Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku. Działa na podstawie przepisów prawa, w tym Statutu Banku, uchwał WZ oraz Regulaminu Rady dostępnego na stronie internetowej Banku w zakładce „O Banku > Władze banku i ład korporacyjny”.

Rada Nadzorcza zwoływana jest w cyklach kwartalnych oraz w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Do kompetencji Rady należy w szczególności powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Banku (zwykłą większością głosów) oraz ustalanie zasad ich wynagradzania. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Banku składa się przynajmniej z pięciu członków, z których co najmniej połowa, w tym jej przewodniczący, legitymuje się obywatelstwem polskim. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez WZ na 3-letnią kadencję.

Skład osobowy Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 26 marca 2018 r. prezentował się następująco:

 1. Bogusław Kott – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Nuno Manuel da Silva Amado – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 3. Dariusz Rosati – Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Julianna Boniuk-Gorzelańczyk – Członek Rady Nadzorczej
 5. Miguel de Campos Pereira de Bragança – Członek Rady Nadzorczej
 6. Agnieszka Hryniewicz-Bieniek – Członek Rady Nadzorczej
 7. Anna Jakubowski – Członek Rady Nadzorczej
 8. Grzegorz Jędrys – Członek Rady Nadzorczej
 9. Andrzej Koźmiński – Członek Rady Nadzorczej
 10. Miguel Maya Dias Pinheiro – Członek Rady Nadzorczej
 11. Rui Manuel da Silva Teixeira – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 26 marca 2018 r. WZ udzieliło absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej, sprawującym swoje funkcje w 2017 r., z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017 r.

Ponadto, Walne Zgromadzenie Banku ustaliło, że Rada Nadzorcza składać się będzie z 12 członków oraz dokonało wyboru składu Rady na nową kadencję. W związku z tym, skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawiał się następująco:

Pan Bogusław Kott jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie, wieloletnim pracownikiem Ministerstwa Finansów, specjalistą w zakresie finansowania handlu zagranicznego.

Jest współzałożycielem  i współorganizatorem Banku Millennium  S.A. i od momentu jego powstania w roku 1989 do dnia 24 października 2013 r. był Prezesem jego Zarządu.

Od dnia 24 października 2013 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Pan Bogusław Kott jest, od 1994 r., członkiem Polskiej Rady Biznesu. W okresie od dnia 16 czerwca 2014 r. do dnia 2 października 2018 r., był członkiem Rady Nadzorczej Yareal Polska Sp. z o.o. Od dnia 1 września 2018 r. pełni funkcję członka Rady Powierniczej Akademii Leona Koźmińskiego.

Pan Nuno Manuel da Silva Amado, absolwent Wydziału Organizacji i Zarzadzania Firmami ISCTE (Insituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa) oraz Zaawansowanego Programu Zarządzania w INSEAD (Francja).

Od roku 1980 pracował w firmach doradczych (KPMG) i bankach międzynarodowych (Citibank i Deutsche Bank), w tym w latach 2006 – 2012 był Prezesem Zarządu oraz Wiceprzewodniczącym Rady Dyrektorów Banco Santader Totta (Portugalia). W latach 2012 – 2018 był Przewodniczącym Komitetu Wykonawczego (CEO) i Wiceprzewodniczącym Rady Dyrektorów Banco Comercial Portugues (BCP), Portugalia. Od lipca 2018 r. jest Przewodniczącym Rady Dyrektorów BCP.

Od 20 kwietnia 2012 r. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Pan Dariusz Rosati jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie. Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych na stanowisku Profesora zwyczajnego w Zakładzie Unii Europejskiej Instytutu Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich SGH.

W latach 1978 – 1979 konsultant w Citibank w Nowym Jorku. W latach 1985 – 1986 oraz 1987 – 1988 Dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej w SGH, którego był założycielem.

