Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Grupa i Bank obliczają i stale utrzymują kwotę kapitału wewnętrznego, odpowiedniego do zabezpieczenia rodzaju i skali ryzyka, zgodnie z art. 73 Dyrektywy 2013/36/UE.

Grupa i Bank realizują proces wewnętrznej oceny adekwatności kapitałowej (tzw. ICAAP), bazując na modelach kapitału wewnętrznego (ekonomicznego).

Grupa i Bank definiują kapitał ekonomiczny jako kwotę kapitału, niezbędną do pokrycia wszystkich przyszłych nieoczekiwanych strat ekonomicznych, mogących wystąpić w ciągu określonego czasu w przyszłości i oszacowanych z określonym prawdopodobieństwem, bez narażenia interesów deponentów/wierzycieli Grupy. Obliczenia kapitału wewnętrznego obejmują wszystkie istotne rodzaje ryzyka, na które Grupa jest narażona oraz bazują na zestawie parametrów zbudowanych w oparciu o specyfikę i realia rynku polskiego. Modele kwantyfikują wartość strat oczekiwanych i nieoczekiwanych z tytułu określonych jako istotne rodzajów ryzyka, przy założonym poziomie ufności oraz horyzoncie czasowym 1 roku.

Kapitał wewnętrzny jest obliczany i utrzymywany na wszystkie rodzaje ryzyka uznane za istotne w prowadzonej działalności oraz na rodzaje ryzyka, na które utrzymywane są wymogi w zakresie funduszy własnych zgodnie z CRR.

Grupa i Bank określiła poniższe rodzaje ryzyka jako istotne, wraz z podanymi metodami szacowania kapitału wewnętrznego. Ostatnia ocena istotności ryzyka została zakończona w grudniu 2018 r.

Rodzaj ryzyka Metoda szacowania kapitału wewnętrznego
Ryzyko kredytowe i ryzyko kredytowe kontrahenta VaR na ryzyko kredytowe – zmodyfikowany model Credit Risk +
Ryzyko rynkowe – portfel handlowy Zmodyfikowany model VaR
Ryzyko rynkowe – stopy procentowej w portfelu bankowym Zmodyfikowany model VaR
Ryzyko udziałów kapitałowych w portfelu bankowym Wymogi w zakresie funduszy własnych na ekspozycje kapitałowe
Ryzyko korekty wyceny kredytowej Wymogi w zakresie funduszy własnych na ryzyko korekty wyceny kredytowej
Bufor II Filara RRE FX – dodatkowy kapitał wewnętrzny na ryzyko walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych Zmodyfikowana metodyka obliczania dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na pokrycie ryzyka ekspozycji detalicznych denominowanych w walutach obcych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych
Bufor na trudnomierzalne rodzaje ryzyka Metoda wyznaczania kapitału wewnętrznego na trudnomierzalne rodzaje ryzyka
Ryzyko operacyjne Zmodyfikowana metoda standardowa

Ocenie istotności w 2018 roku poddano w sumie 36 zdefiniowanych rodzajów ryzyka, w tym wiele rodzajów ryzyka niefinansowego i trudnomierzalnego. W ramach tych kategorii zdefiniowano i oceniono m.in. ryzyko outsourcingu, reputacji, biznesowe, ryzyko pozwów prawnych , nadmiernej dźwigni finansowej, wydzielone ryzyko portfela ekspozycji zabezpieczonych na nieruchomościach w walutach obcych RRE FX (wszystkie aspekty) i inne. W wyniku oceny zdecydowano o utrzymywaniu dodatkowego kapitału wewnętrznego na ryzyko RRE FX i trudnomierzalne rodzaje ryzyka (patrz powyższa tabela).

W kalkulacji kapitału wewnętrznego, Grupa i Bank prezentują konserwatywne podejście do korelacji pomiędzy poszczególnymi rodzajami ryzyka (fakt, iż różne rodzaje ryzyka nie materializują się jednocześnie w straty), wyliczając efekt dywersyfikacji na całym rozkładzie strat.

Zgodnie z zaleceniami nadzoru bankowego, poszczególne rodzaje ryzyka oraz efekt dywersyfikacji poddawane są testom warunków skrajnych. Łączny zdywersyfikowany kapitał wewnętrzny poddawany jest ocenie ekonomicznej adekwatności kapitałowej, poprzez porównanie z tzw. „zdolnością do pokrywania ryzyka” (dostępnymi zasobami finansowymi). Grupa konserwatywnie przyjmuje, iż dostępne zasoby finansowe są tożsame z regulacyjnymi funduszami własnymi, stanowiącymi podstawę wyliczenia współczynnika wypłacalności.

Proces wewnętrznej oceny adekwatności kapitału wewnętrznego według podejścia Grupy jest procesem ściśle powiązanym z istniejącymi i funkcjonującymi procesami zarządzania ryzykiem, kapitałem i biznesem. Składa się on z następujących etapów:

  1. Klasyfikacja i ocena istotności rodzajów ryzyka, pod kątem sposobu ich uwzględnienia w procesie zarządzania ryzykiem i procesie ICAAP,
  2. Pomiar (kwantyfikacja) ryzyka,
  3. Agregacja kapitału wewnętrznego na zabezpieczenie istotnego ryzyka w działalności, z uwzględnieniem efektu korelacji między rodzajami ryzyka,
  4. Ocena adekwatności kapitałowej, poprzez porównanie ekonomicznego ryzyka (kapitał wewnętrzny), ze zdolnością do pokrywania ryzyka,
  5. Alokacja kapitału wewnętrznego na linie biznesowe/obszary działalności,
  6. Wykorzystanie alokowanego kapitału wewnętrznego do pomiaru efektywności opartego na ryzyku, ustalenia limitów na ryzyko, realokacji kapitału uwzględniającej zwrot uwzględniający ryzyko,
  7. Kontroli i monitoringu poziomu ryzyka, dostępnych zasobów finansowych, limitów i celów kapitałowych.

Ocena adekwatności kapitałowej przeprowadzona na koniec 2018 roku wskazuje na wysoki poziom tejże adekwatności, wyrażający się poprzez znaczną nadwyżkę posiadanych zasobów kapitałowych (utożsamianych z regulacyjnymi funduszami własnymi) w stosunku do ekonomicznego ryzyka (wartość kapitału wewnętrznego), a także ryzyka wyliczonego w oparciu o przepisy nadzorcze (wartość minimalnych wymogów kapitałowych na pokrycie ryzyka). Łączny kapitał wewnętrzny na koniec 2018 roku jest wyższy od sumy wymogów kapitałowych w I Filarze.

Bank i Grupa spełniają ustawowe wymagania dotyczące poziomu zarówno funduszy własnych, jak i kapitału wewnętrznego określone w art. 128 ustawy Prawo bankowe, jak i w CRR.