Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Polityka w zakresie rekrutacji Członków Organu Zarządzającego, stanowi zapewnienie, że osoby pełniące funkcje w organach zarządzających, posiadają do tego odpowiednie kwalifikacje zawodowe jak i właściwą reputację. Osoby pełniące funkcje w organach zarządzających, muszą legitymować się dobrą reputacją i posiadać kwalifikacje stosownie do profilu wykonywanej funkcji oraz wielkości obszaru, którym kierują.

Organem odpowiedzialnym za ocenę kwalifikacji Członków Zarządu Banku jest Komitet Personalny przy Radzie Nadzorczej Banku.

Ocena kwalifikacji Członków Organu Zarządzającego odbywa się na podstawie kryteriów określonych w ustawie z dnia sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz kryteriów wymienionych szczegółowo w Wytycznych w sprawie oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje EBA/GL/2012/06 22 listopada 2012 r.

W procesie oceny kwalifikacji stosowane są następujące kryteria obejmujące doświadczenie i reputacje:

  • poziom i profil zdobytego wykształcenia i przebytych szkoleń i ich związek z bankowością lub usługami finansowymi,
  • doświadczenie praktyczne związane z rynkami finansowymi, wymogami regulacyjnymi, planowaniem, rozumieniem i realizacją strategii biznesowej, zarządzaniem ryzykiem, umiejętności ustanowienie skutecznego systemu zarządzania, nadzoru i kontroli w instytucji finansowej, umiejętnością interpretacji informacji finansowych instytucji kredytowej,
  • okres zatrudnienia na stanowisku kierowniczym, zakres kompetencji na tych stanowiskach, rodzaj i złożoność podległych struktur oraz liczba podwładnych,
  • wszelkie dane mogące świadczyć o nieposzlakowanej opinii w życiu osobistym i zawodowym między innymi dane z rejestrów karnych lub innych rejestrów administracyjnych,
  • dane dotyczące kondycji finansowej na przykład wyniki finansowe i biznesowe podmiotów będących własnością Członka lub kierowanych przez niego, bądź podmiotów w których miał znaczące udziały.

Ponadto, uwzględniane są informacje umożliwiające ocenę niezależności Członków Organu Zarządzającego, w szczególności stanowiska zajmowane w przeszłości i obecnie, osobiste, zawodowe lub biznesowe związki z Członkami Organu Zarządzającego lub akcjonariuszami posiadającymi pakiet kontrolny oraz zdolność do przeznaczenia wystarczającej ilości czasu na zadania związane z zarządzaniem instytucją kredytową.

Skład Organu Zarządzającego musi łącznie posiadać doświadczenia praktyczne związane z instytucjami kredytowymi.

Informacje o osobach wchodzących w skład Organu Zarządzającego znajdują się w zakładce Zarząd Ładu korporacyjnego.