Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Produkty i usługi odpowiedzialne społecznie

Bank Millennium i Spółki Banku posiadają w swojej ofercie produkty i usługi umożliwiające poprawę warunków życia klientów, ułatwiające zarządzanie finansami i oszczędzanie, wspierające rozwój innowacyjności i ochronę środowiska.

Klienci indywidualni

Oferta konta 360°jest uniwersalna i przygotowana tak, aby odpowiadała na potrzeby różnych grup klientów, niezależnie od ich wieku i dochodów.

Konta dla młodszych klientów są zawsze bezpłatne, a konstrukcja Konta 360° pozwala na zwolnienie z opłaty nawet przy wpływie minimalnego wynagrodzenia. Bank nie stawia wymagania minimalnej kwoty jednorazowego wpływu ani źródła dochodu. Wystarczy, że suma wpływów wyniesie min. 1000 zł., niezależnie czy będą to wpływy z tytułu wynagrodzenia za pracę, świadczeń społecznych, stypendiów czy wpłat gotówkowych.

Co więcej, przy spełnieniu warunku bezpłatności konta, klient nie płaci również za wypłaty z bankomatów. Oznacza to, że klienci, którzy mają problemy z mobilnością (osoby starsze lub osoby niepełnosprawne) mogą korzystać z bankomatów w dogodnych dla nich lokalizacjach, bez narażania się na dodatkowe opłaty za wypłaty w bankomatach obcych.

Klienci, których finanse nie pozwalają na domowe wizyty lekarza, mogą z nich skorzystać w razie nagłej choroby swojej albo dziecka w ramach Pakietu Bardzo Pomocnego oferowanego do Konta 360°. Wybierając Konto z Pakietem Bardzo Pomocnym, klient może skorzystać z 7 interwencji w ciągu 12 bezpłatnych miesięcy od otwarcia konta.

Z myślą o młodszych klientach Bank ma w swojej ofercie Konto 360° Student dla osób pomiędzy 18., a 26. rokiem życia oraz Konto 360°Junior dla klientów, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat. Ułatwiając im stawianie pierwszych kroków w świecie finansów, Bank nie pobiera opłat za obsługę kont, a karta debetowa jest bezpłatna w przypadku wykonania tylko jednej transakcji kartą.

WWF Millennium MasterCard to karta kredytowa wspierająca ochronę środowiska naturalnego. Bank Millennium przekazuje na konto WWF Polska, krajowego oddziału największej międzynarodowej fundacji zajmującej się ochroną przyrody, połowę opłaty miesięcznej za obsługę karty oraz określony procent od transakcji dokonanych kartą. Dodatkowo karta wykonana jest z przyjaznego dla środowiska poliestru PETG, który ulega utylizacji.

2018 2017 2016 2015 2014
Liczba kart WWF w portfolio 1 466 1 306 1 515 1 396 1 583

Millennium Dom Maklerski udostępnia swoim klientom rachunki maklerskie – IKZE (Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego). IKZE są rodzajem osobistego planu emerytalnego polegającego na gromadzeniu oszczędności poprzez inwestowanie na rachunku brokerskim co pozwala na zwiększenie wysokości przyszłej emerytury.

Klienci linii Prestige i Bankowości Prywatnej

Bank Millennium posiada w ofercie odpowiedzialne fundusze inwestycyjne SRI (Socially Responsible Investing):

Fundusz Opis Liczba klientów w portfolio w 2018 r.
BlackRock GF New Energy Fund Inwestuje w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w sektorze produkcji energii ze źródeł alternatywnych oraz sektorze technologii energetycznych. 4
BlackRock GF World Healthscience Fund Inwestuje w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w zakresie opieki zdrowotnej, w sektorze farmaceutycznym oraz technologii i aparatury medycznej, jak również w zakresie rozwoju biotechnologii. 51
UniAkcje Biopharma Inwestuje głównie w akcje spółek z sektora biotechnologicznego, farmaceutycznego i medycznego. 182
PZU Medyczny Koncentruje się na spółkach, które prowadzą działalność związaną z ochroną zdrowia – spółki farmaceutyczne i biotechnologiczne. 487

Klienci Korporacyjni

W ofercie Banku dla klientów korporacyjnych znajdują się produkty finansujące inwestycje prośrodowiskowe oraz innowacyjną działalność przedsiębiorstw.

Kredytowanie z uwzględnieniem kryteriów środowiskowych i społecznych

W ramach obowiązującej polityki branżowej, Bank wyróżnia branże wysokiego ryzyka. Jednym z kryteriów zakwalifikowania danej branży do tej kategorii jest niekorzystna perspektywa rozwoju, wynikająca m.in. z zagrożeń środowiskowych. W Banku obowiązują limity zaangażowania dla klientów z poszczególnych kategorii, przy czym w przypadku branż wysokiego ryzyka poziom ustalonych limitów jest najbardziej restrykcyjny.

