Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Korekty z tytułu ryzyka kredytowego (odpisy z tytułu utraty wartości)

Strategia i polityka Grupy w odniesieniu do utraty wartości i tworzenia odpisów aktualizacyjnych została zaprezentowana w Rocznym Raporcie Finansowym, w części 3 „Ryzyko kredytowe”, w rozdziale 8 poświęconym zarządzaniu ryzykiem finansowym. Został tam zawarty szczegółowy opis:

  • Organizacji procesu identyfikacji i pomiaru utraty wartości ekspozycji kredytowych w celu określenia korekt z tytułu szczególnego i ogólnego ryzyka kredytowego
  • Analizy indywidualnej utraty wartości dla należności kredytowych
  • Analizy kolektywnej portfela kredytowego (Art. 442.a-b)

Tabela EU CRB-A – Dodatkowe ujawniane informacje związane z jakością kredytową aktywów (art.442.a,b)

Informacje zawarte w tym rozdziale i w innych wskazanych wyżej dokumentach publikowane są zgodnie z wymogami Tabeli EU CRB-A –Dodatkowe ujawniane informacje związane z jakością kredytową aktywów (EBA/GL/2016/11).

 

Wartość ekspozycji brutto Korekty z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego Skumulowane spisania w straty Koszty korekt z tytułu ryzyka kredytowego okresu Wartość netto
Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania Ekspozycje których niedotyczy niewykonanie zobowiązania (a+b-c-d)
1 Rządy lub banki centralne 0 0 0 0 0 0 0
2 Instytucje 0 0 0 0 0 0 0
3 Przedsiębiorstwa 0 0 0 0 0 0 0
4 w tym: Kredytowanie specjalistyczne 0 0 0 0 0 0 0
5 w tym: SME 0 0 0 0 0 0 0
6 Detal 902 971 31 789 641 589 227 39 682 0 628 910 32 063 702
7 Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach 806 992 27 997 446 484 683 27 787 0 512 470 28 291 969
8 SME 127 36 424 377 294 0 671 35 880
9 Nie SME 806 865 27 961 022 484 306 27 493 0 511 799 28 256 088
10 Kwalifikowany rewolwing 95 979 3 792 195 104 545 11 895 0 116 440 3 771 734
11 Pozostały Detal 0 0 0 0 0 0 0
12 SME 0 0 0 0 0 0 0
13 Nie SME 0 0 0 0 0 0 0
14 Ekspozycje kapitałowe 0 0 0 0 0 0 0
15 Metoda IRB łącznie 902 971 31 789 641 589 227 39 682 0 628 910 32 063 702
16 Rządy lub banki centralne 0 24 877 778 0 2 0 2 24 877 776
17 Samorządy regionalne lub władze lokalne 0 345 018 3 339 0 342 344 676
18 Podmioty sektora publicznego 188 98 192 164 296 0 460 97 920
19 Wielostronne banki rozwoju 0 82 233 0 0 0 0 82 233
20 Organizacje międzynarodowe 0 0 0 0 0 0 0
21 Instytucje 0 1 174 430 0 0 0 0 1 174 430
22 Przedsiębiorstwa 586 586 19 634 952 360 614 171 369 0 531 982 19 689 556
23 w tym: SME 282 122 12 286 947 164 297 114 564 0 278 861 12 290 207
24 Detal 1 029 350 8 085 230 636 390 56 781 950 693 171 8 421 409
25 w tym: SME 227 907 2 397 523 146 970 14 028 0 160 998 2 464 432
26 Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach 0 0 0 0 0 0 0
27 w tym: SME 0 0 0 0 0 0 0
28 Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania 1 623 725 0 881 767 0 950 881 767 741 958
29 Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem 7 600 44 7 600 0 0 7 600 44
30 Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych 0 0 0 0 0 0 0
31 Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową 0 0 0 0 0 0 0
32 Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania 0 0 0 0 0 0 0
