Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Zarząd Banku stanowi władzę wykonawczą Banku i kieruje całokształtem jego działalności. Ramy prawne działania Zarządu Banku wyznacza Kodeks spółek handlowych oraz inne przepisy prawa, Statut Banku, uchwały Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej jak również postanowienia Regulaminu czynności Zarządu uchwalonego przez Radę Nadzorczą, który jest dostępny na stronie internetowej Banku w zakładce „O Banku>Władze banku i ład korporacyjny”. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy, które nie są zastrzeżone dla innych organów Banku.

Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, o ile w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Zarządu.

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Banku upoważnieni są: (I) Prezes Zarządu samodzielnie, (II) łącznie dwaj inni członkowie Zarządu, albo członek Zarządu z prokurentem, bądź dwaj prokurenci, (III) pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w ramach udzielonego pełnomocnictwa. Zarząd Banku składa się z co najmniej trzech osób, w tym Prezesa Zarządu. Co najmniej połowa członków Zarządu powinna legitymować się obywatelstwem polskim. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Członek Zarządu Banku może być odwołany przez Radę Nadzorczą w każdym czasie.

Rada Nadzorcza nowej kadencji, na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 26 marca 2018 r., dokonała wyboru Zarządu Banku w niezmienionym składzie na kolejną kadencję kończącą się wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2020. Z dniem 20 kwietnia 2018 r., Pani Maria Jose Henriques Barreto De Matos De Campos, złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Banku.

W związku z tym, skład osobowy Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 20 kwietnia 2018 r. był następujący:

 1. Joao Nuno Lima Bras Jorge – Prezes Zarządu
 2. Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho – Wiceprezes Zarządu
 3. Wojciech Haase – Członek Zarządu
 4. Andrzej Gliński – Członek Zarządu
 5. Maria Jose Henriques Barreto De Matos De Campos – Członek Zarządu
 6. Wojciech Rybak – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza, w dniu 20 kwietnia 2018 r., podjęła decyzję o zwiększeniu składu osobowego Zarządu Banku do siedmiu Członków i powołała na Członków Zarządu Banku: z dniem 20 kwietnia 2018 r. – Pana António Ferreira Pinto Júnior oraz z dniem 1 sierpnia 2018 r. – Pana Jarosława Hermanna. W związku z tym:

– skład osobowy Zarządu Banku w okresie od 20 kwietnia 2018 r. do 1 sierpnia 2018 r. był następujący:

 1. Joao Nuno Lima Bras Jorge – Prezes Zarządu
 2. Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho – Wiceprezes Zarządu
 3. Wojciech Haase – Członek Zarządu
 4. Andrzej Gliński – Członek Zarządu
 5. Wojciech Rybak – Członek Zarządu
 6. António Ferreira Pinto Júnior – Członek Zarządu

– skład osobowy Zarządu Banku w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. był następujący:

 1. Joao Nuno Lima Bras Jorge – Prezes Zarządu
 2. Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho – Wiceprezes Zarządu
 3. Wojciech Haase – Członek Zarządu
 4. Andrzej Gliński – Członek Zarządu
 5. Wojciech Rybak – Członek Zarządu
 6. António Ferreira Pinto Júnior – Członek Zarządu
 7. Jarosław Hermann – Członek Zarządu

Pan Joao Nuno Lima Bras Jorge, absolwent studiów w zakresie Zarządzania Universidade Catolica Portuguesa, a także Zaawansowanego Programu Zarządzania PADE w ramach AESE.

Karierę zawodową rozpoczął w roku 1990 jako makler giełdowy. W ciągu następnych 10 lat był związany z bankowością inwestycyjną, zajmował m.in. stanowisko członka zarządu banku inwestycyjnego. Zasiadał także w Radzie Giełdy Lizbońskiej.

Przed przyjazdem do Polski przez 5 lat zajmował stanowisko Kierującego Pionem Klientów Bankowości Detalicznej oraz Koordynatora Sieci Detalicznej Millennium bcp.

W Zarządzie Banku Millennium S.A. od 19 lipca 2006 r., w latach 2006-2008 zarządzający pionem Bankowości Detalicznej, a od 2009 r. obszarem Bankowości Przedsiębiorstw. Od 22 kwietnia 2010 r. Wiceprezes Zarządu, a od 24 października 2013 r. Prezes Zarządu Banku Millennium S.A. Odpowiada za pracę Zarządu, audytu wewnętrznego, zapewnienia zgodności, wsparcia prawnego, zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji marketingowej i public relations oraz ochronę danych osobowych.

