Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Ryzyko rynkowe i inne rodzaje ryzyka

Tabela   EU MRA – Jakościowe wymogi dotyczące ujawniania informacji związanych z ryzykiem rynkowym

Informacje jakościowe dotyczące ryzyka rynkowego są ujawniane w Raporcie Finansowym (rozdział 8) i Sprawozdaniu Zarządu, zgodnie z wymogami Tabeli EU MRA Jakościowe wymogi dotyczące ujawniania informacji związanych z ryzykiem rynkowym (EBA/GL/2016/11) [art. 445].

 

Grupa stosuje metody standardowe dla wyliczania wymogów kapitałowych na różne podrodzaje ryzyka rynkowego. W Grupie wystąpiły wymogi w zakresie funduszy własnych na ryzyko specyficzne instrumentów dłużnych oraz ryzyko ogólne stopy procentowej. Ekspozycja na ryzyko rynkowe nie była istotna. Wymogi kapitałowe z tego tytułu stanowiły ok. 1% sumy wymogów kapitałowych na 31.12.2018 r.

Ekspozycja ważona ryzykiem oraz wymogi w zakresie funduszy własnych na ryzyko rynkowe przedstawia poniższa tabela.

RWA Wymogi kapitałowe
1 Ryzyko stopy procentowej (ogólne i szczególne) 253 788 20 303
2 Ryzyko kapitałowe (ogólne i szczególne)
3 Ryzyko wymiany walutowej
4 Ryzyko towarów
Opcje
5 Metoda uproszczona
6 Metoda Delta-plus
7 Metoda scenariuszy
8 Sekurytyzacja (ryzyko szczególne)
9 Razem 253 788 20 303

Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka rozliczenia/dostawy oraz limitu dużych ekspozycji przekraczających limity nie występowały na 31.12.2018 r.

 

Tabela EU MRB –Wymogi dla instytucji stosujących metodę modeli wewnętrznych, dotyczące ujawniania informacji jakościowych

Tabela EU MR2-A – Ryzyko rynkowe w ramach metody modeli wewnętrznych

Tabela EU MR2-B – Zestawienie przepływów aktywów ważonych ryzykiem dla ekspozycji na ryzyko rynkowe w ramach metody modeli wewnętrznych

Tabela EU MR3 – Wartości metody modeli wewnętrznych dla portfeli handlowych

Tabela EU MR4 – Porównanie szacunkowej wartości zagrożonej z zyskami /stratami

Informacje wymienione w powyżej wskazanych tabelach nie są prezentowane, gdyż Bank nie stosuje modeli wewnętrznych wyliczania wymogów kapitałowych dla ryzyka rynkowego.

Ekspozycje w papierach kapitałowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym

Według stanu na 31 grudnia 2018 r. Grupa posiadała ekspozycje kapitałowe nie klasyfikowane do portfela handlowego o łącznej wartości bilansowej 50 908 tys. zł. Przyjęte metody wyceny, klasyfikację w bilansie oraz efekt wyceny do wartości godziwej przedstawia poniższa tabela (Art. 447):

Tabela 38 Ekspozycje w papierach wartościowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym (tys. zł.)
Klasyfikacja bilansowa Metoda wyceny Wartość bilansowa Efekt wyceny ujęty w kapitale z aktualizacji wyceny
Instrumenty kapitałowe obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (FVTPL) Wartość godziwa wyliczana na podstawie modelu wyceny w przypadku instrumentów kapitałowych nie kwotowanych na aktywnym rynku 21 609 0
Instrumenty kapitałowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody (FVTOCI) Wartość godziwa jest wyliczana na bazie kwotowań z aktywnego rynku lub na podstawie modelu wyceny w przypadku instrumentów kapitałowych nie kwotowanych na aktywnym rynku 29 299 28 246

 

Najistotniejsze z punktu widzenia wartości bilansowych, ekspozycje w papiery kapitałowe Grupy według stanu na 31 grudnia 2018 r., wraz z przypisaniem celów strategicznych przedstawiały się następująco:

 

  1. Polski Standard Płatności sp. z o.o.; wartość bilansowa 21 609 tys. zł. – celem zaangażowania kapitałowego jest wprowadzenie do oferty Banku nowych produktów i usług dla klientów Banku (FVTPL),

 

  1. Biuro Informacji Kredytowej S.A.; wartość bilansowa 15 848 tys. zł – zaangażowanie kapitałowe wiąże się z prowadzoną działalnością bankową (FVTOCI);

 

  1. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.; wartość bilansowa 12 863 tys. zł – zaangażowanie kapitałowe wiąże się z prowadzoną działalnością bankową;

 

  1. Giełda Papierów Wartościowych SA; wartość bilansowa 257 tys. zł. – zaangażowanie kapitałowe wiąże się z prowadzoną działalnością na rynku kapitałowym.

