Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Model biznesowy

Bank Millennium prowadzi działalność w oparciu o model biznesowy bazujący na pięciu filarach:

Jesteśmy najbardziej klientocentrycznym bankiem, który nieustannie się rozwija. Chcemy być najbardziej spersonalizowanym bankiem na skalę masową.

Jesteśmy liderem cyfrowej bankowości, oferując połączenie szerokiego zakresu dotarcia i wysokiej jakości usług.

Rośniemy najszybciej wśród banków w zakresie pozyskiwania klientów z główną relacją. Ponadto w strategii 2018-2020, w uzupełnieniu do aktualnego silnika zrównoważonego wzrostu (pozyskiwanie rachunków bieżących), wprowadziliśmy cztery nowe silniki (inwestycje, kredyty konsumpcyjne, mikroprzedsiębiorstwa oraz SME i korporacje).

Mamy wiodący efektywny kosztowo model biznesowy, zbudowany na najnowszej technologii i elastyczny pod kątem zmian i wzrostu skali Banku.

Posiadamy elastyczny model operacyjny, kulturę organizacyjną umożliwiającą szybkie reagowanie oraz kompetencje cyfrowe i analizy danych.

Fundamentem modelu biznesowego są wartości firmy: budowanie relacji opartych na zaufaniu, pasja do jakości i innowacyjności, rozwój pracowników i promowanie współpracy oraz ambicja, by zawsze mierzyć wyżej.

Model tworzenia wartości

Kapitały, które posiada Grupa Banku Millennium, pozwalają na rozwój biznesu z jednoczesnym tworzeniem wartości dla Interesariuszy.

Kapitały Grupy Banku Millennium…

Kapitał własny

Aktywa, pożyczki i zobowiązania

 • 8 384 mln zł – środki własne (w tym zysk netto)
 • 72 075 mln zł – zobowiązania ogółem
 • 52 712 mln zł – kredyty netto
 • 80 459 mln zł – aktywa/pasywa ogółem

Pracownicy, ich wiedza, wartości i postawy, które pozwalają na rozwój firmy.

 • 6 270 – liczba pracowników
 • 100% pracowników szkolonych z Kodeksu Etycznego
 • 41 – średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika

Kultura szybkiego reagowania na zmiany (agility), nowoczesna infrastruktura i systemy IT, cyfryzacja i optymalizacja procesów pozwalające na tworzenie innowacyjnych produktów i oferowanie wysokiej jakości usług, efektywność kosztowa organizacji.

 • +34% r/r – użytkownicy mobilnej aplikacji bankowej i mobilnego Millenetu
 • +173% r/r – sprzedaż biletów komunikacji w aplikacji mobilnej
 • 61 – NPS dla klientów detalicznych
 • 46,5% – wskaźnik koszty/dochody

Inwestycje w nowe rozwiązania technologiczne i innowacje, większość rozwoju IT wewnątrz Banku, wewnętrzny start-up goodie, wewnętrzny zespół UX Design.

 • Prawie 60% nakładów inwestycyjnych przeznaczonych na rozwój IT
 • 293 – liczba pracowników IT
 • 75% – pracownicy z wyższym wykształceniem
 • Cyfrowy lider rynku wg. raportu Deloitte EMEA Digital Banking Maturity 2018

Jakość relacji z otoczeniem, reputacja Banku, bezpieczeństwo transakcji, zwiększanie świadomości finansowej społeczeństwa.

 • NPS 61 dla klientów detalicznych (najwyższy na rynku w badaniu ARC Rynek i Opinia)
 • 78% klientów z główną relacją w Banku
 • 47% klientów poleca Bank innym
 • 33 000 dzieci przeszkolonych z podstaw finansów
 • Prawie 7 000 beneficjentów programów wolontariackich

Bezpośredni i pośredni wpływ na środowisko i jego minimalizacja.