W latach 1986 – 1987 stypendysta Fulbrighta na Uniwersytecie Princeton w USA. W latach 1988 – 1991 Dyrektor Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Od 1990 roku Profesor nauk ekonomicznych w SGH. W latach 1991 – 1995 pracował w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie jako szef Sekcji Krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 1995 – 1997 Minister Spraw Zagranicznych RP. W latach 1978 – 1991 konsultant UNIDO i członek wielu misji w krajach rozwijających się. W latach 1988 – 1991 był wielokrotnie ekspertem Banku Światowego, Instytutu Badań nad Rozwojem Gospodarczym ONZ (WIDER), Międzynarodowej Organizacji Pracy i Komisji Wspólnot Europejskich. Członek Komisji ds. Reformy Gospodarczej (1987 – 1989), społecznego zespołu doradców ekonomicznych Premiera RP (1988 – 1989), Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów (1994 – 1998). Od 1997 r. Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 1998 – 2004 Członek Rady Polityki Pieniężnej przy NBP, a w latach 2001 – 2004 Członek Zespołu Doradców Ekonomicznych Przewodniczącego Komisji Europejskiej. W latach 2003 – 2005 Rektor Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. W latach 2004 – 2009 oraz obecnie (wybrany w 2014 r.) poseł do Parlamentu Europejskiego.  Poseł na Sejm RP VII kadencji – pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych. Autor ponad 200 prac naukowych i publicystycznych, w tym pięciu książek o tematyce związanej z polityką gospodarczą.

Od 27 maja 2004 r. Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Pan Miguel de Campos Pereira de Bragança, absolwent Wydziału Zarządzania i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Portugalii oraz MBA INSEAD (Francja).

Od roku 1989 pracował w bankach w Portugalii, Brazylii, Wielkiej Brytanii. W latach 2008-2012 Dyrektor odpowiedzialny za finanse, księgowość i kontrolę, obszar marketingu i produktów w Banco Santander Totta i Banco Santander de Negocios (Portugalia). Od roku 2012 Członek Rady Dyrektorów i Wiceprezes Zarządu Banco Comercial Portugues (BCP), Portugalia.

Od 20 kwietnia 2012 r. Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Pani Agnieszka Hryniewicz-Bieniek ukończyła studia ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu Public Relations, także w SGH.

Swoją karierę zawodową związała z obszarem nowych technologii, a także marketingiem i sprzedażą w korporacjach międzynarodowych. Jej kilkunastoletnie doświadczenie marketingowe obejmuje szereg branż: produkty szybkozbywalne (Johnson&Johnson), telekomunikacja (Deutsche Telekom), wydawnictwo (Gruner&Jahr) oraz branża rozrywkowa (Disney). W roku 2008 podjęła pracę w Google i obecnie  nadzoruje obszar strategii i biznesu spółki w Polsce, jako Country Director. Głównym obszarem jej odpowiedzialności jest zarządzania biznesem reklamowym Google w Polsce w zakresie wszelkich produktów i kanałów oraz bezpośrednie prowadzenie relacji z kluczowymi klientami i partnerami. W październiku 2018 r. objęła również dodatkową funkcję Head of Google for Startups w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Pani A. Hryniewicz-Bieniek jest członkiem Komisji Doradczej „Leadership Academy for Poland”. Aktywnie wspiera kobiety w nowych technologiach, jako mentorka i coach dla przyszłych liderek biznesu.

Od 21 maja 2015 r. Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Pani Anna Jakubowski ukończyła studia w zakresie Business Administration (1990) na uniwersytecie Wilfrid Laurier University w Waterloo, w prowincji Ontario, w Kanadzie.

Jej kariera zawodowa rozpoczęła się w Procter & Gamble (P&G) Canada (1991 – 1993), gdzie pracowała, jako National Account Manager. W latach 1993 – 1998 zajmowała różne stanowiska, poczynając od Pharmacy Channel Manager, do Trade Marketing Manager oraz Area Sales Manager w P&G Polska. W roku 1998 objęła stanowisko Regional Customer Business Development Manager w firmie P&G – Europa Środkowowschodnia, z kolei w okresie 1999 – 2007 pracowała, jako New Business Development Manager oraz (od 2002 r.) jako Strategy, Business Development Director w P&G Europa Zachodnia. Kontynuowała karierę zawodową w Szwajcarii w P&G Fabric Care (2007 – 2011) jako Associate Director: Marketing. W latach 2011 – 2016 związała się zawodowo z firmą Coca-Cola, gdzie zajmowała następujące stanowiska: International Group Marketing/Strategy Director w Coca-Cola Hellenic Bottling Company (2011 – 2013), Business Capability Director w The Coca-Cola Company (2013) oraz w latach 2013 – 2016 Członek Zarządu – Dyrektor Zarządzający w Coca-Cola Poland Services Sp z o.o. oraz Franchise General Manager na Polskę i kraje bałtyckie w The Coca-Cola Company, Członek Zarządu w Multivita Sp. z o. o., Członek Zarządu – Dyrektor Zarządzający w Coca-Cola Balti Jookide AS. Od stycznia 2018 r. zajmuje stanowisko Dyrektora Generalnego na Polskę i kraje bałtyckie w firmie Marie Brizard Wine & Spirits Sp. z o.o.

