Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Informacje jakościowe dotyczące ryzyka kredytowego są ujawniane w Raporcie Finansowym (rozdział o ryzyku kredytowym) i w Sprawozdaniu Zarządu, zgodnie z wymogami Tabeli EU CRA – Ogólne informacje jakościowe dotyczące ryzyka kredytowego (EBA/GL/2016/11).

Wartość netto ekspozycji na koniec okresu *) Średnia wartość ekspozycji w okresie *)
1 Rządy lub banki centralne
2 Instytucje
3 Przedsiębiorstwa
4 w tym: Kredytowanie specjalistyczne
5 w tym: SME
6 Detal 32 063 702 31 142 160
7 w tym: Zabezpieczone na nieruchomościach 28 291 969 27 475 335
8 * SME 35 880 38 187
9 * Nie-SME 28 256 088 27 437 149
10 w tym: Kwalifikowane ekspozycje odnawialne 3 771 734 3 666 824
11 w tym: Pozostały detal
12 * SME
13 * Nie-SME
14 Ekspozycje kapitałowe
15 Metoda IRB łącznie 32 063 702 31 142 160
16 Rządy lub banki centralne 24 877 776 21 536 760
17 Samorządy regionalne lub władze lokalne 344 676 366 445
18 Podmioty sektora publicznego 97 920 89 134
19 Wielostronne banki rozwoju 82 233 81 522
20 Organizacje międzynarodowe
21 Instytucje 1 174 430 1 253 920
22 Przedsiębiorstwa 19 689 556 18 562 524
23 w tym: SME 12 290 207 10 635 189
24 Detal 8 421 409 7 870 919
25 w tym: SME 2 464 432 2 340 150
26 Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach
27 w tym: SME
28 Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania 741 958 715 814
29 Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem 44 44
30 Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych
31 Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową
32 Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania
33 Ekspozycje kapitałowe 94 154 85 436
34 Inne ekspozycje 1 408 394 1 539 280
35 Metoda standardowa łącznie 56 190 593 51 385 984
36 Razem 88 254 295 82 528 143

 

Unia Europejska (UE) Polska Inne kraje UE Inne obszary geograficzne Razem
1 Rządy lub banki centralne
2 Instytucje
3 Przedsiębiorstwa
4 Detal 139 756 31 626 081 197 911 99 955 32 063 702
5 Ekspozycje kapitałowe
6 Metoda IRB łącznie 139 756 31 626 081 197 911 99 955 32 063 702
7 Rządy lub banki centralne 24 877 776 24 877 776
8 Samorządy regionalne lub władze lokalne 344 676 344 676
9 Podmioty sektora publicznego 97 920 97 920
10 Wielostronne banki rozwoju 82 233 82 233
11 Organizacje międzynarodowe
12 Instytucje 602 609 149 283 25 719 396 819 1 174 430
13 Przedsiębiorstwa 121 563 19 547 573 0 20 420 19 689 556
14 Detal 13 467 8 211 462 128 012 68 469 8 421 409
15 Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach
16 Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania 1 283 727 381 4 297 8 996 741 958
17 Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem 32 12 44
18 Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych
19 Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową
20 Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania
21 Ekspozycje kapitałowe 50 967 43 187 94 154
22 Inne ekspozycje 1 408 394 1 408 394
23 Metoda standardowa łącznie 819 904 54 688 063 153 731 528 894 56 190 593
24 Razem 959 660 86 314 144 351 641 628 849 88 254 295

