Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

System ratingów wewnętrznych

Grupa definiuje system ratingowy jako wszystkie metody, procesy, mechanizmy kontroli, systemy gromadzenia danych i systemy informatyczne, które wykorzystuje się przy ocenie ryzyka kredytowego oraz zaliczaniu ekspozycji do odpowiedniej puli charakteryzującej się określonym poziomem ryzyka, w tym także zasady dotyczące nadrzędności modeli ratingowych, o ile mają zastosowanie oraz zasady przełamywania ocen ratingowych. Elementem systemu ratingowego są modele PD, LGD, CCF-EAD (nazywane dalej modelami) oraz metodyki oceny finansowania specjalistycznego.

Ocena ryzyka kredytowego klienta w aspekcie prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania (PD) przez klienta opiera się na jednolitej skali ratingowej, zwanej Master Skalą.

Master Skala (MS) składa się z 15 stopni ratingowych, gdzie poszczególne ratingi oznaczają jak niżej:

 1. Maksymalne bezpieczeństwo – tylko dla ekspozycji rządowych
 2. Najwyższa jakość
 3. Bardzo wysoka jakość
 4. Wysoka jakość
 5. Bardzo dobra jakość
 6. Dobra jakość
 7. Średnio wysoka jakość
 8. Średnia jakość
 9. Średnio niska jakość
 10. Niska jakość
 11. Bardzo niska jakość
 12. Ograniczone kredytowanie
 13. Słabe sygnały utraty wartości (impairmentu)
 14. Mocne sygnały utraty wartości (impairmentu)
 15. Niewykonanie zobowiązania.

Ratingi 13 – 15 to ratingi proceduralne, zarezerwowane dla ekspozycji o obniżonej wartości.

 

Wszyscy klienci z dostępnym kredytowaniem, faktycznie wykorzystujący zatwierdzone limity kredytowe lub nie, i wszyscy inni uczestnicy transakcji kredytowej powinni mieć uprzednio nadany rating i być przypisanymi do odpowiedniej puli.

Odpowiednia polityka kredytowa lub ratingowa powinna określać model właściwy do wygenerowania ratingu lub homogenicznej puli dla danego segmentu klienta.

Każdy stosowany model PD musi zostać skalibrowany do MS na podstawie zaobserwowanego lub szacowanego prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania.

 

Rating dla rządów, banków centralnych, organizacji międzynarodowych, wielostronnych banków rozwoju oraz Instytucji może zostać przypisany na podstawie ratingu przyznanego przez uznane agencje ratingowe, zmapowanego na Master Scale.

Jeżeli powyższe podmioty będą miały więcej niż jedną ocenę ratingową przyznaną przez uznane agencje ratingowe (split rating), to zawsze należy stosować drugi najlepszy rating z ocen przyznanych przez uznane agencje.

Tabela prezentująca powiązania między wewnętrznymi a zewnętrznymi ocenami ratingowymi została przedstawiona w rozdziale 6.4 Ujawnień. Bank uznaje dla celów porównawczych następujące zewnętrzne agencje ratingowe: Fitch, Moody’s, Standard & Poors.

 

W przypadku klientów detalicznych rating nadany w rezultacie działania modelu behawioralnego (rating behawioralny) jest z założenia ważniejszy niż nadany w rezultacie działania ratingu aplikacyjnego (rating aplikacyjny), jeżeli tylko rating behawioralny jest nadany. W przypadku klientów korporacyjnych nadany rating jest oceną łączną 3 komponentów: modułu ilościowego opartego na analizie danych ze sprawozdań finansowych, modułu jakościowej oceny Klienta opartego na informacjach pozafinansowych oraz modułu behawioralnego oceniającego charakter dotychczasowej współpracy Klienta z Grupą Banku Millennium (w tym z Bankiem Millennium).

 

Ratingi proceduralne (13, 14 i 15 wg Master Skali) przyznawane są klientom z symptomami pogorszenia zdolności i wiarygodności kredytowej lub z zadłużeniem przeterminowanym.

Rating proceduralny jest z założenia ważniejszy niż rating aplikacyjny i rating behawioralny.

Po ustaniu przesłanek do nadania któregokolwiek ratingu proceduralnego, ratingi 13 i 14 od razu wygasają, natomiast rating 15 albo wygasa albo jest utrzymywany przez tzw. okres kwarantanny.