33 Ekspozycje kapitałowe 0 94 154 0 0 0 0 94 154
34 Inne ekspozycje 0 2 400 068 991 674 0 0 991 674 1 408 394
35 Metoda standardowa łącznie 1 623 725 56 792 100 1 996 445 228 787 950 2 225 232 56 190 593
36 Razem 2 526 695 88 581 742 2 585 672 268 470 950 2 854 142 88 254 295
37 w tym: Kredyty 2 514 099 60 135 283 1 586 398 268 470 950 1 854 868 60 794 515
38 w tym: dłużne papiery wartościowe 4 996 22 844 824 0 0 0 0 22 849 820
39 w tym: pozycje pozabilansowe 42 324 8 142 578 21 046 30 703 950 51 749 8 133 153
Wartość ekspozycji brutto Korekty z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego Skumulowane spisania w straty Koszty korekt z tytułu ryzyka kredytowego okresu Wartość netto
Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania Ekspozycje których niedotyczy niewykonanie zobowiązania (a+b-c-d)
1 Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo 13 449 99 781 11 884 709 0 12 593 100 636
2 Górnictwo 1 838 65 841 1 104 493 0 1 597 66 082
3 Przemysł wytwórczy 171 992 6 860 308 108 867 57 960 0 166 827 6 865 473
4 Produkcja energii elektrycznej, gazu, itd. 2 437 489 975 1 201 3 925 0 5 126 487 285
5 Dostarczanie wody 2 739 149 142 2 456 712 0 3 168 148 714
6 Budownictwo 128 720 1 391 828 98 224 15 846 0 114 070 1 406 478
7 Handel hurtowy i detaliczny 200 955 6 645 673 119 375 50 649 0 170 025 6 676 603
8 Transport i przechowywanie 60 088 2 613 285 40 064 16 863 0 56 927 2 616 446
9 Usługi noclegowe i żywnościowe 32 892 129 449 18 760 761 0 19 521 142 820
10 Informacja i komunikacja 9 702 627 796 6 789 4 371 0 11 160 626 338
11 Działalność związana z nieruchomościami 47 927 938 884 13 703 16 220 0 29 923 956 888
12 Działalność naukowa i techniczna 51 550 487 359 37 487 5 180 0 42 666 496 242
13 Działalność administracyjna i wspomaganie 46 766 738 841 30 634 4 124 0 34 758 750 849
14 Administracja publiczna, obronność, obow. Ubezp. społ. 0 345 226 3 340 0 343 344 884
15 Edukacja 3 283 103 413 2 207 370 0 2 577 104 119
16 Ochrona zdrowia i usługi społeczne 2 022 227 047 1 676 3 668 0 5 344 223 725
17 Sztuka, rozrywka i rekreacja 2 288 28 635 1 592 154 0 1 746 29 176
18 Inne usługi 2 498 51 088 2 261 345 0 2 605 50 980
19 Razem 781 146 21 993 569 498 287 182 691 0 680 977 22 093 738
Wartość ekspozycji brutto Korekty z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego Skumulowane spisania w straty Koszty korekt z tytułu ryzyka kredytowego okresu Wartość netto
Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania Ekspozycje których niedotyczy niewykonanie zobowiązania (a+b-c-d)
1 Unia Europejska (UE) 15 206 955 283 8 804 2 024 39 10 829 959 660
2 Polska 2 458 844 86 656 648 2 537 329 264 019 904 2 801 348 86 314 144
3 Inne kraje EU 13 807 349 416 10 214 1 367 0 11 582 351 641
4 Inne obszary geograficzne 38 839 620 394 29 324 1 060 8 30 384 628 849
5 Razem 2 526 695 88 581 742 2 585 672 268 470 950 2 854 142 88 254 295
Wartość ekspozycji brutto
<= 30 dni > 30 dni <= 60 dni > 60 dni <= 90 dni > 90 dni <= 180 dni > 180 dni <= 1 rok > 1 rok
1 Kredyty 960 055 265 570 83 420 138 229 183 798 937 660
2 Papiery wartościowe dłużne 5 004
3 Razem ekspozycje 960 055 265 570 83 420 138 229 183 798 942 664