 

W analizowanym okresie (rok 2018) Grupa:

– zmieniła zasady rachunkowości odnośnie rozpoznania, wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym instrumentów kapitałowych w związku z wdrożeniem MSSF9 z dniem 1 stycznia 2018. Instrumenty kapitałowe (za wyjątkiem podmiotów powiązanych nie objętych zapisami MSSF9) klasyfikowane są jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat  (FVTPL), o ile zgodnie z intencją Grupy nie stanowią inwestycji strategicznej, lub według wartości godziwej z odniesieniem skutków wyceny w pozostałych całkowitych dochodach (FVTOCI) w przypadku instrumentów, które nie są utrzymywane w celach handlowych. Decyzja o skorzystaniu z opcji wyceny instrumentów kapitałowych do wartości godziwej z odniesieniem skutków wyceny w pozostałych całkowitych dochodach podejmowana jest przez Grupę w dniu początkowego ujęcia danego instrumentu i stanowi desygnację nieodwołalną (nawet w momencie sprzedaży zysk/strata na transakcji nie jest ujmowana w Rachunku Zysków i Strat). Na moment wdrożenia MSSF9 Grupa desygnowała część inwestycji kapitałowych z portfela inwestycji strategicznych co do których nie jest planowana realizacja zysków ze sprzedaży w średnim horyzoncie czasowym do kategorii wyceny według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do pozostałych całkowitych dochodów,

  • nie zrealizowała zysku na sprzedaży akcji na instrumentach FVTOCI i FVTPL,
  • w kalkulacji funduszy własnych Grupy według stanu na 31 grudnia 2018 roku rozpoznano dodatni efekt wyceny akcji (w kwocie netto, to jest z uwzględnieniem podatku odroczonego) z portfela FVTOCI, ujmowany w kapitale z aktualizacji wyceny, w wysokości 22 879 tys. zł.

Ekspozycje na ryzyko stopy procentowej przypisane pozycjom nieuwzględnionym w portfelu handlowym

Informacje w zakresie ekspozycji na ryzyko stopy procentowej przypisane pozycjom nieuwzględnionym w portfelu handlowym zostały przedstawione w Rocznym Raporcie Finansowym, w części dotyczącej zarządzania ryzykiem rynkowym, w rozdziale na temat zarządzania ryzykiem finansowym (Art. 448).

Ekspozycja na ryzyko płynności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CRR), Grupa wyznacza wymóg pokrycia płynności (LCR). Wskaźnik pokrycia wypływów netto wyznaczany jest jednostkowo przez każdy podmiot Grupy Kapitałowej Banku objęty wymogiem wyznaczania tego wskaźnika oraz skonsolidowany dla Grupy Kapitałowej Banku razem. Minimalny, nadzorczy poziom wskaźnika LCR w wysokości 100%, który obowiązywał w 2018 roku, został spełniony przez Grupę w każdym dniu sprawozdawczym (na koniec grudnia 2018 roku wskaźnik LCR wynosił 212%). Wysokość oraz główne elementy składowe wskaźnika pokrycia wypływów netto dla Grupy w 2018 roku zaprezentowano w Załączniku 3, zgodnie z wytycznymi w sprawie ujawniania wskaźnika pokrycia netto w uzupełnieniu do ujawniania informacji na temat zarządzania ryzykiem płynności na podstawie art. 435 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (EBA/GL/2017/01). Zaprezentowane dane zostały wyznaczone jako proste średnie z obserwacji na koniec każdego miesiąca w dwunastomiesięcznym okresie poprzedzającym 31 grudnia 2018 roku.

Grupa uznaje operacje w ramach transakcji na instrumentach pochodnych jako istotne (łączna wartość nominalna takich transakcji przekroczyła 10 % wypływów płynności netto wskaźnika LCR). Ryzyko płynności w scenariuszu niekorzystnych warunków rynkowych wynika ze zmiany wartości rynkowej instrumentów pochodnych, która tworzy potrzeby płynnościowe z uwagi na pokrycie depozytów zabezpieczających. Zarówno w scenariuszach testów warunków skrajnych jak i w podejściu LCR, ten dodatkowy wymóg płynności jest uwzględniony jako największy bezwzględny przepływ zabezpieczenia netto zrealizowanego w 30-dniowym okresie w ciągu 24 miesięcy.

Szczegółowe informacje w zakresie strategii, modelu organizacyjnego oraz procesu zarządzania ryzykiem płynności w Grupie Banku Millennium S.A. przedstawiono w Rocznym Raporcie Finansowym, w części dotyczącej zarządzania ryzykiem płynności, w rozdziale na temat zarządzania ryzykiem finansowym (Art.435).