 • -32% – redukcja CO2 r/r

… pozwalają na rozwój biznesu poprzez:

 • Optymalizację i cyfryzację procesów
 • Wprowadzanie produktów i usług bankowych ułatwiających codzienne życie
 • Umożliwienie dostępu do usług pozabankowych
 • Stworzenie inteligentnej platformy zakupowej goodie
 • Kreowanie kultury pracy umożliwiającej szybkie reagowanie na zmiany
 • Rozwój organiczny i akwizycję (Euro Bank)

… i tworzą wartość dla Interesariuszy:

Bankowość dla wszystkich – brak barier fizycznych, infrastrukturalnych i cyfrowych 36% użytkowników aplikacji mobilnej

72% oddziałów dostępnych dla osób niepełnosprawnych

100% bankomatów dostępnych dla osób niepełnosprawnych

Pozabankowe funkcjonalności cyfrowe, np. e-administracja 36% użytkowników bankowości mobilnej

86% użytkowników bankowości internetowej

Wysoka jakość usług 61 – NPS dla klientów detalicznych

Podium we wszystkich kategoriach rankingu Przyjazny Bank Newsweeka (1. miejsce za „Bankowość mobilna”, 2. Miejsce za „Bank dla Kowalskiego” oraz 3. miejsca za „Bankowość internetowa” i „Bankowość hipoteczna”)

Pierwsze miejsce w sektorze finansowym oraz w TOP 10 polskich firm według badania Customer Experience KPMG

Etyczna sprzedaż 100% pracowników szkolonych z Kodeksu Etycznego
Nagrody HR, wskaźnik fluktuacji Wyróżnienie Solidny Pracodawca Roku 2018

4% – wskaźnik fluktuacji

Edukacja i rozwój 41 – średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika

16% – pracownicy, którzy awansowali w 2018 r.

Poszanowanie różnorodności 87% – powroty do pracy po urlopie macierzyńskim

59% kobiet na stanowiskach kierowniczych

Rentowność 9,6% – zwrot z kapitału ROE
Zysk dla akcjonariuszy -0,8% – spadek kursu akcji w 2018 roku (najlepszy wynik na tle sektora bankowego i innych indeksów)
Niskie ryzyko 21,7% – TCR (współczynnik adekwatności kapitałowej)
Wysokie standardy zarządzania ESG Członek Respect Index na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przestrzeganie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW i Zasad Ładu Korporacyjnego
Etyczna współpraca 82% zapłaconych faktur w przedziale do 30 dni
Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw 100% nowo zawieranych umów z klauzulą zobowiązująca dostawców do stosowania zasad Kodeksu Etycznego Grupy Banku Millennium
Wolontariat pracowniczy 441 wolontariuszy zaangażowanych w akcje społeczne

6 987 beneficjentów akcji wolontariackich

Edukacja finansowa 33 000 przeszkolonych dzieci
Promocja kultury 797 983 zł – sponsoring kultury
Wydatki na cele społeczne 426 855 zł – wydatki Fundacji Banku Millennium na cele społeczne
45%* – efektywna stawka opodatkowania zysku operacyjnego*

* W 2018 r. podatek bankowy wzrósł o 5,4% rok do roku (wyższe aktywa), a podatek dochodowy wzrósł o 8,2% (wyższy dochód). Gdy zsumować oba te podatki (463 mln zł.) oraz dodać podatek VAT zapłacony przez Bank (30 mln zł.), efektywna stawka podatkowa osiągnęłaby 40% zysku operacyjnego. Jeśli dodać inne obowiązkowe opłaty na cele publiczne (składki na BFG oraz koszty KNF), efektywna stawka podatkowa wzrosłaby do 45%. Obniżenie przychodów z kwoty rezerwy obowiązkowej, dokonane przez NBP od stycznia 2018 r., spowodowało natomiast obniżenie zysku operacyjnego w 2018 roku o 17 mln zł. Ponadto, Bank Millennium włączył się w proces naprawczy Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych wspierany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) i Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Przejęcie SKOK Piast wsparło działania na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego i zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim klientom instytucji finansowych w Polsce. Na podstawie decyzji KNF, 17 października 2018 r. Bank Millennium przejął zarząd nad majątkiem Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Piast (SKOK Piast).

Minimalizacja wpływu na środowisko -32% – zmniejszenie emisji CO2 r/r