Była także zaangażowana w działalność następujących organizacji i stowarzyszeń: Women’s International Networking Leadership Forum – Rada Doradców (2004 – 2012), Organization of Women in International Trade – Rada Dyrektorów (2005 – 2010) oraz w roku 2008, jako Wiceprezes Wykonawczy, a w roku 2009 jako Prezes w organizacji Geneva Women in International Trade, jako Prezes (2005 – 2010), w latach 2015 – 2016 pełniła również funkcję Członka Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Obecnie jest Członkiem Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy (IAA) w Polsce, Członkiem – Patronem Polsko – Kanadyjskiej Izby Gospodarczej oraz Doradcą i Mentorem w Global Shapers – Mentor4Starters program.

W roku 2011 zdobyła nagrodę TIAW – The World of Difference 100 Award (Nagroda w uznaniu za działania mające na celu umacniania pozycji ekonomicznej kobiet), a w roku 2016 nagrodę Woman of Charisma: Business & Social Enterprise Award (Polska).

Od 21 maja 2015 r. Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Pan Grzegorz Jędrys jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Handlowej (SGH) oraz studiów podyplomowych z zakresu Strategicznego Zarządzania Marketingowego SGH i z zakresu pośrednictwa i obrotu nieruchomościami. Ponadto, był słuchaczem wielu kursów i szkoleń, m.in. dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa (2008 r.).

Karierę zawodową rozpoczął w 1994 r. w Biurze Projektu Finansowania Budownictwa Mieszkaniowego/PADCO – wspólny program Rządu Polskiego i USAID. W 1996 r. pracował jako Kierownik Zespołu ds. Finansowania Inwestycji Budowlanych w Polsko-Amerykańskim Banku Hipotecznym S.A. W latach 1997 – 1999 był zatrudniony w Jedenastym Narodowym Funduszu Inwestycyjnym S.A., początkowo jako Analityk Inwestycyjny, a następnie Dyrektor Projektów. Od roku 1999 do roku 2005 był Dyrektorem Inwestycyjnym w Trinity Management Sp. z o.o. – firmie zarządzającej majątkiem Jupiter NFI S.A. oraz Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. W latach 1997 – 2005 był członkiem Rad Nadzorczych wielu spółek. Począwszy od 2005 r. jest Dyrektorem Przedstawicielstwa w Polsce Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Od dnia 11 kwietnia 2013 r. Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Pan Andrzej Koźmiński ukończył studia ekonomiczne w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w 1963 r., a w 1964 r. studia socjologiczne na Uniwersytecie Warszawskim.

Członek korespondent PAN, przez osiemnaście lat Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, obecnie jej Prezydent, Przewodniczący Rady Powierniczej ALK, Prezes Zarządu Międzynarodowej Szkoły Zarządzania S.A., kierownik Centrum Interdyscyplinarnego ALK, kierownik Katedry Zarządzania do 2014 r. W latach 1981 – 1987 Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach 1991 – 1996 Dyrektor Międzynarodowego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W okresie 1990 – 1996 wykładowca University of California Los Angeles, zapraszany co roku na semestr. W latach 1982 – 1989 wykładowca Uniwersytetu w Orleanie we Francji. Visiting professor w wielu innych renomowanych uczelniach zagranicznych. Profesor nauk ekonomicznych specjalności „organizacja i zarządzanie”, opublikował ponad 400 prac naukowych z tej dziedziny w wielu językach, w tym 50 książek. Jest z wyboru członkiem International Academy of Management, Academie Europeene i Academie des Sciences Commerciales w Paryżu oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Honorowy Wiceprezydent Central and East European Management Development Association (CEEMAN), do 2008 r. członek Komisji Akredytacyjnej European Foundation for Management Development (EFMD) z siedzibą w Brukseli oraz członek komitetu międzynarodowego American Association of Collegiate Schools of Business (AACSB). Członek Rady Naukowej UNESCO CEPES (European Center for Higher Education in Bucharest). Członek prezydium Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Od 2012 r. Przewodniczący Rady Naukowej w Ośrodku Przetwarzania Informacji OPI przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od 2009 r. członek Rady Arbitrów przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz członek Rady Programowej w Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga, w latach 2014 – 2018 Przewodniczący Zespołu Identyfikującego Członków Rady Narodowego Centrum Nauki MNiSW. W maju 2015 r. otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Szczecińskiego, a w grudniu 2017 r. tytuł doktora Honoris Causa przez ESCP Europe Board of Govenors w Paryżu.

