Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Zakres stosowania CRR i fundusze własne

Zakres konsolidacji Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. określony zgodnie z przepisami ostrożnościowymi (Rozporządzenie CRR), jest tożsamy z zakresem konsolidacji dokonywanej na potrzeby sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego przygotowywanego przez Grupę w oparciu o MSR/MSSF. Grupa nie dokonała żadnych wyłączeń podmiotów objętych konsolidacją w porównaniu do sprawozdania MSSF, jaką to możliwość stwarza art. 19 ust. 1 Rozporządzenia CRR.

22 093 082

Wartość bilansowa pozycji
AKTYWA (w tys. zł) Wartość bilansowa w opublikowanych sprawozdaniach finansowych Wartość bilansowa dla celów konsolidacji regulacyjnej w zakresie wymogów na ryzyko kredytowe w zakresie wymogów CCR w zakresie wymogów na sekurytyzację w zakresie wymogów na ryzyko rynkowe nie podlegająca wymogom lub odejmowana od kapitału
Kasa, środki w Banku Centralnym 2 450 176 2 450 176 2 447 954
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 794 718 794 718 693 418 112 167
Instrumenty pochodne 101 372 101 372 112 167
Instrumenty kapitałowe 104 104 104
Instrumenty dłużne 693 242 693 242 693 314
Aktywa finansowe nie przeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, inne niż Kredyty i pożyczki udzielone klientom 64 796 64 796 64 796
Instrumenty kapitałowe 21 609 21 609 21 609
Instrumenty dłużne 43 187 43 187 43 187
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 22 133 938 22 133 938 22 122 381
Instrumenty kapitałowe 29 299 29 299 29 299
Instrumenty dłużne 22 104 639 22 104 639 22 093 082
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży n/d n/d
Instrumenty kapitałowe n/d n/d
Instrumenty dłużne n/d n/d
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 52 711 680 52 711 680 53 735 945
Obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 250 525 1 250 525
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu 51 461 155 51 461 155
Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, inne niż Kredyty i pożyczki udzielone klientom 1 026 420 1 026 420 779 142 250 247
Instrumenty dłużne 44 884 44 884 44 868
Lokaty oraz kredyty i pożyczki udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym 731 252 731 252 734 274
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 250 284 250 284 250 247
Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń 125 501 125 501 115 998
Inwestycje w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych 0 0
Rzeczowe aktywa trwałe 210 641 210 641 210 641
Wartości niematerialne 96 464 96 464 96 464
Aktywa z tytułu podatku dochodowego 335 297 335 297 335 286
Bieżące należności podatkowe 11 11
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 335 286 335 286
Pozostałe aktywa 483 609 483 609 477 615
Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 25 674 25 674 25 674
Aktywa razem 80 458 914 80 458 914 80 989 317 478 412
Razem Pozycje
w zakresie wymogów na ryzyko kredytowe w zakresie wymogów CCR w zakresie wymogów na sekurytyzację w zakresie wymogów na ryzyko rynkowe
1 Wartość bilansowa aktywów dla celów konsolidacji regulacyjnej (jak w EU LI1) 80 458 914 80 989 317 478 412
2 Wartość bilansowa pasywów dla celów konsolidacji regulacyjnej (jak w EU LI1) 80 458 914
3 Wartość netto razem dla celów konsolidacji regulacyjnej 80 458 914
4 Kwoty pozabilansowe 9 855 664 9 686 300
5 Różnice
6 Kwoty ekspozycji dla celów regulacyjnych 90 314 578 90 675 617 478 412

Tabela EU LI3 – Zarys różnic w zakresach konsolidacji (każdego podmiotu)

Z uwagi na fakt, że stosowana dla podmiotów w Grupie metoda konsolidacji rachunkowej jest taka sama jak metoda konsolidacji regulacyjnej, Tabela EU LI3 (EBA/GL/2016/11) nie jest prezentowana.

 

Tabela EU LIA – Wyjaśnienie dotyczące różnic między kwotami ekspozycji sprawozdawczymi i regulacyjnymi

Wartość ekspozycji wykorzystywana do wyznaczanie minimalnych wymogów kapitałowych składa się z kapitału, odsetek należnych oraz odsetek karnych. Bank przyjął bardziej konserwatywną formułę wyznaczanie ekspozycji w porównaniu do pozycji bilansowych, nie uwzględniając korekty z tytułu efektywnej stopy procentowej oraz uwzględniając odsetki zastrzeżone. Jednocześnie zapewniono pełną zgodność pomiędzy podstawą wyliczenia i podstawą szacowania parametrów ryzyka służących do kalkulacji wymogów kapitałowych.

Kwota ekspozycji będąca podstawą wyliczenia wymogów kapitałowych jest wyższa niż kwota ekspozycji bilansowych, co jest zgodne z konserwatywnym podejściem do szacowania ryzyka.