Pan Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho ukończył kierunek Ekonomiczny Katolickiego Uniwersytetu Portugalii w 1984 r. Od roku 1993 posiada tytuł MBA Katolickiego Uniwersytetu Portugalii.

Doświadczenia zawodowe zdobywał m.in.: w Portugalskim Instytucie Inwestycji Zagranicznych, Lloyds Bank Plc w Lizbonie oraz w Uniao de Banco Portugueses (UBP), działającym później pod nazwą Banco Mello. Pełnił obowiązki zarządzającego funduszem a później w banku, jako szef Pionu Finansowego, odpowiedzialny był m.in. za skarb i rynki kapitałowe, operacje papierami wartościowymi, zarządzanie aktywami i pasywami, emisje na międzynarodowych rynkach kapitałowych, zarządzanie kapitałem oraz relacje z inwestorami. Po zakupie Banco Mello przez Banco Comercial Portugues (BCP) w roku 2000, Pan Fernando Bicho pracował w Centrum Korporacyjnym BCP, a od czerwca 2001 r. sprawował funkcję szefa Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami Grupy BCP.

Od 1 sierpnia 2002 r. w Zarządzie Banku Millennium S.A. (CFO). Nadzoruje skarb, rachunkowość, sprawozdawczość i kontrolę finansową, podatki, inwestycje kapitałowe, relacje z inwestorami i instytucjami finansowymi, informację zarządczą, zakupy centralne, projekt banku hipotecznego, a także koordynację podmiotów Grupy (innych niż leasingowy, maklerski i w zakresie funduszy inwestycyjnych).

Pan Wojciech Haase jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku.

Pracował w Narodowym Banku Polskim w Gdańsku skąd skierowany został do grupy organizującej Bank Gdański S.A. W latach 1989-1997 pracował w Banku Gdańskim S.A., kolejno w Departamencie Kredytów i Departamencie Skarbu. Od 1993 roku Wiceprezes Zarządu Banku Gdańskiego S.A., a następnie p.o. Prezesa Zarządu tego Banku.

W Zarządzie Banku Millennium S.A. od 27 czerwca 1997 r. Od 4 grudnia 2015 r. na stanowisku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku. Ponadto nadzoruje zarządzanie ryzykiem, modele ryzyka, procesy kredytowe i ratingowe, dochodzenie należności i kontrolę skarbu.

Pan Andrzej Gliński jest absolwentem Politechniki Poznańskiej (1994 r.) oraz studiów podyplomowych z zakresu bankowości i finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Od początku kariery zawodowej jest związany z sektorem finansowym: pracował w Banku Handlowym S.A. w Warszawie – na stanowiskach menedżerskich jako dyrektor oddziału i dyrektor sprzedaży w Departamencie Finansowania Aktywów. W latach 2001-2004 był Wiceprezesem Handlowy Leasing S.A.

Od 2004 roku związany jest z Grupą Banku Millennium S.A., początkowo jako Prezes Millennium Leasing Sp. z o.o., a następnie jako Kierujący Obszarem Bankowości Przedsiębiorstw Banku Millennium S.A.

W Zarządzie Banku Millennium S.A. od 22 kwietnia 2010 r. Nadzoruje bankowość przedsiębiorstw i jej wsparcie, faktoring i finansowanie handlu, finansowanie strukturyzowane oraz działalność powierniczą, a także koordynację podmiotów Grupy: leasingowego i maklerskiego.

Pan Wojciech Rybak ukończył kierunek ekonomiczny na Uniwersytecie Szczecińskim (1993 r.) oraz Tempus – Portassist Programme Uniwersytetu w Antwerpii (1992 r.).

Od początku kariery zawodowej związany jest z bankowością. Od września 1992 r. do sierpnia 1994 r. pracował w Banku Morskim S.A. jako Inspektor Kredytowy, a następnie Kierownik Zespołu Kredytów Gospodarczych. W okresie od września do listopada 1994 r. – Naczelnik Wydziału Kredytów w Banku Przemysłowo-Handlowym S.A., od grudnia 1994 r. do września 1995 r. – specjalista w Departamencie Inwestycji Kapitałowych w Pomorskim Banku Kredytowym S.A., a następnie do kwietnia 1996 r. Dyrektor Oddziału PBB „Invest-Bank” S.A. w Szczecinie.

