieki i odpady 2016 306-2 Odpady według metody zagospodarowania link
GRI 307 Zgodność dotycząca środowiska 2016 307-1 Niezgodności z prawem i regulacjami środowiskowymi link
GRI 401 Zatrudnienie 2016 401-1 Nowozatrudnieni i fluktuacja link
GRI 401 Zatrudnienie 2016 401-2 Świadczenia oferowane pracownikom link
GRI 401 Zatrudnienie 2016 401-3 Urlop rodzicielski link
GRI 403 Bezpieczeństwo i higiena pracy 2016 403-2 Rodzaj urazów i wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych, nieobecności w pracy i liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą link
GRI 404 Szkolenia i edukacja 2016 404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika link
GRI 404 Szkolenia i edukacja 2016 404-2 Programy rozwoju kompetencji zawodowych link
GRI 404 Szkolenia i edukacja 2016 404-3 Odsetek pracowników otrzymujących regularną ocenę pracy i rozwoju kariery link
GRI 405 Różnorodność i równość szans 2016 405-1 Różnorodność wśród zarządu i pracowników link, link, link
GRI 405 Różnorodność i równość szans 2016 405-2 Stosunek podstawowego wynagrodzenia kobiet do mężczyzn link
GRI 406 Przeciwdziałanie dyskryminacji 2016 406-1 Przypadki dyskryminacji i podjęte akcje link
GRI 412 Prawa człowieka-ewaluacja 2016 412-2 Pracownicy przeszkoleni z procedur lub polityk dotyczących praw człowieka link
GRI 417 Marketing i oznakowanie produktów 2016 417-1 Wymagania dotyczące oznakowania i informacji dotyczących produktów i usług  

link , link

GRI 417 Marketing i oznakowanie produktów 2016 417-3 Przypadki niezgodności dotyczące komunikacji marketingowej link
GRI 418 Prywatność Klienta 2016 418-1 Uzasadnione reklamacje dotyczące naruszenia prywatności klienta i utraty jego danych link
GRI 419 Zgodność dotycząca kwestii społeczno-ekonomicznych 2016 419-1 Brak zgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi obszaru społecznego i ekonomicznego link

 

Ujawnienia dotyczące konkretnych standardów związane z aspektami sektorowymi
Podejście do zarządzania (DMA) i wskaźniki Link Pominięcia Zewnętrzna weryfikacja Opis
ASPEKT SEKTOROWY: PORTFEL PRODUKTÓW
G4-DMA link
link
brak
G4-FS1 link
link
brak Polityki z elementami środowiskowymi i społecznymi odnoszące się do linii biznesowych.
G4-FS5 link
link
brak Interakcje z klientami/inwestorami/parterami biznesowymi dotyczące ryzyk środowiskowych I społecznych.
G4-FS7 link brak Wartość pieniężna produktów i usług zaprojektowanych w celu dostarczenia korzyści społecznych dla każdej linii biznesowej w podziale na cel.
G4-FS8 link brak Wartość pieniężna produktów i usług zaprojektowanych w celu dostarczenia korzyści środowiskowych dla każdej linii biznesowej w podziale na cel.
ASPEKT SEKTOROWY: AUDYT
G4-DMA link brak
G4-FS9 link brak Zakres i częstość audytów oceniających wdrożenie polityk środowiskowych i społecznych oraz procedury oceny ryzyka.
ASPEKT SEKTOROWY: SPOŁECZNOŚCI LOKALNE
G4-DMA link brak
G4-FS13 link brak Dostęp do usług na obszarach mało zaludnionych lub nierozwiniętych ekonomicznie.
G4-FS14 link brak Inicjatywy przeprowadzane w celu poprawienia dostępu do usług finansowych osobom nieuprzywilejowanym.
G4-FS15 link brak Polityki zapewniające uczciwe projektowanie i sprzedaż produktów i usług finansowych.
G4-FS16 link brak Inicjatywy mające na celu edukację finansową według typu odbiorców.