Od 1 sierpnia 2000 r. Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Alojzy Nowak, w 1984 r. ukończył studia magisterskie w SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie); w 1991 r. uzyskał tytuł doktora, a w 1995 r. – doktora habilitowanego; oraz w 1992 r. studiował ekonomię na University of Illinois w Urbana-Champaign, USA; w 1993 r. studia w zakresie bankowości, finansów i rynków kapitałowych  na Uniwersytecie w Exeter w Wielkiej Brytanii; w 1996 r. studia w zakresie ekonomii na Free University of Berlin, a w 1997 r. studia w zakresie International Economics at RUCA. W 2002 r. uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe (corocznie od 1997 r.), Nagrody Ministra Edukacji za książkę pt.: „Integracja europejska. Szansa dla Polski?” oraz książkę pt. „Banki a gospodarstwa domowe – dynamika rozwoju”. Uczestniczył także w licznych organizacjach naukowych i radach programowych czasopism, m.in. jako członek kolegium redakcyjnego „Foundations of Management”, redaktor naczelny „Journal of Interdisciplinary Economics”, „Yearbook on Polish European Studies” oraz „Mazovia Regional Studies”; członek Rady Programowej „Gazeta Bankowa”; recenzent PWE SA Warszawa. Wieloletni członek Kapituły Godła „Teraz Polska” oraz członek Rady Naukowej „Studia Europejskie”.

Wiedzę i doświadczenie zdobywał pracując, m.in. jako: kierownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, prodziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ds. Współpracy z Zagranicą, dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Uniwersytetu Warszawskiego. Poza UW wykłada we Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Rosji, Chinach i w Korei.

Ponadto, pełnił funkcje: doradcy premiera, doradcy Ministra Rolnictwa, prezesa Akademickiego Związku Sportowego w Polsce, jak również na Uniwersytecie Warszawskim, członka komitetu doradczego NewConnect przy Zarządzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., członka Rady Fundacji Narodowego Banku Polskiego, przewodniczącego Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego.

Na przestrzeni lat członek rad nadzorczych, w tym m.in. PZU S.A., PTE WARTA S.A., PKO BP S.A., JSW S.A., Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej EUROLOT S.A.

Jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju, powołanym w jej skład przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Od grudnia 2018 r. jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Nowej Ekonomii Strukturalnej na Uniwersytecie w Pekinie, gdzie zasiada w gronie 22 wybitnych naukowców z całego świata, w tym 4 laureatów Nagrody Nobla z dziedziny nauk ekonomicznych.

Od 26 marca 2018 r. Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha, uzyskał tytuł magistra ekonomii na Université Catholique de Louvain oraz magistra Badań Operacyjnych (w części akademickiej) na Instituto Superior Técnico, legitymuje się również tytułem licencjata z ekonomii na Universidade Católica Portuguesa. Uczęszczał do PADE (Program dla Wyższej Kadry Kierowniczej Przedsiębiorstw) na Associação de Estudos Superiores de Empresa (AESE), uczestniczył w Programie Eureko w INSEAD, był stażystą Invotan (NATO) a także uzyskał staż, powiązany z nagrodą „Award Joseph Bech”, przyznawaną przez Rząd Luksemburga za zaangażowanie na rzecz Unii Europejskiej.