Od maja 1996 r. związany jest z Grupą Banku Millennium S.A., początkowo jako Dyrektor Oddziału Banku w Szczecinie (do marca 2000 r.), a następnie (do sierpnia 2003 r.) jako Dyrektor w Centrum Współpracy z Klientami w Centrali Banku.

Od sierpnia 2003 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Millennium Leasing Sp. z o.o. nadzorującego m.in. sieć sprzedaży, a od czerwca 2009 r. do czerwca 2016 r. Prezesa Zarządu Millennium Leasing Sp. z o.o.

W Zarządzie Banku Millennium S.A. od 6 czerwca 2016 r. Nadzoruje sieć sprzedaży detalicznej, jej optymalizację i wsparcie, bankowość prywatną oraz bankowość bezpośrednią.

Pan António Ferreira Pinto Júnior ukończył studia w zakresie Ekonomii (1985-1990) Uniwersytetu w Porto oraz Finansów Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Minho (1993-1994).

Karierę zawodową rozpoczął w Banco Português do Atlântico (1990 r.), od 1994 r. wchodzącym w skład Grupy Millenniumbcp, zdobywając doświadczenie w bankowości detalicznej i przedsiębiorstw dzięki zajmowaniu stanowisk kierowniczych w obszarach marketingu i wsparcia sprzedaży.

W latach 2002 – 2011 pracował w Banku Millennium S.A., jako kierujący departamentami odpowiedzialnymi za marketing, jakość, procesy i operacje, a od kwietnia 2010 r. jako Członek Zarządu.

W ciągu kolejnych 7 lat zajmował stanowisko kierującego Departamentem Marketingu Bankowości Detalicznej w Millennium bcp w Portugalii, a w okresie lipiec 2016 r. – maj 2018 r. także niewykonwaczego członka Zarządu ActivoBank.

W Zarządzie Banku Millennium S.A. od 20 kwietnia 2018 r. Nadzoruje bankowość elektroniczną, kampanie sprzedażowe, marketing detaliczny, wsparcie zarządzania procesami, administrację i infrastrukturę, reklamacje i jakość usług, koordynację podmiotów Grupy z obszaru funduszy inwestycyjnych oraz startupów.

Pan Jarosław Hermann jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej (1994 r.) oraz programu MBA Carlson School of Management (2002 r.).

Doświadczenie w obszarze IT i operacji zdobywał pracując na pozycjach menedżerskich w PepsiCo, agencie transferowym Pioneer oraz Accenture, gdzie prowadził średnie i duże projekty dla klientów bankowych w Polsce i krajach Europy Środkowej.

W latach 2005-2010 pełnił funkcję członka zarządu First Data Polska odpowiedzialnego za obszary IT i Operacji obsługujące akceptację kart oraz usługi dla instytucji finansowych.

W latach 2010-2016 pełnił funkcję członka zarządu spółek z grupy AXA w Polsce odpowiedzialnego za IT i Operacje.

Od 2016 r. do 2018 r. pełnił funkcję wiceprezesa w Polskich ePłatnościach, agencie rozliczeniowym transakcji płatniczych.

Od 1 sierpnia 2018 r. członek Zarządu Banku Millennium S.A. Nadzoruje informatykę, operacje w obszarze produktów, rozliczeń i zarzadzania gotówką, ewidencję, kontrolę i rozliczanie transakcji skarbowych oraz bezpieczeństwo i ciągłość działania.

Struktura organizacyjna Banku odpowiada strategii i nowoczesnemu podejściu do biznesu oraz jest zgodna z zasadami ładu korporacyjnego dla instytucji finansowych. Podział zadań pomiędzy członków Zarządu Banku został przedstawiony na poniższym schemacie:

Zasady wynagradzania Członków Zarządu, wraz z wysokością otrzymanych w 2018 r. wynagrodzeń, nagród i innych korzyści, znajdują się w rozdziale IX niniejszego raportu, w części 3 pt: „Polityka wynagrodzeń”.

Akcje Banku posiadane przez Członków Zarządu (pełniących swoje funkcje w dniu 31 grudnia 2018 r.)
Imię i nazwisko Funkcja Liczba akcji
31.12.2018 r.
Liczba akcji
31.12.2017 r.
Joao Bras Jorge Prezes Zarządu 111 000 111 000
Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu 0 0
Wojciech Haase Członek Zarządu 7 494 7 494
Andrzej Gliński Członek Zarządu 0 0
António Ferreira Pinto Júnior Członek Zarządu 0 0
Wojciech Rybak Członek Zarządu 0 0
Jarosław Hermann Członek Zarządu 0 0