Opis procesu ratingów wewnętrznych

Klasa ekspozycji podlegająca stałemu wyłączeniu z metody IRB.

Klasa ekspozycji podlegająca stałemu wyłączeniu z metody IRB.

Klasy ekspozycji podlegające planowi stopniowego wdrożenia metody IRB.

 • Modele PD

Proces ratingowy w Banku Millennium opiera się na następujących zasadach:

 1. Nadanie klasy ryzyka wszystkim klientom i ekspozycjom kredytowym;
 2. Wszystkie decyzje kredytowe powinny być poprzedzone nadaniem klasy ratingowej dla klienta;
 3. W segmencie detalicznym proces nadawania ratingu oparty jest na modelach skoringowych/ratingowych PD;
 4. Proces nadawania ratingu jest procesem niezależnym od procesu podejmowania decyzji kredytowych.

Przedstawione zasady nadawania ratingu mają zastosowanie do wszystkich kategorii ekspozycji detalicznych: ekspozycji detalicznych wobec klientów indywidualnych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych, odnawialnych ekspozycji detalicznych oraz pozostałych ekspozycji detalicznych.

Klasa ekspozycji detalicznych wobec klientów indywidualnych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych obejmuje ekspozycje będące kredytem lub pożyczką zabezpieczoną hipoteką na nieruchomości wobec klientów detalicznych (mikroprzedsiębiorstwa i klienci indywidualni).

Klasa odnawialnych ekspozycji detalicznych obejmuje ekspozycje wobec osób fizycznych, niezabezpieczone, odnawialne, o łącznym zaangażowaniu nie przekraczającym 100.000 euro oraz spełniające warunek niskiej zmienności stóp strat.

Wszystkie ekspozycje detaliczne nie zaliczone do powyższych kategorii są traktowane jako pozostałe ekspozycje detaliczne.

 

Kompetencje w procesie nadawania ratingu są podzielone w następujący sposób:

 1. Wprowadzanie danych;
 2. Weryfikacja danych;
 3. Nadanie ostatecznej oceny ryzyka (decyzja automatyczna).

 

Klasy ryzyka wynikające z modeli oraz ratingi proceduralne są nadawane automatycznie i nie podlegają korekcie eksperckiej.

W procesie nadania ratingu, Bank wykorzystuje dane z różnych dostępnych źródeł:

 • źródła wewnętrzne (systemy informatyczne Banku);
 • źródła zewnętrzne (Biuro Informacji Kredytowej S.A.);
 • dane pozyskane od klientów.

W zakresie modeli niewykonania zobowiązań (modele PD), w klasie ekspozycji detalicznych funkcjonuje system ratingowy dla mikroprzedsiębiorstw i system ratingowy dla klientów indywidualnych. W ramach obu systemów używane są modele skoringowe behawioralne oraz modele skoringowe aplikacyjne, desygnowane do określonych grup klientów i/lub produktów. W przypadku klientów z symptomami pogorszenia zdolności i wiarygodności kredytowej lub z zadłużeniem przeterminowanym nadawane są ratingi proceduralne.

 

Rating proceduralny ma pierwszeństwo stosowania. Jeśli klient nie posiada ratingu proceduralnego, zastosowanie ma rating behawioralny, o ile został nadany.

Rating behawioralny nadawany jest po raz pierwszy po trzech miesiącach współpracy klienta z Bankiem, a następnie z miesięczną częstotliwością, pod warunkiem, że rachunki klienta spełniają wymogi przewidziane w modelu behawioralnym.

Jeśli klient nie posiada ratingu behawioralnego lub proceduralnego, zastosowanie ma rating aplikacyjny.


 • Modele LGD

W zakresie modeli strat z tytułu niewykonania zobowiązań (LGD), zostały one zbudowane dla dwóch portfeli:

 1. portfela niezabezpieczonego dla klientów detalicznych,
 2. portfela zabezpieczonego przez nieruchomości mieszkalne dla klientów detalicznych.

Zgodnie z CRR i następnymi zmianami, banki maja za zadanie estymować parametry LGD wykorzystując dane dotyczące niewykonanych zobowiązań w ramach wszystkich dostępnych źródeł oraz uwzględniając wszystkie informacje istotne z punktu widzenia szacowania poziomu straty ekonomicznej.

