Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Bank dokonał wyliczenia wskaźnika dźwigni na poziomie skonsolidowanym, według stanu na 31.12.2018 r. w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013, Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2015/62 z dnia 10.10.2014 r. oraz Rozporządzenia PE i Rady UE 2017/2395 z 12.12.2017 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do rozwiązań przejściowych dotyczących złagodzenia wpływu złagodzenia wpływu wprowadzenia MSSF 9 na fundusze własne oraz dotyczących traktowania jako duże ekspozycje niektórych ekspozycji wobec podmiotów sektora publicznego denominowanych w walucie krajowej dowolnego państwa członkowskiego, w odniesieniu do wskaźnika dźwigni.

Wartość wskaźnika dźwigni na 31.12.2018 r. w Grupie wynosiła 8,78% przy zastosowaniu definicji przejściowej kapitału Tier 1 oraz 8,62% przy zastosowaniu w pełni wprowadzonej definicji kapitału Tier 1.

Grupa przy obliczeniu wskaźnika dźwigni nie stosuje odstępstw określonych w art. 499. 2 i 3 CRR. Wskaźnik dźwigni jest kalkulowany zarówno w odniesieniu do kapitału Tier 1, jak i według definicji przejściowej kapitału Tier 1.

Podział miary ekspozycji całkowitej używanej we wskaźniku dźwigni i wartości wskaźnika dźwigni na 31.12.2018 r przedstawia poniższa tabela:

Tabela 39 Podział miary ekspozycji całkowitej i wartość wskaźnika dźwigni na 31.12.2018 r. (w tys. zł i %)
Wartość i podział ekspozycji całkowitej zgodnie używanej we wskaźniku dźwigni Wartość
Transakcje finansowania papierów wartościowych, ekspozycja zgodnie z art. 429 ust. 5 i art. 429 ust. 8 CRR 250 247
Instrumenty pochodne: aktualny koszt odtworzenia 204 893
Instrumenty pochodne: kwota narzutu obliczona metodą wyceny według wartości rynkowej 122 859
Pozycje pozabilansowe o współczynniku konwersji 10% zgodnie z art. 429 ust. 10 CRR 834 873
Pozycje pozabilansowe o współczynniku konwersji 20% zgodnie z art. 429 ust. 10 CRR 195 763
Pozycje pozabilansowe o współczynniku konwersji 50% zgodnie z art. 429 ust. 10 CRR 32 692
Pozycje pozabilansowe o współczynniku konwersji 100% zgodnie z art. 429 ust. 10 CRR 293 374
Inne aktywa 80 980 066
Odliczona kwota aktywów – kapitał Tier I – w pełni wprowadzona definicja -522 766
Odliczona kwota aktywów – kapitał Tier I – definicja przejściowa -380 748
Łączne eskpozycje wskaźnika dźwigni – przy zastosowaniu w pełni wprowadzonej definicji kapitału Tier I 82 392 002
Łączne eskpozycje wskaźnika dźwigni – przy zastosowaniu definicji przejściowej kapitału Tier I 82 534 020
Kapitał Tier I – w pełni wprowadzona definicja 7 100 971
Kapitał Tier I – definicja przejściowa 7 242 989
Wskaźnik dźwigni – wykorzystując w pełni wprowadzoną definicję Kapitału Tier 1 8,62%
Wskaźnik dźwigni – wykorzystując definicję przejściową Kapitału Tier 1 8,78%

 

Grupa nie stosuje kwot wyłączonych z ekspozycji całkowitej zgodnie z CRR 429.11.

Przy obecnie przyjętych założeniach Strategii Ryzyka i biorąc pod uwagę coroczną ocenę istotności rodzajów ryzyka, Grupa ocenia ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej jako nieistotne, nie opracowano więc desygnowanych procedur w tym obszarze.

W poniższej tabeli zaprezentowano kształtowanie się wskaźnika dźwigni w ciągu 2018 roku. Jego poziom znajduje się na zadawalającym poziomie, przy niewielkich zmianach, nie jest więc uzasadniony opis czynników wpływających na zmiany jego wielkości.

Tabela 40 Wartość wskaźnika dźwigni w kwartałach 2018 r. (w %)
Wskaźnik dźwigni 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018
Wskaźnik dźwigni – wykorzystując w pełni wprowadzoną definicję Kapitału Tier 1 9,64% 9,59% 9,44% 8,62%
Wskaźnik dźwigni – wykorzystując definicję przejściową Kapitału Tier 1 9,81% 9,78% 9,62% 8,78%