W latach 1982 – 1989 pracował jako doradca usług finansowych w Banco Português do Atlântico, Banco Nacional Ultramarino, Banco Espírito Santo, Manufacturers Hannover Trust. W okresie 1982 – 1995 był wykładowcą, odpowiedzialnym za kierunki Statystyki I i II oraz Ekonometrii na Universidade Católica Portuguesa. Był odpowiedzialny za obszary kontroli ryzyka, zarządzania aktywami i pasywami, badania rynków finansowych oraz rynków kapitałowych w Pionie Finansowym w Banco Português do Atlântico, S.A. w latach 1989 – 1995 oraz Doradcą Przewodniczącego Krajowej Rady Planowania w latach 1990 – 1993. Od roku 1993 do 2002 r. był Członkiem Rady Dyrektorów Corretora Atlântico – Soc. Financeira de Corretagem S.A. oraz Servimédia – Sociedade Mediadora de Capitais, S.A. i  Przewodniczącym Rady Dyrektorów Servimédia – Sociedade Corretora S.A., a także Kierującym Pionem Zarządzania Aktywami i Pasywami BPA (1995 – 1998), i w BCP (1998 – 2000). Pracując w Banco Comercial Português, S.A. był on Kierującym Projektem „Rok 2000″ Grupy BCP (1999 – 2000) oraz odpowiedzialnym za projekt, rozwój i uruchomienie serwisu internetowego „cidadebcp” (2000 – 2002). W okresie 1998 – 2003 koordynował Jednostkę Produktów Inwestycyjnych Banco Comercial Português, S.A. W latach 2003 – 2015 był Dyrektorem ds. Ryzyka Grupy w Banco Comercial Português, S.A. W roku 2014 był wykładowcą odpowiedzialnym za kurs w zakresie Bankowości w Kontekście Globalnym na Universidade Católica Portuguesa. Obecnie zasiada w Radzie Dyrektorów oraz w Komitecie Wykonawczym Banco Comercial Português, S.A. Jest Przewodniczącym Rady Audytu Millennium bcp Ageas Grupo Segurador, SGPS, S.A., Wiceprzewodniczącym Rady Dyrektorów oraz Przewodniczącym Rady Audytu Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A. oraz Wiceprzewodniczącym Rady Dyrektorów oraz Przewodniczącym Rady Audytu Ocidental – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. (d. Pensões Gere – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.). Jest również Członkiem Rady Dyrektorów BIM  – Banco Internacional de Moçambique, S.A., Członkiem Rady Dyrektorów Banque Privée BCP (Suisse), S.A. i Członkiem Rady Dyrektorów oraz Przewodniczącym Komitetu Audytu Banco Millennium Atlântico, S.A.

Od 26 marca 2018 r. Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Pan Miguel Maya Dias Pinheiro ukończył studia na Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE) uzyskując Licencjat z Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem. Ukończył także Program dla wyższej kadry kierowniczej (PADE) – AESE, Zawansowany program zarządzania – INSEAD oraz Program w zakresie ładu korporacyjnego – AESE.

Od 1987 r. do 1990 r. pełnił funkcje handlowe i finansowe w MŚP w sektorze przemysłowym. W okresie 1990 – 1995 był zatrudniony przez Banco Português de Atlântico, na stanowiskach w obszarze handlowym i obszarze przedsiębiorstw, kierując koordynacją Biura Badań Ekonomicznych i Finansowych.

Od 1990 r. pracuje w Grupie BCP, realizując szereg funkcji w Portugalii i Hiszpanii. W latach 2007 – 2009 był Kierującym Biurem Rady Dyrektorów BCP. Od 2009 r. do 2012 r. zajmował stanowisko Członka Rady Dyrektorów BCP oraz Członka Rady Dyrektorów Fundação Millennium BCP. W okresie od 2012 r. do 2016 r. Pan Miguel Maya pełnił funkcję Prezesa Rady Dyrektorów Banco Millennium Angola, S.A. W roku 2016, po połączeniu tej instytucji z Banco Privado Atlantico, S.A., w wyniku czego powstał Banco Millennium Atlantico, S.A., Pan Miguel Maya został wybrany Wiceprezesem Rady Dyrektorów nowej spółki, którą to funkcję nadal sprawuje. Ponadto, pełni  również następujące funkcje: Przewodniczący Komitetu Wykonawczego (CEO) i Wiceprezes Rady Dyrektorów BCP, Przewodniczący Rady Dyrektorów Interfundos – Gestao de Fundos de Investimento Imobiliario, S.A., Kierujący BCP Africa, SGPS, Lda oraz Członka Rady Dyrektorów Banco Internacional de Moçambique, S.A.

Od 21 maja 2015 r. Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Lingjiang Xu, uzyskał tytuł licencjata na wydziale germanistyki Uniwersytetu Studiów Zagranicznych w Pekinie, tytuł magistra Ekonomii Światowej na Uniwersytecie Nan Kai University, Tianjin oraz tytuł magistra finansów w London Business School.

