Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

„Polityka wynagrodzeń pracowników w Grupie Banku Millennium” została opracowana na podstawie założeń dotyczących wynagradzania pracowników w Grupie Banku Millennium – z uwzględnieniem stosowanego systemu zarządzania i kontroli wewnętrznej. W ramach „Polityki wynagrodzeń pracowników w Grupie Banku Millennium” funkcjonują „Zasady przyznawania i wypłaty zmiennych składników wynagradzania Członkom Zarządu Banku Millennium SA” oraz „Zasady przyznawania i wypłaty zmiennych składników wynagradzania osób podejmujących ryzyko w Grupie Banku Millennium – z wyłączeniem Członków Zarządu Banku Millennium SA”. „Polityka” oraz „Zasady” zostały opracowane przez powołany w tym celu zespół projektowy złożony z ekspertów z zakresu HR, prawa bankowego i prawa pracy, zarządzania ryzykiem oraz zapewnienia zgodności. Przy ustalaniu „Polityki” oraz „Zasad” nie korzystano z usług konsultantów zewnętrznych.

Specjalnie powołany wewnętrzny Komitet Sterujący nadzorował metodę analizy zakresów odpowiedzialności za decyzje obarczone ryzykiem, przyjęte założenia wynagradzania oraz zasady i kryteria oceny. Weryfikacji Komitetu podlegała wyłoniona lista stanowisk i osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji istotnie wpływających na profil ryzyka banku.

Uaktualnienia polityki były przygotowywane wewnętrznie przez zespół projektowy złożony z ekspertów w zakresie zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności oraz prawa – pod kierunkiem dyrektora Departamentu HR.

W 2017 roku polityka została zweryfikowana z perspektywy wymogów zgodności z Rozporządzeniem  Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach.

W 2018 roku w ramach corocznego procesu identyfikacji osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Grupy Banku Millennium dotychczasowa lista osób została poszerzona o Kierującego Departamentem Podatkowym. Lista osób została zaakceptowana przez Zarząd Banku Millennium S.A na postawie rekomendacji zespołu eksperckiego odpowiedzialnego za proces identyfikacji. Identyfikacja osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Grupy Banku Millennium została potwierdzona przez Komitet Personalny przy Radzie Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Skład, zakres zadań i tryb pracy Komitetu Personalnego Rady Nadzorczej w 2018 roku

W 2018 roku nadzór nad polityką wynagrodzeń w Grupie Banku Millennium pełnił Komitet Personalny Rady Nadzorczej, w składzie:

 1. Andrzej Koźmiński – Przewodniczący
 2. Nuno Manuel da Silva Amado
 3. Miguel de Campos Pereira de Bragança
 4. Bogusław Kott

Komitet jest odpowiedzialny m.in. za określanie warunków zatrudnienia, określanie kryteriów ocen oraz dokonywanie oceny pracy Członków Zarządu Banku. Ponadto Komitet Personalny Rady Nadzorczej zgodnie z zakresem swoich kompetencji opiniuje politykę wynagrodzeń, w tym wysokość i rodzaj przyznawanych składników osobom zajmującym stanowiska kierownicze, w tym osób związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz zachowaniem zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

W 2018 r. odbyły się dwa posiedzenia Komitetu Personalnego: w dniu 26.03.2018 r. i w dniu 9.04.2018 r.

