Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

W 2018 roku Grupa Banku Millennium realizowała średnioterminową strategię na lata 2018-2020, która bazowała na poniższych celach:

 • Uzupełnienie aktualnego silnika wzrostu w Bankowości Detalicznej (pozyskiwanie rachunków bieżących) o nowe silniki (inwestycje, kredyty konsumpcyjne, mikroprzedsiębiorstwa oraz SME i korporacje).
 • Rozpoczęcie projektu utworzenia banku hipotecznego.
 • Przyśpieszenie wzrostu w Bankowości Przedsiębiorstw poprzez działalność kredytową i wyższą wydajność sieci sprzedaży.
 • Wzrost dzięki dbałości o zadowolenie klienta, z masową personalizacją w segmencie detalicznym i podejściem sektorowym w segmencie biznesowym.
 • Silne wykorzystanie komponentu cyfrowego w bankowości i poza nią jako przewagi konkurencyjnej.
 • Elastyczne podejście do opcji wzrostu nieorganicznego.
 • Pozyskanie talentów dzięki inspirującemu środowisku pracy.
 • Odpowiedzialne działanie wobec klientów, pracowników i społeczeństwa.
 • Rachunki detaliczne – wzrost liczby aktywnych klientów o 200 tysięcy.
 • Pożyczka gotówkowa – 39% wzrostu sprzedaży.
 • Kredyty hipoteczne – 31% wzrostu sprzedaży.
 • Dwucyfrowy wzrost wolumenu kredytów w segmencie przedsiębiorstw.
 • Nie zanotowano wzrostu w saldzie pozyskanych nie-depozytowych produktów inwestycyjnych, gdyż rynek ten podlegał bardzo negatywnym czynnikom, zarówno globalnym (spadki kursów akcji na większości rynków) jak i lokalnym (spadek zaufania do rynku wywołany kłopotami jednej ze spółek windykacyjnych).
 • Wzmocnieniu pozycji w segmencie mikro-przedsiębiorstw ma służyć wyodrębnienie specjalistycznego obszaru w strukturze Banku.
 • Koncentracja na zadowoleniu klienta, wraz z masową personalizacją w detalu i podejściem sektorowym w biznesie. Służy temu silne wykorzystanie komponentu cyfrowego w bankowości (i poza nią) jako ważnego elementu przewagi konkurencyjnej. W 2018 roku potwierdzona została wiodąca pozycja Banku w tym obszarze: znalazł się on na pierwszym miejscu w rankingu ARC Rynek i Opinia w wielu kategoriach, w tym najważniejszej badającej zadowolenie klientów poprzez wskaźnik poleceń (NPS=61 dla Banku – najwyższy na rynku). Osiągnięty sukces wynika w dużej mierze z efektywnie wdrażanych nowych rozwiązań cyfrowych.
 • Pozyskiwanie talentów poprzez oferowanie inspirującego środowiska pracy oraz odpowiedzialne działania wobec pracowników, tak jak i wobec klientów oraz społeczeństwa.
 • uzupełnienie strategii wzrostu organicznego o transakcję przejęcia Euro Banku.

Szczegółowe informacje na temat realizacji strategii znajdują się w „Sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku Millennium i Grupy Kapitałowej Banku Millennium za 2018 rok”.

Celem Grupy Banku Millennium na 2019 rok będzie połączenie skutecznej realizacji transakcji nabycia Euro Banku z utrzymaniem solidnego rozwoju organicznego oraz zachowaniem wysokiego poziomu innowacyjności.

Po uzyskaniu wszystkich zgód i sfinalizowaniu transakcji, Bank Millennium zakłada dokonanie fuzji prawnej i operacyjnej z Euro Bankiem w drugiej połowie 2019 r. Pełne połączenie operacyjne będzie poprzedzone migracją danych wszystkich klientów i produktów przejmowanego banku na platformę Banku Millennium. Bank będzie funkcjonował pod logo Millennium.

Bank zakłada, że główne cele określone w strategii organicznego wzrostu na lata 2020 będą realizowane co najmniej w tej samej założonej skali lub ulegną znacznemu przyspieszeniu dzięki fuzji. W pierwszej grupie znajdują się zadania dla segmentu mikro i przedsiębiorstw, gdzie planowane jest utrzymanie wysokiego tempa wzrostu mimo spodziewanego, nieznacznego spowolnienia gospodarczego w Polsce. W segmencie detalicznym do obecnie szybkiego wzrostu ilości klientów i produktów dodana zostanie baza 1,4 miliona nowych klientów, stanowiąca podstawę do akwizycji obecnych produktów Banku. Szczególnie duże przyspieszenie dzięki fuzji powinno nastąpić w sprzedaży kredytów konsumpcyjnych. Po pierwsze nastąpi jednorazowe podwojenie obecnego portfela, a po drugie Bank pozyska kompetencje Euro Banku w zakresie udzielania tych kredytów nowym klientom. Bank szykuje się także na zwiększenie zaangażowania w kredyty hipoteczne, zarówno dzięki nabywanemu portfelowi, ale także utrzymaniu szybkiego tempa sprzedaży nowych kredytów. Aby wspierać rozwój biznesu w tym obszarze, Bank rozpoczął w ubiegłym roku projekt uruchomienia banku hipotecznego. Uzyskanie stosownych licencji i rozpoczęcie działalności operacyjnej planowane jest na 2019 rok, dzięki czemu Grupa Banku Millennium uzyska zdolność emisji listów zastawnych.

Realizacja strategii wzrostu w obszarze produktów inwestycyjnych uzależniona będzie od trendów rynku kapitałowego oraz od sposobu i skutków wdrożenia regulacji MiFID2, które mogą spowodować kontynuację niekorzystnego trendu na tym rynku z ubiegłego roku. Bank szykuje się także w 2019 roku na wyzwania związane z pełnym wdrożeniem dyrektywy dotyczącej systemu płatności PSD2. Działalność w warunkach większego otwarcia na konkurencję, tak ze strony innych banków jak i graczy wkraczających w usługi płatnicze, zależeć będzie coraz bardziej od skuteczności utrzymywania relacji z klientami, których oczekiwania rosną i wymagają zwiększania personalizacji usług z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań i technik cyfrowych. Utrzymanie wiodącej pozycji w obszarze jakości usług i ich digitalizacji pozostaje niezmiennie celem Grupy Banku Millennium i będzie wspierane w 2019 roku i kolejnych niezbędnymi inwestycjami na innowacje.

Skuteczne połączenie projektu fuzji z utrzymaniem szybkiego rozwoju organicznego powinno umożliwić Bankowi osiągnięcie lub przekroczenie zakładanych głównych celów średnioterminowych strategii 2020, w tym w szczególności obniżenie wskaźnika koszty/dochody do poziomu 40%, osiągnięcie zysku netto w wysokości 1 mld złotych oraz uzyskanie wskaźnika ROE w wysokości plasującej Bank w pierwszej trójce wiodących banków w Polsce.