Od lipca 1993 r. do lutego 1995 r. pracował, jako Referent w Departamencie Spraw Europejskich w Chińskim Ministerstwie Handlu Zagranicznego i Współpracy Gospodarczej w Pekinie. Był Trzecim Sekretarzem Biura Handlowego Chińskiego Konsulatu Generalnego w Hamburgu w okresie od lutego 1995 r. do października 1998 r. Od października 1998 r. do lutego 2006 r. był Dyrektorem Pionu w Departamencie Spraw Europejskich w Chińskim Ministerstwie Handlu w Pekinie. Od lutego 2006 r. do stycznia 2010 r. był Pierwszym Sekretarzem Biura Handlowego Chińskiej Ambasady w Londynie. We wrześniu 2011 r. został wybrany na stanowisko Dyrektora Stowarzyszonego w Vermilion Partner LLP (Londyn) (do marca 2012 r.). Od marca 2012 r. do grudnia 2013 r. był Wspólnikiem w RH Regent Investment Management Co Ltd (Szanghaj). W okresie 2015 – 2017 był dyrektorem niewykonawczym w Luz Saúde, S.A. oraz dyrektorem niewykonawczym w Multicare – Seguros de Saúde, S.A., a także dyrektorem niewykonawczym Rady Dyrektorów Fidelidade Assistência – Companhia de Seguros S.A. Od 18 października 2016 r. do 31 marca 2017 r. zajmował stanowisko niewykonawczego Członka Rady Dyrektorów Chiado (Luksemburg) S.à.r.l. Od roku 2015 do roku 2018 zajmował również stanowisko menadżerskie w Fosun Management (Portugalia), Lda. Obecnie jest niewykonawczym Członkiem Rady Dyrektorów, Członkiem Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz Przewodniczącym Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego, Etyki i Postępowania Zawodowego w Banco Comercial Português, S.A. Jest także niewykonawczym Członkiem Rady Dyrektorów Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A. i Przewodniczącym Rady Dyrektorów Longrun Portugal, SGPA, S.A.

Od 26 marca 2018 r. Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Stałe Komitety Rady Nadzorczej

Z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A., zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2017 r., tj. z dniem 26 marca 2018 r. – nastąpiło zakończenie kadencji Rady Nadzorczej Banku oraz działających w jej ramach komitetów. Walne Zgromadzenie, po udzieleniu skwitowania członkom Rady Nadzorczej Banku za rok obrotowy 2017, dokonało wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2020 r.  Rada Nadzorcza nowej kadencji, na pierwszym posiedzeniu w dniu 26 marca 2018 r., ustaliła składy stałych Komitetów Rady Nadzorczej, tj.: Komitetu Audytu, Komitetu Personalnego, Komitetu Strategicznego i Komitetu do Spraw Ryzyka.

Stałym komitetem Rady Nadzorczej, funkcjonującym w Banku od 2000 roku i wspierającym Radę Nadzorczą w zakresie nadzoru nad realizacją funkcji audytu wewnętrznego w Banku, jest Komitet Audytu. Ponadto, obszarami szczególnego zainteresowania Komitetu są obszary sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem w Banku.

Zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. , w skład Komitetu Audytu wchodzi przynajmniej trzech członków. Wszyscy Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a także z zakresu branży bankowej, co potwierdza przebieg ich kariery zawodowej i dotychczas pełnione funkcje. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna od Banku. Komitet Audytu zbiera się w trybie zwyczajnym (raz na kwartał) z inicjatywy Przewodniczącego Komitetu, natomiast w trybie nadzwyczajnym jest zwoływany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jego własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej albo Zarządu. Do głównych zadań Komitetu Audytu należą w szczególności: (i) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,  (ii) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, (iii) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, (iv) sporządzanie dla Rady Nadzorczej opinii, będących podstawą dokonywania przez Radę ocen w zakresie adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, w tym corocznej oceny adekwatności i skuteczności funkcji kontroli, Departamentu Zapewnienia Zgodności oraz Departamentu Audytu Wewnętrznego oraz (v) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Banku świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie.

W roku 2018 odbyło się sześć posiedzeń Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w następujących terminach: 31 stycznia 2018 r., 23 lutego 2018 r., 19 kwietnia 2018 r., 4 czerwca 2018 r., 24 lipca 2018 r., 25 października 2018 r. oraz jedno dodatkowe w trybie obiegowym dnia 18 września 2018 r.

Szczegółowa informacja dotycząca zagadnień poruszanych podczas obrad Komitetu w roku 2018 znajduje się w opublikowanym na stronie internetowej Banku Millennium „Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. w 2018 r.” w części „Czynności Komitetu Audytu w okresie sprawozdawczym”.

