Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi jest ważnym elementem strategii Grupy Banku Millennium. Grupa monitoruje zarówno poszczególne pozycje kosztów personalnych, jak i poziom etatów, od kilku lat prowadząc politykę stabilnego poziomu zatrudnienia. Na bieżąco monitorowana i raportowana jest fluktuacja pracowników, a z osobami odchodzącymi prowadzone są wywiady – exit interviews. Poziom zatrudnienia i efektywność wykorzystania zasobów są weryfikowane z udziałem odpowiednich benchmarków rynkowych.

Zatrudnienie w Grupie
(w pełnych etatach)
31.12.2017 31.12.2016 Zmiana (r/r)
Bank Millennium 5 492 5 497 -5
– w tym stanowiska kluczowe 141 130 11
Spółki zależne 338 347 -9
Razem Grupa Banku 5 830 5 844 -14

Zatrudnienie w Grupie Banku Millennium na koniec 2017 roku osiągnęło wielkość 5 830 etatów, co oznacza spadek w porównaniu do końca 2016 roku o 14 etatów (t.j. o 0,2%). Największym pracodawcą w Grupie jest Bank Millennium, zatrudniający na koniec 2017 roku 5 511 osób, a w pełnych etatach odpowiada to liczbie 5 492. Spółki zależne Grupy Banku Millennium zatrudniały na koniec roku łącznie 338 osobo-etaty, w tym największe znaczenie miały trzy spółki: Millennium Leasing, Millennium Dom Maklerski oraz Millennium TFI.

Zatrudnienie w Banku
(w pełnych etatach)
31.12.2017 31.12.2016 Zmiana (r/r)
Placówki i sprzedaż bezpośrednia 3 678 3 577 101
Centrala 1 814 1 920 -106
Razem Bank Millennium 5 492 5 497 -6

Struktura zatrudnienia Banku Millennium wykazuje zdecydowaną przewagę osób zatrudnionych bezpośrednio przy sprzedaży produktów i usług bankowych, w tym przede wszystkim w 355 placówkach Banku rozrzuconych na terenie całego kraju.

Bank zwiększył zatrudnienie w obszarze technologii cyfrowych.

Zatrudnienie w Banku
(w pełnych etatach)
31.12.2017 31.12.2016 Zmiana (r/r)
Bankowość bezpośrednia 504 463 41
Technologie cyfrowe 401 377 24
Bankowość detaliczna i przedsiębiorstw 3 174 3 249 -75
Jednostki wsparcia 1 413 1 409 4
Razem Bank Millennium 5 492 5 497 -5

Polityka wynagrodzeń Grupy Banku Millennium ma na celu zapewnienie adekwatności wynagrodzenia pracowników do aktualnie wykonywanych zadań, kompetencji i zakresu odpowiedzialności. W szczególności dużą wagę przywiązuje się do właściwego kształtowania wynagrodzenia zasadniczego. Poziomy wynagrodzeń są weryfikowane z uwzględnieniem okresowej oceny wyników pracy oraz ewentualnej ewolucji poziomu umiejętności zaangażowanych w realizację zadań organizacji. Analizowane są również informacje płacowe przedstawiane w badaniach wynagrodzeń na rynku finansowym.

Łączny poziom kosztów osobowych w Grupie Banku Millennium w 2017 oraz poprzednim roku kształtował się następująco:

Koszty osobowe
(w milionach PLN)
2017 2016 Zmiana (%)
Bank Millennium 552,3 517,0 6,8%
Spółki zależne 44,2 41,8 5,9%
Razem Grupa Banku Millennium 596,5 558,8 6,8%