W roku 2018 członkowie Komitetu, mając na względzie zagwarantowanie prawidłowej realizacji ustalonych dla Komitetu zadań, podejmowali działania zarówno w trakcie posiedzeń, jak i poza nimi – poprzez przeprowadzanie wzajemnych konsultacji oraz spotkań i rozmów z innymi osobami, w tym z członkami Zarządu Banku. Przedmiotem prac Komitetu była ponowna ocena członków Zarządu Banku i ustalenie zasad wypłaty części zatrzymanej premii za lata 2014, 2015 i 2016 członkom Zarządu Banku, którzy pełnili funkcje w tych latach; ocena wyników pracy poszczególnych członków Zarządu Banku w 2017 r. i przyznanie poszczególnym członkom Zarządu za ten okres premii na warunkach określonych w Polityce wynagrodzeń pracowników w Grupie Banku Millennium oraz Zasadach przyznawania i wypłaty zmiennych składników wynagradzania Członkom Zarządu Banku Millennium SA; rozpatrzenie informacji o decyzjach dotyczących premii za rok 2017 dla tzw. Risk Takers, nie będących członkami Zarządu Banku; analiza procesu ustalania kwot wypłaty stałych i zmiennych składników wynagrodzenia osobom zajmującym stanowiska kierownicze stosownie do polityki wynagrodzeń oraz zasad przyznawania i wypłaty zmiennych składników wynagradzania.

Rada Nadzorcza przedstawiła Walnemu Zgromadzeniu (WZA) raport z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Grupie Banku Millennium. WZA uznał prowadzoną politykę za sprzyjającą rozwojowi i bezpieczeństwu Banku.

Informacje na temat systemu wynagrodzeń, w tym na temat kryteriów stosowanych przy pomiarze wyników i korekcie o ryzyko, polityki odraczania płatności i kryteriów nabywania uprawnień:

Wynagrodzenia osób podejmujących decyzje wpływających na profil ryzyka kształtowane są w szczególności w odniesieniu do:

 • zakresu zadań realizowanych w danej jednostce organizacyjnej,
 • zakresu odpowiedzialności stawianego przed pracownikami
 • na postawie analizy informacji płacowych przedstawianych w badaniach wynagrodzeń na rynku pracy w instytucjach finansowych.

Pula premiowa a wyniki

Zmienne składniki wynagrodzeń – roczna pula premiowa dla osób zajmujących stanowiska kierownicze jest przyznawana po uprzedniej analizie sytuacji Banku w zakresie:

 • osiągniętych wyników biznesowych: zysku netto, wyniku na działalności bankowej, wskaźnika kosztów do dochodów, wskaźnika ROE;
 • płynności: wskaźnika kredyty/depozyty, poziomu wartości aktywów płynnych;
 • wskaźników adekwatności kapitałowej w odniesieniu do poziomu referencyjnego KNF.

Wyniki Banku przed przyznaniem puli premiowej na wynagrodzenia zmienne dla osób zajmujących stanowiska kierownicze są analizowane w perspektywie trzyletniej.

Poziom puli premiowej jest skorelowany z osiągnięciem wyniku na działalności bankowej, zysku netto, wskaźnika koszty/dochody, ROE. Wskaźniki adekwatności kapitałowej w ocenianym okresie nie mogą obniżyć się poniżej poziomów akceptowanych przez KNF. Wskaźniki ryzyka odnoszące się do płynności Banku w ocenianym okresie nie mogą obniżyć się poniżej poziomów akceptowanych przez KNF.

Pula premiowa może być zwiększana wraz z poprawą wskaźników. Pula premiowa przeznaczona na wypłaty premii Członków Zarządu nie może przekraczać wartości 100% łącznych rocznych wynagrodzeń zasadniczych oraz 2% Skonsolidowanego Zysku Netto Grupy Millennium. Wynagrodzenie zmienne osoby objętej Polityką nie może przekraczać 100% jej łącznego rocznego wynagrodzenia stałego.

Polityka odraczania płatności

Przyznanie i wypłata 50% wartości zmiennych składników wynagrodzeń następuje po zakończeniu okresu rozliczeniowego i po ogłoszeniu wyników finansowych a wypłata 50% wynagrodzenia zmiennego podlega odroczeniu na 3 lata, płatnego w równych rocznych ratach. Członkowie Zarządu otrzymują każdą przyznaną część premii – wypłaconą w roku następującym po okresie rozliczeniowym i odroczoną – w połowie w gotówce a w połowie i w instrumencie finansowym, którego wartość odnosi się do wartości akcji Banku Millennium.

