Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

[GRI 102-16,103-1,103-2,103-3]

Grupa Banku Millennium posiada system zarządzania etyką, na który składają się:

  • Kodeks Etyczny – zawiera zasady etyki. Za formułowanie zasad Kodeksu, komunikację i promowanie wartości etycznych oraz ocenę przestrzegania zasad etyki odpowiada Departament Zapewnienia Zgodności;
  • instytucja Rzecznika ds. Etyki – jego funkcję pełni kierujący Departamentem Zapewnienia Zgodności. Do zadań Rzecznika ds. Etyki należy stanie na straży przestrzegania Kodeksu Etycznego, promowanie i informowanie o standardach etycznych, zlecanie kontroli przestrzegania zasad etycznych, weryfikowanie przypadków ich łamania;
  • system szkoleń z zakresu etyki oraz informowania o zmianach w zakresie zasad etyki;
  • procedury, polityki i zasady zawierające wytyczne dotyczące właściwego postępowania;
  • system zgłaszania naruszeń standardów etycznych, także w sposób anonimowy;
  • system kontroli przestrzegania zasad etycznych – obejmuje kontrole cykliczne oraz jednorazowe kontrole przeprowadzane z inicjatywy Rzecznika ds. Etyki. W ramach kontroli cyklicznych przynajmniej raz na dwa lata jednostka ds. zgodności dokonuje oceny ryzyk związanych z naruszaniem zasad etyki.

Kodeks Etyczny Grupy Banku Millennium

W Grupie Banku Millennium funkcjonuje Kodeks Etyczny, którego zasady określają wartości jakimi powinni kierować się pracownicy podczas wykonywania obowiązków i w relacjach ze współpracownikami oraz z Bankiem jako pracodawcą. Kodeks określa również wytyczne dotyczące relacji z klientami, rynkiem i dostawcami odnosząc się do takich obszarów jak: jakość obsługi, etyczna sprzedaż, uczciwa konkurencja i komunikacja, zasady prowadzenia relacji handlowych, przeciwdziałanie praniu pieniędzy. W Kodeksie sformułowane są również zasady polityki antykorupcyjnej, w tym zasady przyjmowania i wręczania korzyści oraz brania udziału i organizowania przetargów.

W Banku funkcjonuje także odrębny Kodeks Etyczny dla pracowników obsługujących klientów segmentu Prestige i Bankowości Prywatnej. Kodeks ten określa w szczególności zasady etycznego wykonywania operacji finansowych, współpracy z osobami trzecimi, wykonywania operacji na rachunkach własnych i zasady autoryzacji transakcji. Wskazuje także obowiązki pracowników oraz zasady postępowania z informacjami poufnymi i tajemnicą zawodową, do których mają dostęp wykonując swoje obowiązki służbowe.

Każdy z pracowników zobowiązany jest, poprzez ukończenie obowiązkowego szkolenia e-learningowego, do zapoznania się z treścią Kodeksu, potwierdzenia jego znajomości oraz stosowania zasad zawartych w Kodeksie w codziennej pracy. Pracownicy mają możliwość zgłaszania naruszeń standardów etycznych, a sposób dokonania zgłoszenia opisany jest w Kodeksach. [GRI 102-17]

Pracownicy przeszkoleni z Kodeksu Etycznego*
2018 Bank 2018 Grupa 2017 Bank 2017 Grupa 2016 Grupa 2015 Grupa
Kadra menedżerska 31 (3%) 36 (4%) 54 (6%) 57 (6%) 734 (92%) 16 (2%)
Pozostali pracownicy 1 203 (25%) 1 259 (24%) 1 153 (21%) 1 202 (20%) 4 073 (78%) 349 (7%)

*uczestniczący w szkoleniu po raz pierwszy

[GRI 412-2]

Kodeks Etyczny jest również udostępniany dostawcom Banku. Każdy dostawca biorący udział w przetargu, poprzez podpisanie oświadczenia, zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w Kodeksie Etycznym Grupy Banku Millennium. Od 2017 r. klauzula zobowiązująca do przestrzegania zasad Kodeksu znajduje się również w umowach zawieranych z dostawcami.

Pracownicy Spółki Millennium Dom Maklerski stosują się dodatkowo do Kodeksu Dobrej Praktyki Domów Maklerskich przyjętego przez członków Izby Domów Maklerskich.