Z tego powodu Bank przeprowadził oszacowanie parametrów LGD na bazie danych, która obejmuje wszystkie przypadki niewykonania zobowiązania wynikające z ilościowych i jakościowych przesłanek definicji niewykonania zobowiązania.

Zgodnie z metodologią wyliczenia LGD, głównymi elementami obliczeń są: prawdopodobieństwo uzdrowienia, lub zakończenie procesu windykacji klienta, wartość odzysków, koszty oraz stopa dyskontowa.

Bank przyjął następujące podejście do budowy modeli LGD:

 1. Stworzenie homogenicznych względem ryzyka grup transakcji
 2. Oszacowanie prawdopodobieństwa różnych scenariuszy wyjścia ze stanu niewykonania zobowiązania (uzdrowienie, niedokończony proces, likwidacja);
 3. Oszacowanie parametrów straty dla każdej ze ścieżek wyjścia ze stanu niewykonania zobowiązania.

Strata z tytułu niewykonania zobowiązania jest szacowana na poziomie transakcji.


 • Modele ekspozycji w momencie niewykonania zobowiązania (EAD) / Modele CCF

Model EAD został zbudowany dla ekspozycji portfela detalicznego. Przy estymacji EAD, ekspozycja na moment niewykonania zobowiązania była porównywana z wartością limitu i zaangażowaniem bilansowym zaobserwowanym na rok przed zdarzeniem niewykonania zobowiązania. Kalkulacja parametrów ekwiwalentu bilansowego (CCF) była przeprowadzona dla grup produktów, dla których istniała możliwość wystąpienia zaangażowania pozabilansowego oraz Bank dysponował istotną liczbą obserwacji pozwalającą na wnioskowanie statystyczne, tj. dla limitów w rachunkach (overdrafty) oraz kart kredytowych (portfel QRRE). W przypadku gwarancji, dla których liczba obserwacji była zbyt mała dla przeprowadzenia analiz statystycznych, przyjęto konserwatywną wartość CCF. Jednocześnie nie opracowano modelu EAD dla portfela RRE, z racji nieistotnej liczby obserwacji.

Grupa Millennium klasyfikuje jako ekspozycje kapitałowe udziały oraz instrumenty kapitałowe posiadane przez jakiekolwiek jednostki Banku, z wyłączeniem, w ujęciu skonsolidowanym, udziałów reprezentujących inwestycje w spółki zależne, które są klasyfikowane jako transakcje wewnątrzgrupowe. Jednak ze względu na fakt, że łączna wartość portfela kapitałowego Grupy jest nieistotna, postanowiono stale wyłączyć przedmiotowe ekspozycje z podejścia IRB i wyliczać dla nich wymóg kapitałowy zgodnie z podejściem standardowym.

Poniższa tabela prezentuje podstawowe agregaty i parametry używane przy wyliczaniu wymogów w zakresie funduszy własnych metodą IRB. Dla klas ekspozycji objętych metodą IRB wskazane są wielkości ekspozycji, CCF, średnie PD, ilość dłużników, średnie LGD, aktywa ważone ryzykiem, średnia waga ryzyka, strata oczekiwana oraz korekty wartości i rezerwy, w zakresach prawdopodobieństwa wystąpienia niewykonania zobowiązania (PD).