Spółki wchodzące w skład Grupy objęte konsolidacją na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższa tabela:

Nazwa Rodzaj działalności Siedziba % udziału Grupy w kapitałach własnych % udziału Grupy w głosach na WZA lub ZW Ujęcie w sprawozdaniu Grupy
BANK MILLENNIUM SA usługi bankowe Warszawa jednostka dominująca konsolidacja pełna
MILLENNIUM LEASING Sp. z o.o. usługi leasingowe Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM DOM MAKLERSKI S.A. usługi maklerskie Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM TFI S.A. zarządzanie funduszami inwestycyjnymi Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MB FINANCE AB finansowanie spółek grupy Sztokholm 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM SERVICE Sp. z o.o. wynajem i zarządzanie nieruchomościami, działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM GOODIE Sp. z o.o. działalność portali internetowych Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM TELECOMMUNICATION SERVICES Sp. z o.o. operacje finansowe na rynku kapitałowym i usługi doradcze Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
PIAST EXPERT Sp. z o.o. usługi marketingowe Tychy 100 100 konsolidacja pełna
LUBUSKIE FABRYKI MEBLI S.A. w likwidacji wytwarzanie mebli Świebodzin 50+1 akcja 50+1 akcja metoda praw własności(*)
BG LEASING S.A. usługi leasingowe Gdańsk 74 74 koszt historyczny(*)

* Pomimo sprawowania kontroli nad spółką Lubuskie Fabryki Mebli S.A. oraz BG Leasing S.A. z uwagi na nieistotność tych jednostek z punktu widzenia realizacji nadrzędnego celu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jakim jest prawidłowe przedstawienie sytuacji finansowej Grupy, Grupa nie konsoliduje zaangażowania kapitałowego w tych podmiotach.

Według stanu na 31 grudnia 2018 roku w żadnej ze spółek Grupy nie ujawniono niedoborów kapitałowych w odniesieniu do obowiązujących wymogów kapitałowych. (Art. 436.d)

Grupa uważa, że nie istnieją obecnie oraz nie przewiduje wystąpienia istotnych przeszkód praktycznych lub prawnych dla szybkiego transferu funduszy własnych lub spłaty zobowiązań przez jednostkę dominującą i jej jednostki zależne. (Art. 436.c)

Grupa nie korzysta z odstąpienia przez właściwe organy od stosowania wymogów ostrożnościowych na zasadzie indywidualnej na mocy art. 7 CRR. Grupa nie korzysta także z zezwoleń właściwych organów określonych w art. 9 CRR (Art.436.e).