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 26 marca 2018 r. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. działał w następującym składzie:

 1. Grzegorz Jędrys – Przewodniczący (niezależny)
 2. Bogusław Kott
 3. Miguel de Campos Pereira de Bragança
 4. Anna Jakubowski (niezależny)
 5. Agnieszka Hryniewicz-Bieniek (niezależny)

W dniu 26 marca 2018 r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru składu Komitetu Audytu na nowa kadencję (Uchwała nr 11/2018 Rady Nadzorczej).

W związku z tym, od 26 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Banku działał w następującym składzie:

 1. Grzegorz Jędrys – Przewodniczący (niezależny)
 2. Bogusław Kott
 3. Miguel de Campos Pereira de Bragança
 4. Anna Jakubowski (niezależny)
 5. Alojzy Nowak (niezależny)

Skład osobowy Komitetu Audytu spełniał kryteria określone w art. 129 ust. 1 i 3 Ustawy o biegłych rewidentach.

Komitet Personalny, będący stałym komitetem Rady Nadzorczej, istnieje w Banku od 2000 r. Do jego zadań należy w szczególności: (I) ocena kandydatów na członków Zarządu, (II) ustalanie warunków zatrudnienia nowo powoływanych członków Zarządu, (III) negocjowanie zmian warunków zatrudnienia członków Zarządu, (IV) ustalanie warunków ustania zatrudnienia członków Zarządu oraz (V) realizacja zadań w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń.

W 2018 r. skład Komitetu Personalnego nie uległ zmianie w związku z wyborem Rady Nadzorczej na nową kadencję – na posiedzeniu w dniu 26 marca 2018 r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru tych samych przedstawicieli Rady, którzy pełnili funkcje członków Komitetu poprzedniej kadencji. W związku z tym, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. skład Komitetu Personalnego był następujący:

 1. Andrzej Koźmiński – Przewodniczący
 2. Nuno Manuel da Silva Amado
 3. Miguel de Campos Pereira de Bragança
 4. Bogusław Kott

Komitet Strategiczny, jako stały komitet Rady Nadzorczej, istnieje w Banku od 2013 r. Zadaniami Komitetu Strategicznego są w szczególności: (I) badanie trendów makroekonomicznych, (II) badanie nowych trendów i rozwiązań w sektorze bankowym, (III) analizowanie pozycji konkurencyjnej Banku
i wzorców referencyjnych, (IV) analizowanie i rekomendowanie strategii długookresowej, celów i zadań Banku.

W okresie od 1 stycznia do 26 marca 2018 r. skład Komitetu Strategicznego przedstawiał się następująco:

 1. Bogusław Kott – Przewodniczący
 2. Nuno Manuel da Silva Amado
 3. Miguel de Campos Pereira de Bragança
 4. Agnieszka Hryniewicz-Bieniek
 5. Anna Jakubowski
 6. Andrzej Koźmiński
 7. Miguel Maya Dias Pinheiro
 8. Dariusz Rosati

W okresie od 26 marca do 31 grudnia 2018 r. Komitet Strategiczny działał w składzie:

 1. Bogusław Kott – Przewodniczący
 2. Nuno Manuel da Silva Amado
 3. Miguel de Campos Pereira de Bragança
 4. Agnieszka Hryniewicz-Bieniek
 5. Anna Jakubowski
 6. Andrzej Koźmiński
 7. Lingjiang Xu
 8. Dariusz Rosati

Stałym komitetem Rady Nadzorczej, który został powołany w dniu 4 grudnia 2015 r., jest Komitet do Spraw Ryzyka. Jego kompetencje obejmują zadania wskazane dla takiego komitetu w Prawie Bankowym oraz przypisane mu w innych wiążących banki przepisach prawa i we wdrożonych przez Bank rekomendacjach nadzorczych.