Tabela 41 EU CR6 - Metoda IRB - Ekspozycje na ryzyko kredytowe według klas ekspozycji i zakresów PD (w %, w tys.zł)
Portfel Zakres PD Oryginalna ekspozycja bilansowa brutto Ekspozycja pozabilansowa przed CCF Średnie CCF EAD po CRM i po CCF Średnie PD Ilość dłużników Średnie LGD RWA Średnia waga ryzyka Strata oczekiwana (EL) Korekty wartości i rezerwy
QRRE 0,00 do <0,15 214 611 825 1 235 376 299 77,01% 1 165 942 712 0,08% 168 351 63,84% 39 414 440 3,38% 595 514 1 040 874
QRRE 0,15 do <0,25 126 209 852 319 510 944 81,46% 386 484 229 0,19% 70 855 62,10% 26 205 270 6,78% 461 960 1 041 818
QRRE 0,25 to <0,50 156 342 002 239 173 027 82,82% 354 432 162 0,39% 59 909 62,55% 43 030 398 12,14% 864 589 1 782 873
QRRE 0,50 to <0,75 230 383 272 187 005 754 84,33% 388 090 417 0,71% 58 991 63,33% 76 555 598 19,73% 1 745 065 3 008 771
QRRE 0,75 to <2,50 420 291 060 205 267 669 84,53% 593 812 863 1,63% 79 468 64,47% 222 829 004 37,53% 6 262 502 7 856 703
QRRE 2,50 to <10,00 253 082 585 67 304 849 84,32% 309 833 175 5,67% 39 269 65,36% 276 711 392 89,31% 11 483 648 9 333 450
QRRE 10,00 to <100,00 127 077 244 15 670 235 82,32% 139 976 207 27,87% 17 673 66,47% 257 327 098 183,84% 25 902 310 10 327 465
QRRE 100,00 (default) 97 178 168 4 690 718 0,00% 97 178 168 100,00% 14 794 93,90% 50 190 192 51,65% 91 247 429 39 519 398
QRRE Razem 1 625 176 009 2 273 999 496 79,62% 3 435 749 933 4,93% 509 310 64,66% 992 263 393 28,88% 138 563 017 73 911 352
Residential Retail 0,00 do <0,15 16 244 614 435 274 996 555 0,00% 16 244 614 435 0,08% 80 704 32,66% 1 124 446 140 6,92% 4 243 909 7 752 632
Residential Retail 0,15 do <0,25 3 623 718 881 28 474 626 0,00% 3 623 718 881 0,18% 16 268 34,25% 484 664 824 13,37% 2 228 454 5 456 990
Residential Retail 0,25 to <0,50 1 876 278 166 16 210 599 0,00% 1 876 278 166 0,39% 8 468 34,15% 443 839 325 23,66% 2 498 949 4 857 773
Residential Retail 0,50 to <0,75 1 705 095 558 12 015 947 0,00% 1 705 095 558 0,71% 7 410 34,47% 619 424 304 36,33% 4 172 989 10 374 819
Residential Retail 0,75 to <2,50 1 944 689 504 18 771 447 0,00% 1 944 689 504 1,66% 8 367 34,58% 1 222 618 469 62,87% 11 149 038 21 121 430
Residential Retail 2,50 to <10,00 1 334 851 896 90 417 988 0,00% 1 334 851 896 6,32% 5 691 35,31% 1 802 939 044 135,07% 30 290 477 31 093 494
Residential Retail 10,00 to <100,00 670 193 773 2 115 764 0,00% 670 193 773 19,01% 2 623 34,93% 1 319 415 091 196,87% 44 420 178 31 281 731
Residential Retail 100,00 (default) 901 466 534 12 970 0,00% 901 466 534 100,00% 2 857 81,26% 1 550 331 531 171,98% 732 499 482 327 338 227
Residential Retail Razem 28 300 908 746 443 015 895 0,00% 28 300 908 746 4,18% 132 388 34,93% 8 567 678 727 30,27% 831 503 475 439 277 095
Total Razem 29 926 084 755 2 717 015 391 66,64% 31 736 658 679 4,27% 588 404 38,15% 9 559 942 120 30,12% 970 066 492 513 188 446

Poniższa tabela prezentuje weryfikację historyczną PD dla poszczególnych kategorii ekspozycji.