Poniższa tabela przedstawia strukturę funduszy własnych Grupy według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Pozycja Kwota
1 FUNDUSZE WŁASNE 7 942 989
1.1 KAPITAŁ TIER I 7 242 989
1.1.1 KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I 7 242 989
1.1.1.1 Instrumenty kapitałowe kwalifikujące się jako kapitał podstawowy Tier I 2 360 619
1.1.1.1.1 Opłacone instrumenty kapitałowe 1 213 117
1.1.1.1.2 Pozycja uzupełniająca: nieuznane instrumenty kapitałowe 0
1.1.1.1.3 Ażio 1 147 502
1.1.1.1.4 (-) Instrumenty własne w kapitale podstawowym Tier I 0
1.1.1.1.4.1 (-) Bezpośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I 0
1.1.1.1.4.2 (-) Pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I 0
1.1.1.1.4.3 (-) Syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I 0
1.1.1.1.5 (-) Faktyczne lub warunkowe zobowiązania do zakupu instrumentów własnych w kapitale podstawowym Tier I 0
1.1.1.2 Zyski zatrzymane -257 351
1.1.1.2.1 Zyski zatrzymane w poprzednich latach -257 351
1.1.1.2.2 Uznany zysk lub uznana strata 0
1.1.1.2.2.1 Zysk lub strata możliwe do przypisania właścicielom jednostki dominującej 760 651
1.1.1.2.2.2 (-) Część nieuznanego zysku z bieżącego okresu lub nieuznanego zysku rocznego -760 651
1.1.1.3 Skumulowane inne całkowite dochody 73 692
1.1.1.4 Kapitał rezerwowy 5 217 876
1.1.1.5 Fundusze ogólne ryzyka bankowego 228 902
1.1.1.6 Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale podstawowym Tier I podlegających zasadzie praw nabytych 0
1.1.1.7 Udział mniejszości ujęty w kapitale podstawowym Tier I 0
1.1.1.8 Korekty w okresie przejściowym z tytułu dodatkowych udziałów mniejszości 0
1.1.1.9 Korekty w kapitale podstawowym Tier I z tytułu filtrów ostrożnościowych 30 576
1.1.1.9.1 (-) Zwiększenia kapitału własnego z tytułu aktywów sekurytyzowanych 0
1.1.1.9.2 Rezerwa z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 55 541
1.1.1.9.3 Skumulowane zyski i straty spowodowane zmianami własnego ryzyka kredytowego w zakresie zobowiązań wycenionych według wartości godziwej 0
1.1.1.9.4 Zyski i straty wycenione według wartości godziwej, wynikające z własnego ryzyka kredytowego instytucji związanego z zobowiązaniami będącymi instrumentami pochodnymi 0
1.1.1.9.5 (-) Korekty wartości z tytułu wymogów w zakresie ostrożnej wyceny -24 965
1.1.1.10 (-) Wartość firmy 0
1.1.1.10.1 (-) Wartość firmy rozliczana jako aktywa niematerialne i prawne 0
1.1.1.10.2 (-) Wartość firmy uwzględniona w wycenie znacznych inwestycji 0
1.1.1.10.3 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane z wartością firmy 0
1.1.1.11 (-) Inne wartości niematerialne i prawne -96 464
1.1.1.11.1 (-) Kwota brutto innych wartości niematerialnych i prawnych -96 464
1.1.1.11.2 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane z innymi aktywami niematerialnymi i prawnymi 0
1.1.1.12 (-) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i niewynikające z różnic przejściowych po odliczeniu powiązanych rezerw z tytułu podatku dochodowego 0
1.1.1.13 (-) Niedobór korekt ryzyka kredytowego wobec oczekiwanych strat według metody IRB -456 878
1.1.1.14 (-) Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami 0
1.1.1.14.1 (-) Kwota brutto aktywów funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami 0
1.1.1.14.2 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane z aktywami funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami 0
1.1.1.14.3 Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami, które instytucja może wykorzystywać w nieograniczony sposób 0
1.1.1.15 (-) Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I 0
1.1.1.16 (-) Nadwyżka odliczenia od pozycji dodatkowych w Tier I ponad kapitał podstawowy Tier I 0
1.1.1.17 (-) Znaczne pakiety akcji poza sektorem finansowym, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250 % 0
1.1.1.18 (-) Pozycje sekurytyzacyjne, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250 % 0
1.1.1.19 (-) Dostawy z późniejszym terminem rozliczenia, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250 % 0
1.1.1.20 (-) Pozycje w koszyku, w odniesieniu do których instytucja nie może określić wagi ryzyka przy zastosowaniu metody IRB oraz które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250 % 0
1.1.1.21 (-) Ekspozycje kapitałowe przy zastosowaniu metody modeli wewnętrznych, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250 % 0
1.1.1.22 (-) Instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty 0
1.1.1.23 (-) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i wynikające z różnic przejściowych 0
1.1.1.24 (-) Instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty 0
1.1.1.25 (-) Kwota przekraczająca próg 17,65 % 0
1.1.1.26 Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale podstawowym Tier I 142 018
1.1.1.27 (-) Dodatkowe odliczenia od kapitału podstawowego Tier I zgodnie z art. 3 CRR 0
1.1.1.28 Elementy kapitału podstawowego Tier I lub odliczenia od kapitału podstawowego Tier I – inne 0
1.1.2 KAPITAŁ DODATKOWY TIER I 0
1.1.2.1 Instrumenty kapitałowe kwalifikujące się jako kapitał dodatkowy Tier I 0
1.1.2.1.1 Opłacone instrumenty kapitałowe 0
1.1.2.1.2 Pozycja uzupełniająca: nieuznane instrumenty kapitałowe 0
1.1.2.1.3 Ażio 0
1.1.2.1.4 (-) Instrumenty własne w kapitale dodatkowym Tier I 0
1.1.2.1.4.1 (-) Bezpośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale dodatkowym Tier I 0
