Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Główne aspekty zarządzania kwestiami zrównoważonego rozwoju zostały ujęte w Strategii Grupy Banku Millennium na lata 2018 – 2020 i są wdrażane w poszczególnych obszarach działalności Banku i Spółek.

W Banku Millennium działania na rzecz społeczeństwa są częścią strategii biznesowej. Priorytetem jest zapewnienie najwyższej jakości obsługi klientów, prowadzenie etycznego marketingu i sprzedaży oraz ułatwianie korzystania z usług bankowych i pozabankowych (np. e-administracji) poprzez wprowadzanie ułatwień dla osób niepełnosprawnych oraz innowacyjnych usług. Odbiorcami działań CSR są również Pracownicy. Oprócz zapewnienia stabilnych i atrakcyjnych warunków pracy oraz oferowania możliwości angażowania się w działania społeczne, Bank promuje różnorodność w organizacji. Programy na rzecz społeczeństwa realizowane są za pośrednictwem Fundacji Banku Millennium i dotyczą edukacji finansowej i rozwoju wolontariatu pracowniczego. Za nadzór nad realizacją celów CSR na najwyższym szczeblu odpowiada Prezes Zarządu Banku. [GRI 103-1, 103-2, 103-3]

Realizacja strategii podlega okresowym przeglądom i ocenom. Przeprowadzane są one przez Zarząd Banku, na podstawie informacji przygotowanych przez jednostki odpowiedzialne za ich realizacje oraz przez Radę Nadzorczą Banku, na podstawie informacji przedstawionych przez Zarząd. Globalnej oceny działania Banku, w tym zarządzania kwestiami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi dokonuje Rada Nadzorcza na podstawie prezentowanych publicznie sprawozdań Banku. Są one przedmiotem analizy i prezentacji Akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowią podstawę do udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Zarząd Banku w danym roku obrotowym. [GRI 102-30,102-31,102-26]

Wszystkie działania CSR są corocznie od 12 lat podsumowywane w raportach odpowiedzialności społecznej Grupy Banku Millennium. Bank jest również sygnatariuszem dwóch ważnych, międzynarodowych inicjatyw. Przystąpił do Karty Różnorodności, która jest zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje decydujące się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działające na rzecz tworzenia i promocji różnorodności. Spółka wspiera również osiąganie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs – Sustainable Development Goals). Przystępując do partnerstwa biznesu i administracji rządowej na rzecz realizacji SDGs, Bank Millennium zadeklarował prowadzenie działań w szczególności w sferze edukacji finansowej dzieci i młodzieży. [GRI 102-12]

Działania CSR prowadzone przez spółkę są wysoko oceniane przez rynek. Od 2010 roku Bank znajduje się w składzie Respect Index, który obejmuje spółki odpowiedzialne społecznie notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W Rankingu Odpowiedzialnych Firm prowadzonym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Bank Millennium znalazł się w pierwszej dziesiątce najbardziej odpowiedzialnych społecznie firm w Polsce, zdobywając najwięcej punktów w kategorii „Odpowiedzialne prowadzenie biznesu” i „Polityka zrównoważonego rozwoju”. Został także nagrodzony Srebrnym Listkiem CSR w rankingu tygodnika Polityka.