Pozostałym osobom objętym Polityką premia wypłacana jest w 50% w formie gotówkowej w roku następującym po danym roku obrotowym. Pozostałe 50%, jest wypłacane w instrumencie finansowym odnoszącym się do wartości akcji Banku Millennium – w równych rocznych ratach przez 3 lata.

Premia, w części odroczonej, podlega ponownej ocenie w kolejnych latach i może być na podstawie decyzji Komitetu Personalnego Rady Nadzorczej zmniejszona lub zatrzymana w zależności od sytuacji finansowej Banku wynikającej z działań podjętych w ocenianym okresie.

Warunkiem wypłaty jest niewystąpienie poniższych zdarzeń:

 • istotna korekta wyników w odniesieniu do ocenianego okresu,
 • niski poziom wyników Banku zagrażający bazie kapitałowej,
 • materializacja ryzyka decyzji podjętych w ocenianym okresie wpływająca negatywnie na profil ryzyka banku.

Kryteria oceny wyników na poziomie Banku, jednostek organizacyjnych i indywidualnym będące podstawą do ustalenia i wypłaty indywidualnego zmiennego wynagrodzenia

Decyzje dotyczące przyznania premii Członkom Zarządu podejmuje Komitet Personalny Rady Nadzorczej po analizie wyników z uwzględnieniem kryteriów finansowych:

 • wykonanie zaplanowanych budżetów i wskaźników ustalonych dla zarządzanego obszaru działalności,
 • porównanie z konkurencyjnymi bankami podobnej wielkości,
 • biznesowe kryteria rynkowe ustalone dla danego okresu;

oraz kryteriów niefinansowych, w szczególności:

 • ogólnej jakości zarządzania w obszarze odpowiedzialności,
 • skutecznego przywództwa i wkładu w rozwój Banku,
 • zarządzania i nadzoru nad jednostkami w obszarze odpowiedzialności.

Komitet Personalny Zarządu Banku Millennium dokonuje oceny pracy w danym okresie rozliczeniowym kierując się  kryteriami ilościowymi dla danego obszaru odpowiedzialności (wyniki działalności bankowej linii biznesowych) oraz uznaniowej oceny indywidualnej jakości pracy z szczególnym uwzględnieniem jakości decyzji wpływających na profil ryzyka banku w perspektywie minimum trzyletniej. Każdej osobie zidentyfikowanej jako podejmująca ryzyko przypisano w systemie ocen okresowych wskaźnik związany z jej zakresem odpowiedzialności dotyczący wpływu na profil ryzyka Grupy Banku Millennium.

Na podstawie całościowej ewaluacji wyników za oceniany okres ustalana jest wartość rocznej premii uznaniowej.

Zbiorcza informacja ilościowa dotycząca wysokości wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie Banku Millennium, mających istotny wpływ na profil ryzyka, w rozumieniu artykułu 450 CRR

Tabela 49 Zagregowane informacje ilościowe dotyczące łącznego wynagrodzenia za 2018 r., z podziałem na obszary działalności przedsiębiorstwa oraz z podziałem na kadrę kierowniczą wyższego szczebla i pracowników, których działania mają istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (w tys. zł)
Linie biznesowe Łączne wynagrodzenie
Zarząd Banku Risk Takers (bez Członków Zarządu) Łącznie
Bankowość Detaliczna 1 897 1 897
Bankowość Przedsiębiorstw 4 611 4 611
Ogólne Zarządzanie Bankiem 11 654 9 089 20 743
Łącznie 11 654 15 598 27 252

 

