Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Wymogi kapitałowe według klas ekspozycji i rodzajów ryzyka

Grupa i Bank obliczają łączną kwotę ekspozycji na ryzyko oraz spełniają wymogi w zakresie funduszy własnych zgodnie z art. 92 CRR.

Według stanu dzień na 31 grudnia 2018 r., łączna kwota ekspozycji na ryzyko jest obliczana jako suma następujących pozycji:

  • Ekspozycji ważonych ryzykiem dla ryzyka kredytowego i ryzyka rozmycia obliczonych zgodnie z metodą wewnętrznych ratingów dla ekspozycji detalicznych wobec klientów indywidualnych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych (RRE) i odnawialnych ekspozycji detalicznych (QRRE) oraz obliczonych zgodnie z metodą standardową dla pozostałych portfeli
  • Wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rozliczenia oraz dostawy z późniejszym terminem rozliczenia.
  • Wymogów w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do działalności zaliczanej do portfela handlowego dla ryzyka pozycji i dużych ekspozycji przekraczających limity określone w art. 395-401 CRR
  • Wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rynkowego dla ryzyka walutowego, ryzyka rozliczenia i ryzyka cen towarów
  • Wymogów w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do ryzyka korekty wyceny kredytowej
  • Wymogów w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do ryzyka operacyjnego
  • Ekspozycji ważonych ryzykiem w odniesieniu do ryzyka kredytowego kontrahenta.

Kwoty ekspozycji na ryzyko oraz wymogi kapitałowe, ujawniane zgodnie z art. 438.c-f CRR, przedstawia poniższa tabela.

Aktywa ważone ryzykiem Minimalne wymogi kapitałowe
31.12.2018 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2018
CRR 1 Ryzyko kredytowe (bez CCR) 31 504 636 27 855 522 29 642 272 2 520 371
Art. 438cd 2 w tym metoda standardowa 21 944 694 19 301 513 20 935 142 1 755 576
Art. 438cd 3 w tym metoda podstawowa IRB (FIRB)
Art. 438cd 4 w tym metoda zaawansowana IRB (AIRB) 9 559 942 8 554 008 8 707 130 764 795
Art. 438d 5 w tym ekspozycje kapitałowe IRB w metodzie prostej lub IMA
Art. 107 Art. 438cd 6 CCR 125 118 223 875 100 726 10 009
Art. 438cd 7 w tym metoda mark-to-market 81 432 147 884 60 565 6 515
Art. 438cd 8 w tym metoda oryginalnej ekspozycji
9 w tym metoda standardowa
10 w tym metoda modeli wewnętrznych (IMM)
Art. 438cd 11 w tym kwota ekspozycji z tyt. udziału w funduszu default CCP
Art. 438cd 12 w tym CVA 43 686 75 991 40 161 3 495
Art. 438e 13 Ryzyko rozliczenia
Art. 449oi 14 Sekurytyzacja w księdze bankowej (po ograniczeniu)
15 w tym metoda IRB
16 w tym metoda formuły nadzorczej (SFA)
17 w tym metoda wewnętrznej oceny (IAA)
18 w tym metoda standardowa
Art. 438e 19 Ryzyko rynkowe 253 788 228 878 339 106 20 303
20 w tym metoda standardowa 253 788 228 878 339 106 20 303
21 w tym metoda modeli wewnętrznych
Art. 438e 22 Duże ekspozycje
Art. 438f 23 Ryzyko operacyjne 3 913 781 3 667 260 3 884 896 313 102
24 w tym metoda wskaźnika bazowego 2 311
25 w tym metoda standardowa 3 911 470 3 667 260 3 884 896 312 918
26 w tym metoda zaawansowanego pomiaru
Art. 437.2, Art. 48, Art. 60 27 Kwoty poniżej progu dla odliczenia (podlegające wadze ryzyka 250%) 838 216 718 105 855 150 67 057
Art. 500 28 Korekta dla dolnej granicy
29 Kwota razem 36 635 539 32 693 640 34 822 150 2 930 843

W perspektywie rocznej, łączne aktywa ważone ryzykiem (RWA) zwiększyły się o 12% (o ok. 3,9 mld zł). Dominujący wpływ na tą zmianę miał wzrost RWA na ryzyko kredytowe (prawie 94% łącznej zmiany RWA), w tym głównie na ekspozycje wobec klientów detalicznych (51% zmiany RWA ryzyko kredytowe) i ekspozycje wobec przedsiębiorstw (44% tej zmiany). RWA na inne rodzaje ryzyka mają mniejsze znaczenie. Analizę zmian RWA zaprezentowano w poniższej Tabeli 10.

Pozycja Zmiana
roczna w 2018 (w mln zł)
Zmiana roczna
w 2018 (w %)
RWA razem, w tym: 3 942 12%
– RWA ryzyko kredytowe (łącznie z CCR) 1) 3 703 13%
> RWA na ekspozycje detaliczne 1 911 14%
> RWA na ekspozycje wobec przedsiębiorstw 1 621 13%
> RWA na pozostałe ekspozycje 171 12%
– RWA ryzyko rynkowe 25 11%
– RWA CVA 2) -32 -43%
– RWA ryzyko operacyjne 247 7%

1) CCR – ryzyko kredytowe kontrahenta
2) CVA – korekta wyceny kredytowej

Poniższa tabela prezentuje zaś przepływy aktywów ważonych ryzykiem dotyczące ekspozycji na ryzyko kredytowe w metodzie IRB, co odnosi się do ekspozycji detalicznych wobec klientów indywidualnych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych (RRE) i odnawialnych ekspozycji detalicznych (QRRE). Informacja ta jest ujawniana zgodnie z art. 438.d CRR.

Data: 31.12.2018 (bieżący okres), 30.09.2018 r. (poprzedni okres), w tys. zł

EU CR8 - Raport przepływów RWA na ekspozycje na ryzyko kredytowe w metodzie IRB
Kwoty RWA Wymogi kapitałowe
1 RWA na koniec poprzedniego okresu 8 707 130 696 570
2 Wielkość aktywów 554 489 44 359
3 Jakość aktywów 234 701 18 776
4 Zmiany modeli 0 0
5 Metodyka i polityka 0 0
6 Przejęcia i sprzedaże 0 0
7 Zmiany kursów wymiany walut 61 420 4 914
8 Inne 2 202 176
9 RWA na koniec bieżącego okresu 9 559 942 764 795

Dotyczy ekspozycji detalicznych wobec klientów indywidualnych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych (RRE) i odnawialnych ekspozycji detalicznych (QRRE).

Tabela EU INS1 – Nieodliczane udziały w zakładach ubezpieczeniowych

Z uwagi na fakt, że Bank nie posiada instrumentów funduszy własnych zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji lub ubezpieczeniowej spółki holdingowej i nie uzyskał zezwolenia zgodnie z art. 49 ust. 1 CRR, Tabela EU INS1 (EBA/GL/2016/11) nie jest prezentowana.