W okresie od 1 stycznia do 26 marca 2018 r. skład Komitetu do Spraw Ryzyka był następujący:

 1. Dariusz Rosati – Przewodniczący
 2. Miguel de Campos Pereira de Bragança
 3. Bogusław Kott
 4. Miguel Maya Dias Pinheiro
 5. Grzegorz Jędrys
 6. Julianna Boniuk-Gorzelańczyk

 

W okresie od 26 marca do 31 grudnia 2018 r. Komitet do Spraw Ryzyka działał w składzie:

 1. Dariusz Rosati – Przewodniczący
 2. Miguel de Campos Pereira de Bragança
 3. Bogusław Kott
 4. Grzegorz Jędrys
 5. José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha

Zgodnie z przyjętą przez WZ „Polityką wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.”, członkom Rady Nadzorczej Banku z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest uchwałą podejmowaną przez WZ przy uwzględnieniu zasad określonych Polityką, w tym zasadą jego adekwatności do skali działalności Banku. Wynagrodzenie może być różnicowane z uwzględnieniem pełnionej w Radzie funkcji oraz powinno być skorelowane z zaangażowaniem w pracę Rady Nadzorczej i poziomem wynagrodzeń otrzymywanych przez członków organów nadzorujących instytucji o zbliżonym zakresie i skali działania. Niezależnie od wynagrodzenia z tytułu zasiadania w Radzie, członkom stałych komitetów Rady przysługuje odrębne wynagrodzenie w związku z zadaniami wykonywanymi przez nich w ramach tych komitetów. W przypadku delegowania przez Radę jej członka do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, Rada może przyznać takiemu członkowi Rady na czas delegowania dodatkowe wynagrodzenie, z zastrzeżeniem, że jego miesięczna wysokość nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia podstawowego z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej. W przypadku stałych komitetów Rady wynagrodzenie płatne jest za udział w ich posiedzeniach. Łączne wynagrodzenie należne danemu członkowi Rady z tytułu udziału w posiedzeniach komitetów Rady w danym roku obrotowym, nie może przekroczyć 100% jego wynagrodzenia podstawowego z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Banku. W związku z wypłacanymi wynagrodzeniami, Bank dokonuje odpowiednich potrąceń na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa. Każdy z członków Rady Nadzorczej może złożyć oświadczenie dotyczące nie pobierania całości lub części wynagrodzenia. Oświadczenia w tym zakresie składane są na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenia wypłacone Członkom Rady Nadzorczej w 2018 roku (w tys. zł)
Imię i nazwisko Wynagrodzenia za 2018 Inne świadczenia Razem (tys zł)
Bogusław Kott 305,0 21,6 326,6
Andrzej Koźmiński 135,0 0,0 135,0
Dariusz Rosati 165,0 0,0 165,0
Grzegorz Jędrys 200,0 0,0 200,0
Nuno Manuel Da Silva Amado 130,0 0,0 130,0
Miguel De Campos Pereira De Braganca 180,0 0,0 180,0
Miguel Maya Dias Pinheiro 125,0 0,0 125,0
Agnieszka Hryniewicz-Bieniek 135,0 0,0 135,0
Anna Jakubowski 155,0 0,0 155,0
Rui Manuel Da Silva Teixeira (*) 30,0 0,0 30,0
Julianna Boniuk-Gorzelańczyk (*) 35,0 0,0 35,0
Alojzy Nowak (**) 110,0 0,0 110,0
Jose Miguel Pessanha (**) 105,0 0,0 105,0
Lingjiang Xu (**) 95,0 0,0 95,0
RAZEM : 1 905,0 21,6 1 926,6

 (*) Członek Rady Nadzorczej do 26 marca 2018 r.

(**) Członek Rady Nadzorczej od 26 marca 2018 r.

W 2018 r. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzeń ani żadnych świadczeń dodatkowych od spółek zależnych Banku.

Akcje Banku posiadane przez Członków Rady Nadzorczej (pełniących swoje funkcje w dniu 31 grudnia 2018 r.)
Imię i nazwisko Funkcja Liczba akcji
31.12.2018 r.
Liczba akcji
31.12.2017 r.
Bogusław Kott Przewodniczący Rady Nadzorczej 1 000 1 000
Nuno Manuel da Silva Amado Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 0 0
Dariusz Rosati Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej 0 0
José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha Członek Rady Nadzorczej 0
Miguel de Campos Pereira de Bragança Członek Rady Nadzorczej 0 0
Agnieszka Hryniewicz-Bieniek Członek Rady Nadzorczej 0 0
Anna Jakubowski Członek Rady Nadzorczej 0 0
Grzegorz Jędrys Członek Rady Nadzorczej 0 0
Alojzy Nowak Członek Rady Nadzorczej 0
Andrzej Koźmiński Członek Rady Nadzorczej 0 0
Miguel Maya Dias Pinheiro Członek Rady Nadzorczej 0 0
Lingjiang Xu Członek Rady Nadzorczej 0 0