Klasa ekspozycji Zakres PD Średnie ważone PD Arytmetyczna średnia PD po dłużnikach Ilość dłużników Ilość dłużników w ciągu roku którzy weszli w stan niewykonania zobowiązania W tym nowi dłużnicy Średnia historyczna roczna stopa default
Koniec poprzedniego roku Koniec roku
QRRE <0,06% – 0,12%) 0,08% 0,08% 152 383 168 026 66 11 0,04%
QRRE <0,12% – 0,18%) 0,15% 0,15% 29 809 31 797 37 2 0,09%
QRRE <0,18% – 0,28%) 0,23% 0,23% 35 727 38 924 62 5 0,14%
QRRE <0,28% – 0,53%) 0,39% 0,39% 54 442 59 770 194 7 0,29%
QRRE <0,53% – 0,95%) 0,71% 0,71% 54 102 58 781 360 8 0,55%
QRRE <0,95% – 1,73%) 1,28% 1,28% 48 623 51 900 504 8 0,90%
QRRE <1,73% – 2,94%) 2,25% 2,25% 25 897 27 437 452 15 1,54%
QRRE <2,94% – 4,90%) 3,80% 3,80% 17 491 18 437 418 24 2,28%
QRRE <4,90% – 7,60%) 6,10% 6,10% 11 993 12 707 445 38 3,41%
QRRE <7,60% – 12%) 9,55% 9,55% 7 288 6 669 356 29 4,70%
QRRE <12% – 20%) 15,63% 15,68% 7 492 7 581 724 8 8,83%
QRRE <20% – 100%) 76,74% 40,88% 9 437 10 069 2 880 126 33,73%
Residential Retail <0,06% – 0,12%) 0,08% 0,08% 77 389 80 704 2 210 0 0,05%
Residential Retail <0,12% – 0,18%) 0,15% 0,15% 10 437 10 152 54 0 0,12%
Residential Retail <0,18% – 0,28%) 0,23% 0,23% 5 979 6 116 616 0 0,19%
Residential Retail <0,28% – 0,53%) 0,39% 0,39% 8 202 8 468 26 0 0,29%
Residential Retail <0,53% – 0,95%) 0,71% 0,71% 7 278 7 410 26 0 0,49%
Residential Retail <0,95% – 1,73%) 1,28% 1,28% 4 747 5 088 10 0 0,78%
Residential Retail <1,73% – 2,94%) 2,25% 2,25% 2 944 3 279 7 0 1,27%
Residential Retail <2,94% – 4,90%) 3,80% 3,80% 2 097 2 331 15 0 1,73%
Residential Retail <4,90% – 7,60%) 6,10% 6,10% 1 348 1 386 23 0 2,70%
Residential Retail <7,60% – 12%) 9,55% 9,55% 664 737 31 0 4,07%
Residential Retail <12% – 20%) 16,49% 16,50% 2 401 2 471 35 0 9,87%
Residential Retail <20% – 100%) 59,01% 59,01% 163 163 25 0 50,82%

Porównanie wartości PD zrealizowanych z modelowymi

Poniższe tabele przedstawiają wyliczenia zrealizowanych stóp niewykonania zobowiązań oraz szacowanych wartości stopy niewykonania zobowiązań, dla portfeli objętych zezwoleniem na stosowanie metody IRB.

Tabela 43 Zrealizowane i szacowane stopy niewykonania zobowiązań („default”) dla portfela QRRE (w %)
Okres Szacowana stopa default Zrealizowana stopa default
2014 2,68% 1,99%
2015 2,69% 1,82%
2016 2,47% 1,59%
2017 2,27% 1,45%
2018 2,01% 1,43%
Tabela 44 Zrealizowane i szacowane stopy niewykonania zobowiązań („default”) dla portfela kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych (w %)
Okres Szacowana stopa default Zrealizowana stopa default
2014 0,78% 0,48%
2015 0,82% 0,55%
2016 0,88% 0,60%
2017 0,91% 0,53%
2018 0,82% 0,43%

 

W przypadku portfela QRRE można zaobserwować dalsze obniżanie się (aczkolwiek mniejsze niż w poprzednich latach) zrealizowanych stóp niewykonania zobowiązań („default”) w ostatnich latach. Są one mniejsze niż szacowane. Obserwowane obniżenie zrealizowanych stóp default w ostatnich latach jest zgodne z trendami obserwowanymi na rynku i może być wyjaśnione korzystną i stabilną sytuacją makroekonomiczną.

W przypadku portfela RRE zrealizowane stopy niewykonania zobowiązania są niższe niż w ostatnim roku. Są też niższe niż wartości szacowane. Spadek ten wynika z dobrej sytuacji makroekonomicznej, jak również z malejącego udziału kredytów denominowanych do walut obcych (przede wszystkim CHF), w przypadku których obserwowane ryzyko jest obecnie wyższe, niż dla kredytów w PLN.