(*) ekspozycje bilansowe, ekspozycje przeterminowane <= 4 dni

Wartość bilansowa brutto ekspozycji normalnych i zagrożonych Zakumulowane odpisy na utratę wartości i ujemne korekty wyceny w związku z ryzykiem kredytowym Otrzymane zabezpieczenia i gwarancje finansowe
w tym ekspozycje normalne lecz przeterminowane > 30 dni i <= 90 dni w tym normalne restrukturyzowane w tym zagrożone na ekspozycjach normalnych na ekspozycjach zagrożonych na ekspozycjach zagrożonych na ekspozycjach restrukturyzowanych
w tym ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania w tym ekspozycje z utratą wartości w tym ekspozycje restrukturyzowane w tym restrukturyzowane w tym restrukturyzowane
10 Papiery wartościowe dłużne 22 197 734 0 0 5 004 5 004 5 004 0 -20 0 -5 004 0 0 0
20 Kredyty 57 276 378 269 748 85 799 2 473 723 2 420 852 2 403 894 1 044 219 -413 657 -1 933 -1 345 227 -491 697 755 459 352 156
30 Ekspozycje pozabilansowe 9 907 405 X 3 940 50 256 49 039 X 5 649 -42 521 -17 -9 220 -1 002 28 0
Zakumulowane korekty szczególne z tytułu ryzyk kredytowego Zakumulowane korekty ogólne z tytułu ryzyk kredytowego
1 Saldo początkowe 1 810 554
2 Zmiany z tytułu wdrożenia MSSF 9 0
3 Zwiększenia wynikające z kwot odpisanych z tytułu szacowanych strat kredytowych w danym okresie 343 399
4 Zmniejszenia wynikające z kwot rozwiązanych z tytułu szacowanych strat kredytowych w danym okresie -203 590
5 Zmniejszenia wynikające z kwot wpisanych w ciężar skumulowanych korekt z tytułu ryzyka kredytowego -168 257
6 Transfery pomiędzy korektami z tytułu ryzyka kredytowego 0
7 Wpływ różnic kursów wymiany walut 1 412
8 Połączenia działalności, w tym przejęcia i sprzedaż podmiotów zależnych 0
9 Inne korekty -19 627
10 Saldo końcowe 1 763 891
11 kwoty odzyskane poprzez korekty z tytułu ryzyka kredytowego wykazane bezpośrednio w rachunku zysków i strat 1 529
12 Korekty szczególne z tytułu ryzyka kredytowego wykazane bezpośrednio w rachunku zysków i strat 3 707
Wartość bilansowa brutto ekspozycji w stanie niewykonania zobowiązania
1 Saldo początkowe 1 924 249
2 Kredyty i papiery wartościowe dłużne które weszły w stan niewykonania zobowiązania lub w stan utraty wartości od ostatniej daty raportowej 448 423
3 Powrót do stanu wykonania zobowiązania 60 183
4 Kwoty spisane w straty
5 Inne zmiany
6 Saldo końcowe 2 312 489

Grupa przedstawiła podział portfela głównych należności według terminów zapadalności dla głównych typów ekspozycji: lokaty oraz kredyty udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym (Nota do Rocznego Raportu Finansowego nr 22d), kredyty i pożyczki udzielone klientom (Nota do Rocznego Raportu Finansowego nr 21i). (Art. 442.f)

Jednocześnie w rozdziale dotyczącym ryzyka kredytowego w Rocznym Raporcie Finansowym i Sprawozdaniu Zarządu przedstawiono generalną ocenę poziomu ryzyka kredytowego oraz ocenę zmian w tym zakresie zaobserwowanych w bieżącym roku, wraz z kluczowymi wskaźnikami jakości aktywów. Przedstawiono tam też ocenę stopnia koncentracji portfela kredytowego w podziale na rodzaje produktów i branże.

Zmiany odpisów z tytułu utraty wartości zostały zawarte w Notach (21.g) do Rocznego Raportu Finansowego. (Art. 442.i)