Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Wskaźnik pokrycia wypływów netto Grupy Kapitałowej Banku (średnia z obserwacji miesięcznych za 2018 rok)
Zakres konsolidacji (indywidualne/skonsolidowane) Całkowita wartość nieważona (średnia) Całkowita wartość ważona (średnia)
Waluta i jednostki (PLN mln)
Koniec kwartału (DD miesiąc RRR) 31.12.18 31.12.18
Liczba punktów danych użytych do obliczenia średnich 12 12
AKTYWA PŁYNNE WYSOKIEJ JAKOŚCI
1 Aktywa płynne wysokiej jakości ogółem 19 629
WYPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 Depozyty detaliczne i depozyty klientów będących małymi przedsiębiorstwami, w tym: 38 180 2 570
3 Depozyty stabilne 30 238 1 512
4 Depozyty mniej stabilne 7 942 1 058
5 Niezabezpieczone finansowanie hurtowe 13 988 7 019
6 Depozyty operacyjne (wszyscy kontrahenci) i depozyty w ramach sieci współpracy banków spółdzielczych 0 0
7 Depozyty nieoperacyjne (wszyscy kontrahenci) 13 960 7 019
8 Dług niezabezpieczony 28 0
9 Zabezpieczone finansowanie hurtowe 0
10 Dodatkowe wymogi 8 496 1 661
11 Wypływy związane z ekspozycją na instrumenty pochodne i inne wymogi w zakresie zabezpieczeń 800 800
12 Wypływy związane z utratą finansowania z tytułu produktów dłużnych 0 0
13 Instrumenty kredytowe i instrumenty wsparcia płynności 7 695 861
14 Inne zobowiązania umowne związane z finansowaniem 489 484
15 Inne zobowiązania warunkowe związane z finansowaniem 913 913
16 WYPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH OGÓŁEM 12 647
WPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
17 Zabezpieczone transakcje kredytowe (np. z udzielonym przyrzeczeniem odkupu) 148 5
18 Wpływy z w pełni obsługiwanych ekspozycji 1 965 1 582
19 Inne wpływy środków pieniężnych 16 16
EU-19a (Różnica pomiędzy sumą ważonych wpływów ogółem a sumą ważonych wypływów ogółem wynikających z transakcji w państwach trzecich, w których występują ograniczenia transferu lub transakcji denominowanych w walutach niewymienialnych) 0
EU-19b (Nadwyżka wpływów z powiązanych wyspecjalizowanych instytucji kredytowych) 0
20 WPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH OGÓŁEM 2 129 1 604
EU-20a Wpływy całkowicie wyłączone 0 0
EU-20b Wpływy podlegające ograniczeniu wynoszącemu 90% 0 0
EU-20c Wpływy podlegające ograniczeniu wynoszącemu 75% 2 129 1 604
WARTOŚĆ SKORYGOWANA OGÓŁEM
21 ZABEZPIECZENIE PRZED UTRATĄ PŁYNNOŚCI 19 629
22 WYPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO OGÓŁEM 11 043
23 WSKAŹNIK POKRYCIA WYPŁYWÓW NETTO (%) 178%

 

Uwaga: Informacja wyznaczona na bazie skonsolidowanego LCR jako średnia arytmetyczna obserwacji na koniec każdego miesiąca w okresie 12 miesięcy w 2018 (EBA/GL/2017/01).

Poziom wskaźnika LCR wg. stanu na 2018-12-31 wynosił 212 %.