W przypadku obydwu portfeli zrealizowane stopy default były mniejsze niż przeciętne prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania (PD), przede wszystkim, z powodu uwzględniania w szacowaniu długookresowego PD dodatkowego konserwatywnego buforu, związanego z błędami oszacowań, który podwyższa szacowane wartości parametru PD.

Porównanie wartości CCF zrealizowanych z modelowymi

Analizę zrealizowanych współczynników CCF przeprowadzono dla przypadków z portfela QRRE wchodzących w default w ciągu roku kalendarzowego 2018 (okres sprawozdawczy) oraz 2016 i 2017 (okresy porównawcze), które na koniec roku poprzedzającego dany okres (31.12.2017 w sytuacji okresu sprawozdawczego) znajdowały się poza defaultem i posiadały dodatnią ekspozycję pozabilansową. Analiza polegała na porównaniu średnich zrealizowanych wartości współczynników konwersji ze średnimi wartościami modelowymi (ważonymi wielkością ekspozycji pozabilansowej). Współczynniki modelowe uwzględniają szereg narzutów konserwatywnych i powinny przewyższać faktycznie zrealizowane wartości. Otrzymane wyniki podano w poniższej tabeli.

Tabela 45 Porównanie wartości CCF zrealizowanych z modelowymi (w %)
CCF 2018 2017 2016
CCF modelowy 89,0% 91,3% 86,1%
CCF zrealizowany 55,8% 57,2% 61,0%

 

Zarówno w okresie sprawozdawczym jak i porównawczych, zrealizowane wartości współczynników CCF nie przekroczyły wartości modelowych. W związku z tym, że Bank nie zanotował wyższych od spodziewanych poziomów współczynników konwersji kredytowej ten element ryzyka kredytowego nie prowadzi do wystąpienia wyższych od spodziewanych strat.

Porównanie wartości LGD zrealizowanych z modelowymi

Analizę zrealizowanych współczynników LGD przeprowadzono dla przypadków z portfeli RRE i QRRE. Wyznaczenie zrealizowanych wartości LGD wymaga dłuższej perspektywy czasowej, gdyż odzyski mogą wystąpić dopiero długo po wejściu ekspozycji w stan defaultu. W związku z tym wyliczenie zrealizowanych wartości LGD zostało oparte na przypadkach wchodzących w default najpóźniej do grudnia 2016 roku. Wyznaczony na tych przypadkach średni poziom LGD (średnia ważona EAD) porównano ze średnim poziomem LGD stosowanym w ramach metody IRB na potrzeby wyznaczania wymogów kapitałowych (średnia ważona EAD). Wartości modelowe uwzględniają szereg narzutów konserwatywnych (w tym dodatkowy mnożnik nałożony decyzją IRB z lipca 2017 roku, wraz z udzieleniem zgodny na stosowanie zmienionych modeli LGD dla portfeli RRE i QRRE) i powinny przewyższać faktycznie zrealizowane straty. Otrzymane wyniki podano w poniższej tabeli.

Tabela 46 Porównanie wartości LGD zrealizowanych z modelowymi (w %)
LGD Portfel
RRE QRRE
Zrealizowana 38,5% 69,3%
Modelowana 26,6% 50,8%

 

Dla obu analizowanych portfeli modelowe wartości strat znacząco przewyższyły poziomy zrealizowane. Można zatem stwierdzić że nie wystąpiły nadspodziewane straty związane z poziomami LGD, a stosowane wartości parametrów okazały się wystarczająco konserwatywne.

 

Grupa nie posiada spółek prowadzących działalność kredytową za granicą (CRR art. 452.j).

 

Tabela EU CR10 – IRB (kredytowanie specjalistyczne i ekspozycje kapitałowe)

Z uwagi na fakt, że nie stosowana jest metoda IRB dla kredytowania specjalistycznego i ekspozycji kapitałowych, Tabela EU CR10 (EBA/GL/2016/11) nie jest prezentowana.

 

Tabela EU CR7 – Metoda IRB – wpływ kredytowych instrumentów pochodnych stosowanych jako techniki ograniczania ryzyka kredytowego na aktywa ważone ryzykiem

Z uwagi na fakt, że kredytowe instrumenty pochodne nie są stosowane jako techniki ograniczania ryzyka kredytowego, Tabela EU CR7 nie jest prezentowana (EBA/GL/2016/11).