Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Kondycja polskiej gospodarki w 2017 r. była wyraźnie lepsza od oczekiwań z początku ub. roku. Po spadku w 2016 r. do 2,9%, dynamika PKB ukształtowała się w ubiegłym roku na poziomie 4,6%, a więc najwyższym od 2011 r. Głównym motorem wzrostu gospodarczego w 2017 r. była konsumpcja prywatna. Jej wzrost przyspieszył do 4,8% wobec 3,9% w roku poprzedzającym. Wysokiej dynamice spożycia indywidualnego sprzyjał wzrost dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych powiązany z bardzo dobrą sytuacją na rynku pracy, transferami socjalnymi w ramach programu „Rodzina 500 plus” a także podniesieniem płacy minimalnej. Zwiększeniu wydatków konsumpcyjnych sprzyjały ponadto korzystne nastroje gospodarstw domowych oraz rekordowo niski poziom stóp procentowych NBP. Wzrost gospodarczy w ubiegłym roku wspierany był również przez odbudowę inwestycji. Wzrost nakładów na środki trwałe przyspieszył w tym okresie do 5,7%, po głębokim załamaniu w 2016 r., gdy kategoria ta obniżyła się o 7,9%. Wyraźnemu odbiciu inwestycji sprzyjało zwiększenie absorbcji funduszy unijnych. Saldo obrotów z zagranicą w 2017 r. miało natomiast bliski neutralnego wpływ na wzrost gospodarczy, podczas gdy w 2016 roku kategoria ta podnosiła dynamikę PKB o 0,7 pkt. proc. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wzrost gospodarczy w 4Q 2017 roku przyspieszył do 5,1% r/r z 4,9% r/r w 3Q 2017 i był najszybszy od końca 2011 r. Obliczenia na podstawie danych rocznych wskazują, że był on wspierany przez szybko rosnący popyt konsumpcyjny gospodarstw domowych oraz nakłady na środki trwałe, których wzrost mógł przekroczyć w 4Q 2017 poziom 11,0% r/r wobec 3,3% r/r w poprzednim kwartale.

Rok 2017 był okresem bezprecedensowej poprawy na krajowym rynku pracy. Wysoka aktywność gospodarcza w kraju i za granicą przekładała się na wzrost popytu na pracę. W 2017 r. liczba etatów w sektorze przedsiębiorstw wzrosła o 266 tys., co jest najlepszym wynikiem od kiedy dostępne są porównywalne dane. Natomiast według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) liczba pracujących w całej gospodarce wzrosła w 3Q 2017 do 16,5 mln osób, a więc poziomu najwyższego w historii. Rosnące zatrudnienie przekładało się na stopniowy spadek stopy bezrobocia rejestrowanego, która w listopadzie 2017 r. obniżyła się do 6,5%, poziomu najniższego w historii. Statystyka stopy bezrobocia oparta na ankietowym badaniu BAEL również osiągnęła w 3Q 2017 r. najniższą wartość od początku badania wynoszącą 4,7%. Rosnące zatrudnienie powodowało nasilenie problemów firm ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Wyniki badania ankietowego Narodowego Banku Polskiego przeprowadzanego wśród przedsiębiorstw, wskazują ten czynnik jako że jedną z największych barier ich rozwoju. Wraz z poprawą koniunktury i nasilającą się presją pracowników na podwyżki, dynamika nominalnych wynagrodzeń wzrosła w 2017 r. do 5,4% z 3,7% w 2016 r.

Po wyjściu z deflacji w listopadzie 2016 r., miniony rok przyniósł nasilenie presji inflacyjnej. Średnioroczny wzrost cen konsumenta wyniósł 2,0% wobec deflacji na poziomie 0,6% w roku 2016. W listopadzie 2017 r. wskaźnik CPI osiągnął natomiast cel inflacyjny NBP na poziomie 2,5% r/r, po raz pierwszy od 5 lat. Przyspieszenie inflacji CPI było głównie efektem szybko rosnących cen żywności oraz energii i surowców energetycznych. Nasiliła się także presja inflacyjna ze strony popytu, choć inflacja bazowa w 2017 r. pozostała na relatywnie niskim poziomie – średnioroczny wskaźnik CPI po wyłączeniu cen żywności i energii osiągnął w tym okresie poziom 0,7%.

W środowisku relatywnie niskiej presji inflacyjnej, RPP utrzymywała w 2017 r. łagodne nastawienie w polityce pieniężnej. Stopa referencyjna jest rekordowo niska i obecnie wynosi 1,50%. W ocenie Banku oficjalne stopy NBP zostaną utrzymane na obecnym poziomie w najbliższych miesiącach.

Bieżące i wyprzedzające wskaźniki koniunktury sygnalizują, że wzrost gospodarczy w 1Q 2018 r. ukształtuje się na wysokim poziomie, choć w kolejnych kwartałach jego tempo nieco się obniży. Głównym motorem wzrostu gospodarczego w tym roku nadal pozostanie konsumpcja gospodarstw domowych, czemu sprzyjać będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy. Dynamikę PKB podnosić będą również inwestycje publiczne wpierane przez absorbcję środków z aktualnej perspektywy finansowej Unii Europejski. Wzrost nakładów publicznych stymulował będzie, w warunkach rekordowo wysokiego wykorzystania zdolności wytwórczych oraz ograniczonych możliwości pozyskania odpowiednich pracowników, dalszą odbudowę inwestycji przedsiębiorstw. Kontynuacja ożywienia gospodarczego w Polsce w tym roku wpływać będzie na przyrost zatrudnienia, choć ze względu na nasilające się ograniczenia podaży pracy, jego dynamika będzie się obniżać. Nasilenie napięć na rynku pracy przełoży się natomiast na zwiększenie presji płacowej, co potwierdzają wyniki badania ankietowego przedsiębiorstw. Wskazują one na przyrost odsetka firm planujących podwyżki wynagrodzeń w tym roku. Nadal wysoka aktywność gospodarcza w Polsce oraz rosnące koszty pracy wpływać będą w efekcie na nasilenie presji inflacyjnej w Polsce w 2018 r. Oddziaływać to będzie, obok przedłużającego się okresu ujemnych realnych stóp procentowych oraz wzrostu gospodarczego powyżej potencjału na stopniowe obniżenie komfortu członków Rady Polityki Pieniężnej opowiadających się dotychczas za stabilizacją kosztu pieniądza.