Tabela 50 Wysokość wynagrodzeń za 2018 rok, z podziałem na wynagrodzenie stałe i zmienne oraz liczba osób je otrzymujących; wysokość i forma wynagrodzenia zmiennego z podziałem na świadczenia pieniężne, akcje i instrumenty związane z akcjami oraz inne typy; wysokość wynagrodzenia z odroczoną wypłatą z podziałem na części już przysługujące i jeszcze nieprzysługujące; z podziałem na Członków Zarządu, osoby podległe bezpośrednio Członkom Zarządu i pozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Grupie Banku Millennium, których działania mają istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (w tys. zł)
Zarząd Banku Osoby zajmujące stanowiska kierownicze – bezpośrednio podlegli Członkom Zarządu Banku Pozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze
Liczba osób 8 29 6
Wynagrodzenie stałe i dodatkowe świadczenia 11 654 11 262 1 805
Wynagrodzenie zmienne (*) 2 143 387
Gotówka łącznie 1 093 194
Gotówka wypłacona 1 093 194
Gotówka odroczona 0 0
Instrument finansowy łącznie (*) 1 051 194
Instrument finansowy przyznany 0 0
Instrument finansowy odroczony 1 051 194
Instrument finansowy wypłacony 0 0

(*) Na dzień publikacji wynagrodzenie zmienne Członkom Zarządu Banku za 2018 rok nie zostało jeszcze przyznane.

 

Tabela 51 Wysokość wynagrodzeń z odroczoną wypłatą za 2018 rok z podziałem na części już przysługujące i jeszcze nieprzysługujące; z podziałem na Członków Zarządu pełniących swoje funkcje w 2018 roku, osoby podległe bezpośrednio Członkom Zarządu i pozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Grupie Banku Millennium, których działania mają istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (w tys. zł)
Członkowie Zarządu Osoby zajmujące stanowiska kierownicze – bezpośrednio podlegli Członkom Zarządu Pozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze
Wynagrodzenie zmienne z odroczoną wypłatą
– część już przyznana
0 0
Wynagrodzenie zmienne z odroczoną wypłatą
– część jeszcze nie przyznana
1 051 194
Wynagrodzenie zmienne odroczone razem 1 051 194

 

Tabela 52 Wysokość wynagrodzenia z odroczoną wypłatą przyznana w 2018 roku, wypłacona i zmniejszona w ramach korekty o wyniki dla osób zajmujących stanowiska kierownicze z podziałem na Członków Zarządu, osoby podległe bezpośrednio Członkom Zarządu i pozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Grupie Banku Millennium, których działania mają istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (tys. zł)
Członkowie Zarządu Banku Osoby zajmujące stanowiska kierownicze – bezpośrednio podlegli Członkom Zarządu Banku Pozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze
Liczba osób 9 37 6
Zatrudnieni na koniec roku 5 28 6
Byli pracownicy (*) 4 9 0
Wynagrodzenie z odroczoną wypłatą wypłacone w danym roku obrotowym podlegające zmniejszeniu w ramach korekty związanej z wynikami dotyczącymi poprzednich lat obrotowych (**) 3 761 950 152
Zatrudnieni na koniec roku 2 826 725 152
Byli pracownicy 953 225 0

(*) ujęto członka Zarządu Banku, który sprawował funkcję do 20.04.2018 r.
(**) Wynagrodzenie z odroczoną wypłatą za lata 2014, 2015, 2016

 

Tabela 53 Płatności związane z przyjęciem do pracy i z odprawą w 2018 r. oraz liczba beneficjentów takich płatności wśród osób zajmujących stanowiska kierownicze z podziałem na Członków Zarządu, osoby podległe bezpośrednio Członkom Zarządu i pozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Grupie Banku Millennium, których działania mają istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (tys. zł)
Członkowie Zarządu Osoby zajmujące stanowiska kierownicze – bezpośrednio podlegli Członkom Zarządu Pozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze
Wypłaty związane z podjęciem i z zakończeniem zatrudnienia 0 0 0
Najwyższa taka płatność 0 0 0
Liczba osób otrzymujących takie płatności 0 0 0

 

Liczba osób, które otrzymały wynagrodzenie w wysokości co najmniej 1 mln EUR w danym roku obrachunkowym.

1 osoba – wynagrodzenie w przedziale 1-1,5 mln EUR.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzeń Członków Zarządu zamieszczone zostały w rozdziale Polityka wynagrodzeń  Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium SA za 2018 rok.