*) bez ryzyka kredytowego kontrahent, ekspozycja netto bilansowa i pozabilansowa

Rolnictwo, leśnictwo, rybołóstwo Górnictwo Przemysł wytwórczy Produkcja energii elektrycznej, gazu, itd.. Dostarczanie wody Budownictwo Handel hurtowy i detaliczny Transport i przechowywanie Usługi noclegowe i żywnościowe Informacja i komunikacja
1 Rządy lub banki centralne
2 Instytucje
3 Przedsiębiorstwa
4 Detal 300 10 256 1 999 13 922 1 057 2 393
5 Ekspozycje kapitałowe
6 Metoda IRB łącznie 300 10 256 1 999 13 922 1 057 2 393
7 Rządy lub banki centralne 461
8 Samorządy regionalne lub władze lokalne
9 Podmioty sektora publicznego 60 10 2 34
10 Wielostronne banki rozwoju
11 Organizacje międzynarodowe
12 Instytucje
13 Przedsiębiorstwa 72 878 50 682 6 563 096 482 531 126 862 1 110 432 6 170 642 1 980 885 78 207 568 063
14 Detal 27 399 14 738 292 121 4 755 21 852 294 037 492 039 634 043 62 219 58 240
15 Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach
16 Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania 1 813 770 86 507 1 272 783 34 031 95 853 34 043 14 970 3 621
17 Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem
18 Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych
19 Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową
20 Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania
21 Ekspozycje kapitałowe
22 Inne ekspozycje
23 Metoda standardowa łącznie 100 336 65 420 6 855 217 487 285 148 714 1 404 479 6 662 681 2 615 389 140 427 626 338
24 Razem 100 636 66 082 6 865 473 487 285 148 714 1 406 478 6 676 603 2 616 446 142 820 626 338
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Działalność związana z nieruchomościami Działalność naukowa i techniczna Działalność administracyjna i wspomaganie Administracja publiczna, obronność, obow. Ubezp. społ. Edukacja Ochrona zdrowia i usługi społeczne Sztuka, rozrywka i rekreacja Inne usługi Razem
1 Rządy lub banki centralne
2 Instytucje
3 Przedsiębiorstwa
4 Detal 694 1 075 1 696 450 391 638 75 273 35 880
5 Ekspozycje kapitałowe
6 Metoda IRB łącznie 694 1 075 1 696 450 391 638 75 273 35 880
7 Rządy lub banki centralne 486 262 1 209
8 Samorządy regionalne lub władze lokalne 344 676 344 676
9 Podmioty sektora publicznego 6 346 63 641 10 041 803 16 950 97 887
10 Wielostronne banki rozwoju
11 Organizacje międzynarodowe
12 Instytucje 68 68
13 Przedsiębiorstwa 274 487 907 146 303 988 643 514 93 13 377 157 154 8 163 6 331 19 518 532
14 Detal 39 700 48 667 183 726 106 885 114 26 709 55 629 20 135 27 427 2 410 435
15 Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach
16 Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania 5 018 38 284 15 887 17 952 1 421 632 923 742 354 523
17 Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem
18 Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych
19 Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową
20 Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania
21 Ekspozycje kapitałowe
22 Inne ekspozycje
23 Metoda standardowa łącznie 314 254 955 813 494 546 750 399 344 884 103 728 223 087 29 101 50 708 22 372 806
24 Razem 314 948 956 888 496 242 750 849 344 884 104 119 223 725 29 176 50 980 22 408 686

*) bez ryzyka kredytowego kontrahent, ekspozycja netto bilansowa i pozabilansowa

Na żądanie <= 1 rok > 1 rok <= 5 lat > 5 lat Bez terminu Razem
1 Rządy lub banki centralne
2 Instytucje
3 Przedsiębiorstwa
4 Detal 905 262 1 597 699 1 750 396 27 810 345 32 063 702
5 Ekspozycje kapitałowe
6 Metoda IRB łącznie 905 262 1 597 699 1 750 396 27 810 345 32 063 702
7 Rządy lub banki centralne 100 3 628 974 19 627 954 1 271 902 348 846 24 877 776
8 Samorządy regionalne lub władze lokalne 98 380 59 997 128 774 57 525 344 676
9 Podmioty sektora publicznego 39 622 3 506 37 624 17 168 97 920
10 Wielostronne banki rozwoju 82 233 82 233
11 Organizacje międzynarodowe
12 Instytucje 428 526 734 332 10 11 562 1 174 430
13 Przedsiębiorstwa 1 702 794 8 681 404 7 317 661 1 955 948 31 749 19 689 556
14 Detal 376 502 536 098 4 797 327 2 689 878 21 604 8 421 409
15 Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach
16 Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania 337 866 91 924 200 962 92 618 18 589 741 958
17 Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem 44 44
18 Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych
19 Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową
20 Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania
21 Ekspozycje kapitałowe 94 154 94 154
22 Inne ekspozycje 1 408 394 1 408 394
23 Metoda standardowa łącznie 2 645 924 13 644 310 31 991 584 5 992 421 1 916 354 56 190 593
24 Razem 3 551 186 15 242 009 33 741 980 33 802 765 1 916 354 88 254 295

*) bez ryzyka kredytowego kontrahent, ekspozycja netto bilansowa i pozabilansowa