1.1.2.1.4.2 (-) Pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale dodatkowym Tier I 0
1.1.2.1.4.3 (-) Syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale dodatkowym Tier I 0
1.1.2.1.5 (-) Faktyczne lub warunkowe zobowiązania do zakupu instrumentów własnych w kapitale dodatkowym Tier I 0
1.1.2.2 Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale dodatkowym Tier I podlegających zasadzie praw nabytych 0
1.1.2.3 Instrumenty emitowane przez jednostki zależne ujmowane w kapitale dodatkowym Tier I 0
1.1.2.4 Korekty w okresie przejściowym z tytułu dodatkowego ujęcia instrumentów emitowanych przez jednostki zależne w kapitale dodatkowym Tier I 0
1.1.2.5 (-) Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I 0
1.1.2.6 (-) Instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty 0
1.1.2.7 (-) Instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty 0
1.1.2.8 (-) Nadwyżka odliczenia od pozycji w Tier II ponad kapitał Tier II 0
1.1.2.9 Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale dodatkowym Tier I 0
1.1.2.10 Nadwyżka odliczenia od pozycji dodatkowych w Tier I ponad kapitał dodatkowy Tier I (odliczenie w kapitale podstawowym Tier I) 0
1.1.2.11 (-) Dodatkowe odliczenia od kapitału dodatkowego Tier I zgodnie z art. 3 CRR 0
1.1.2.12 Elementy kapitału dodatkowego Tier I lub odliczenia od kapitału dodatkowego Tier I – inne 0
1.2 KAPITAŁ TIER II 700 000
1.2.1 Instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane kwalifikujące się jako kapitał Tier II 700 000
1.2.1.1 Opłacone instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane 700 000
1.2.1.2* Pozycja uzupełniająca: nieuznane instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane 0
1.2.1.3 Ażio 0
1.2.1.4 (-) Instrumenty własne w kapitale Tier II 0
1.2.1.4.1 (-) Bezpośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II 0
1.2.1.4.2 (-) Pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II 0
1.2.1.4.3 (-) Syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II 0
1.2.1.5 (-) Faktyczne lub warunkowe zobowiązania do zakupu instrumentów własnych w kapitale Tier II 0
1.2.2 Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale Tier II oraz pożyczek podporządkowanych podlegających zasadzie praw nabytych 0
1.2.3 Instrumenty emitowane przez jednostki zależne uznane w kapitale Tier II 0
1.2.4 Korekty w okresie przejściowym z tytułu dodatkowego uznania instrumentów emitowanych przez jednostki zależne w kapitale Tier II 0
1.2.5 Nadwyżka rezerw ponad oczekiwane uznane straty według metody IRB 0
1.2.6 Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego według metody standardowej 0
1.2.7 (-) Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale Tier II 0
1.2.8 (-) Instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji 0
1.2.9 (-) Instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji 0
1.2.10 Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale Tier II 0
1.2.11 Nadwyżka odliczenia od pozycji w Tier II ponad kapitał Tier II (odliczenie w kapitale dodatkowym Tier I) 0
1.2.12 (-) Dodatkowe odliczenia od kapitału Tier II zgodnie z art. 3 CRR 0
1.2.13 Elementy kapitału Tier II lub odliczenia od kapitału Tier II – inne 0
Współczynnik kapitału podstawowego Tier1 (CET1) 19,77%
Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) 21,68%
Tabela 8 Uzgodnienie pozycji funduszy własnych oraz kapitałów własnych wykazanych w Rocznym Raporcie Finansowym (w tys. złotych)
Pozycja Nota sprawozdania finansowego Wartość w sprawozdaniu finansowym Pozycja w Tabeli nr 7
Zobowiązania podporządkowane 35 701 883 1.2.1.1
Kapitał zakładowy 39 1 213 117 1.1.1.1.1
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Lista pozycji kapitałowych str. 10 1 147 502 1.1.1.1.3
Kapitał z aktualizacji wyceny 39 73 692 1.1.1.3
Zyski zatrzymane 39 5 950 075 1.1.1.2
1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.1.2.2.1
Razem kapitały własne i zobowiązania podporządkowane wykazane w zbadanym sprawozdaniu finansowym 9 086 270
Część wyniku netto, która nie może być zaliczona w dacie raportowania do funduszy własnych na potrzeby wyliczania norm ostrożnościowych -760 651 1.1.1.2.2.2
Kwota brutto innych wartości niematerialnych i prawnych -96 464 1.1.1.11.1
Niedobór korekt ryzyka kredytowego wobec oczekiwanych strat według metody IRB -456 878 1.1.1.13
Przejściowe korekty wynikające z MSSF 9 142 018 1.1.1.26
Korekty wartości z tytułu wymogów w zakresie ostrożnej wyceny -24 965 1.1.1.9.5
Korekta o część kapitału zobowiązania podporządkowanego, która nie może być zaliczona do funduszy własnych 0 1.2.1.1
Korekta o naliczone odsetki od zobowiązania podporządkowanego -1 883 1.2.1.1
Rezerwa z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 55 541 1.1.1.9.2
Razem fundusze własne 7 942 989 1

Pozycje nieodliczone od funduszy własnych

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Grupa nie dokonała znacznych inwestycji w podmioty sektora finansowego, o których mowa w artykule 43 CRR.

W przypadku aktywów z tytułu podatku odroczonego, o których mowa w artykule 38 CRR, wartość ich stanowi 4,6% kapitału podstawowego Tier I po korektach, i w konsekwencji podlega ona wyłączeniu z odliczeń zgodnie z artykułem 48 CRR, jednocześnie przedmiotowej kwocie przypisano wagę ryzyka równą 250% na potrzeby wyliczenia wymogów kapitałowych.