Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Podejście do raportowania

O raporcie

Raport niefinansowy Grupy Banku Millennium prezentuje działalność Grupy Banku Millennium za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r. [GRI 102-50], chyba że w treści raportu wskazano inaczej. Raport został sporządzony zgodnie ze Standardami GRI: opcja „Core” oraz zgodnie z wymogami raportowania niefinansowego nałożonymi przez znowelizowaną Ustawę o Rachunkowości. [GRI 102-54] Zawarto w nim podsumowanie działalności Grupy Banku w kontekście zrównoważonego rozwoju, tj. w obszarach: ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Grupa Banku publikuje raporty w cyklu rocznym. [GRI 102-52] Ostatni raport został sporządzony za rok 2017. [GRI 102-51]

W raporcie opisano działalność Banku oraz głównych spółek Grupy Banku Millennium: Millennium Leasing, Millennium Dom Maklerski i Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. [GRI 102-45] W raportowanym okresie zaszły dwie znaczące zmiany w organizacji. W czwartym kwartale 2018 r. Bank Millennium przejął zarząd nad majątkiem Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Piast (SKOK Piast) oraz podpisał umowę zakupu Euro Banku. Nie wpłynęło to jednak znacząco na łańcuch dostaw organizacji. [GRI 102-10]

W niniejszym raporcie nie wprowadzono również znaczących zmian w zasięgu i granicach raportowania w stosunku do ostatniej publikacji z roku 2017. [GRI 102-49] Raport nie zawiera również korekt informacji do poprzedniego raportu. [GRI 102-48]

Metodologia

Proces definiowania treści raportu, przeprowadzony pod koniec 2017 r. i zweryfikowany w 2018 r., polegał na przeglądzie dotychczasowych zagadnień raportowania, zgodnie z trzema krokami wymaganymi przez GRI Standards, tj. identyfikacji, priorytetyzacji i walidacji. Na tej podstawie, w pierwszej kolejności dokonano analizy badań wśród kluczowych Interesariuszy (klientów i pracowników), dokumentów wewnętrznych, praktyk i trendów zrównoważonego rozwoju w branży, czego wynikiem było stworzenie listy adekwatnych do działalności Grupy Banku aspektów raportowania. Wyselekcjonowane aspekty zostały poddane priorytetyzacji przez menedżerów Banku i Spółek z punktu widzenia dwóch kryteriów: wpływu na reputację oraz strategię biznesową Banku. W rezultacie powstała lista aspektów zrównoważonego rozwoju Grupy Banku Millennium. [GRI 102-46]

Poniżej zaprezentowano listę aspektów poddanych raportowaniu, które zostały wyłonione z procesu raportowania, wraz z granicami ich oddziaływania. Aspekty zostały podzielone na trzy grupy, odzwierciedlające wyniki analizy według dwóch wcześniej wymienionych kryteriów. Pierwsza grupa to aspekty kluczowe dla działalności Grupy Banku, które zostały ujęte szczegółowo w raporcie. Ich opis obejmuje zarówno podejście do zarządzania jak i dane wynikowe. Druga grupa tematów, to te, które odnoszą się do działalności Grupy Banku w średnim stopniu. Ich opis w raporcie został ograniczony do danych wynikowych bądź opisu jakościowego. Trzecia grupa aspektów, to kwestie o niższej wadze. W raporcie znajduje się krótka informacja na ich temat lub odniesienie do innych dokumentów.

Analiza aspektów objęła również ich charakter i zasięg oddziaływania. Granice aspektów wewnętrzne zostały oznaczone literą (w), a zewnętrzne (z). Charakter oddziaływania został natomiast podzielony na wpływ bezpośredni (b) i pośredni (p) – związany z relacjami biznesowymi firmy. [GRI 103-1]

Aspekty raportowania zrównoważonego rozwoju Grupy Banku Millennium

[GRI 103-1, 102-47]

W proces raportowania zaangażowani byli pracownicy i menedżerowie odpowiedzialni za poszczególne obszary raportowania. Etap definiowania treści raportu wsparła firma doradcza. Raport nie jest poddawany audytowi zewnętrznemu. Raport został poddany „Usłudze ujawniania istotności” (Materiality Disclosure Service). Odnosi się ona do Standardów GRI od GRI 102-40 do GRI 102- 49 i weryfikuje, czy w momencie publikacji raportu te ujawnienia zostały prawidłowo umieszczone zarówno w Indeksie Treści GRI, jak i w tekście raportu końcowego. [GRI 102-56]