Bank Millennium wprowadził do regulaminu kredytowania dla klientów Bankowości Korporacyjnej zapisy dotyczące spełniania przez wszystkich klientów wymogów ochrony środowiska i poszanowania zasad pracy. Dzięki temu wszystkie przedsięwzięcia kredytowane przez Bank i wszystkie produkty kredytowe zostały również objęte tymi wymogami. [GRI G4 FS1, G4 DMA]

W regulaminie zawarte są ograniczenia dotyczące finansowania działań szkodliwych społecznie – wskazanych na Liście Wyłączeń Środowiskowych EBOiR (Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju). Wprowadzone ograniczenia zobowiązują wszystkich kredytobiorców do niewykorzystywania środków pochodzących z kredytu na przedsięwzięcia związane przede wszystkim z pracą przymusową oraz wszelką dyskryminacją w pracy oraz produkcją i handlem różnymi środkami powszechnie uznanymi za substancje niebezpieczne oraz szkodliwe dla środowiska. Ponadto kredytobiorcy zobowiązani są do prowadzenia działalności z uwzględnieniem przepisów ochrony środowiska i innych regulacji w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, jak również zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

W ramach „Ogólnych Warunków Umowy Leasingu” klienci zgadzają się przestrzegać zapisów dotyczących finansowania produktów z uwzględnieniem czynników społecznych i środowiskowych. Klient jest również zobowiązany, wykorzystując przedmiot leasingu w prowadzonej działalności gospodarczej, prowadzić ją zgodnie ze wszystkimi stosownymi ustawami, normami i innymi wymogami regulacyjnymi na szczeblu krajowym i lokalnym w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, a także zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

W przypadku klientów indywidualnych, kredyty udzielane na każdą z inwestycji weryfikowane są przez Bank pod kątem posiadania przez inwestora/kredytobiorcę odpowiednich decyzji środowiskowych pozwalających na jej realizację, tj. pozwalających na budowę domu/bloku itp. [GRI G4 FS5]

Finansowanie inwestycji prośrodowiskowych i społecznych

W celu wsparcia klientów w realizacji różnorodnych przedsięwzięć inwestycyjnych, Bank oferuje programy ułatwiające dostęp do kredytów unijnych oraz produkty finansujące przedsięwzięcia prośrodowiskowe i społeczne.

Przystępując do programu i wybierając przedmiot finansowania z szerokiego spektrum energooszczędnych maszyn i urządzeń, klienci mogą otrzymać elastyczną premię (do 5%) rosnącą w latach. Celem programu jest wspieranie polskich przedsiębiorców w finansowaniu technologii przyczyniających się do zmniejszenia zużycia energii. Inwestując w energooszczędne maszyny i urządzenia, klient może również obniżyć swoje koszty. Program Program Leasing Eko Energia jest finansowany ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD).

Kredyt na Innowacje Technologiczne, realizowany we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach środków unijnych, umożliwia uzyskanie bezzwrotnej dotacji w formie premii technologicznej. Premia przeznaczana jest przez BGK na częściową spłatę kredytu udzielonego przez Bank. Kwota premii może osiągnąć 6 mln zł i wynosi do 70% wydatków kwalifikowanych dla mikro- i małych przedsiębiorstw oraz do 60% dla średnich przedsiębiorstw, zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Kredyt na Innowacje Technologiczne jest adresowany do firm, które spełniają kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i jest przeznaczony na wdrożenie nowej technologii umożliwiającej wytwarzanie nowych lub znacząco lepszych od dotychczas wytwarzanych w Polsce towarów, procesów lub usług. Przy ocenie wniosków kredytowych istotnym kryterium jest pozytywny wpływ projektu na realizację zasad zrównoważonego rozwoju.

Od ponad 5 lat Bank Millennium we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aktywnie uczestniczy w ogólnopolskim programie gwarancji de minimis. Przedsiębiorca należący do sektora MŚP może skorzystać z gwarancji de minimis na zabezpieczenie spłaty kredytu w PLN. Wysoka wartość gwarancji, do 60% wartości kredytu i do 3,5 mln zł oraz okres finansowania – do 24 miesięcy w przypadku kredytów na bieżące potrzeby lub do 96 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych, sprawiają, że program cieszy się dużym zainteresowaniem wśród klientów.

Program realizowany wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego skierowany jest do firm, które realizują innowacyjne projekty inwestycyjne. W ramach Programu Operacyjnego „Inteligentny Rozwój” (POIR) udzielane są gwarancje zabezpieczające spłatę kredytów związanych z inwestycją nawet do 80% kredytu do 2,5 mln EUR. Są to tzw. gwarancje Biznesmax, które mogą być udzielane w ramach „pomocy de minimis” lub (gdy tej nie można zastosować) w ramach „regionalnej pomocy inwestycyjnej”. Okres obowiązywania gwarancji może sięgać nawet 20 lat. Gwarancje Biznesmax są dla klientów całkowicie bezpłatne. Kredytobiorca, który korzysta z kredytu z gwarancją Biznesmax, może również uzyskać zwrot części zapłaconych odsetek za okres 3 lat (dotacja w ramach „pomocy de minimis”). To unikalne na rynku połączenie gwarancji i dotacji. [GRI 203-1]

Wartość produktów odpowiedzialnych społecznie [GRI G4 FS7, G4 FS8]
Wartość portfela produktów (w mln zł) Liczba produktów w portfelu
Kredyt na Innowacje Technologiczne 116,1 21
Leasing Eko Energia 51,2 635