Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Wymogi kapitałowe na ryzyko kredytowe

W celu kalkulacji ekspozycji ważonych ryzykiem w zakresie ryzyka kredytowego, Grupa i Bank stosują metodę standardową i metodę wewnętrznych ratingów dla portfeli określonych w punkcie 6.1, zgodnie z zezwoleniem właściwych organów opisanym w punkcie 10.1.

Ekspozycje na pozycje sekurytyzacyjne nie występują (Roczny Raport Finansowy, Informacje uzupełniające) (Art. 449).

Ekspozycje przed CCF i CRM Ekspozycje po CCF i CRM RWA i średnie RWA
Klasy ekspozycji Bilans Pozabilans Bilans Pozabilans RWA Średnie RWA
1 Rządy lub banki centralne 24 877 678 100 24 877 678 847 550 3,4%
2 Samorządy regionalne lub władze lokalne 229 455 116 757 229 455 20 334 49 822 19,9%
3 Podmioty sektora publicznego 52 161 53 960 52 161 10 773 26 941 42,8%
4 Wielostronne banki rozwoju 82 233 82 233 0 0,0%
5 Organizacje międzynarodowe
6 Instytucje 959 420 248 050 959 420 123 759 290 619 26,8%
7 Przedsiębiorstwa 14 621 001 6 253 173 14 621 001 307 621 13 575 019 90,9%
8 Detal 8 136 898 234 966 8 139 681 9 107 5 688 715 69,8%
9 Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach
10 Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania 1 311 906 41 635 1 311 262 39 688 1 629 973 120,7%
11 Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem 44 44 67 150,0%
12 Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych
13 Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową
14 Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania
15 Ekspozycje kapitałowe 94 154 94 154 94 154 100,0%
16 Inne ekspozycje 1 408 394 1 408 394 580 050 41,2%
17 Razem 51 773 345 6 948 640 51 775 484 511 282 22 782 910 43,6%

Poniższa tabela prezentuje kwoty ekspozycji w ramach metody standardowej ryzyka kredytowego w podziale na klasę aktywów i wagę ryzyka (bez ryzyka kredytowego kontrahenta).

Klasy ekspozycji Waga ryzyka Razem W tym bez ratingu
0% 20% 35% 50% 75% 100% 150% 250% 1250% Inne Odejmowane
1 Rządy lub banki centralne 24 495 845 46 482 58 5 335 286 24 877 678
2 Samorządy regionalne lub władze lokalne 249 790 249 790
3 Podmioty sektora publicznego 62 933 1 62 934
4 Wielostronne banki rozwoju 82 233 82 233
5 Organizacje międzynarodowe
6 Instytucje 760 385 322 794 1 083 179
7 Przedsiębiorstwa 192 686 199 485 151 823 200 951 14 183 678 14 928 622
8 Detal 66 992 38 451 41 667 57 296 7 648 548 295 833 8 148 788
9 Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach
10 Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania 40 995 668 042 641 914 1 350 950
11 Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem 44 44
12 Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych
13 Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową
14 Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania
15 Ekspozycje kapitałowe 94 154 94 154
16 Inne ekspozycje 828 344 580 050 1 408 394
17 Razem 25 707 095 1 294 593 193 490 644 032 7 648 548 15 821 763 641 958 335 286 52 286 766