Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Poniższe informacje obejmują dane z Rachunku zysków i strat Grupy w zakresie trzech segmentów działalności Grupy: Detalicznego, Przedsiębiorstw oraz Skarbu, ALM i Innych. Segment Detaliczny obejmuje usługi na rzecz Klientów indywidualnych rynku masowego, Klientów zamożnych, przedsiębiorców indywidualnych i małych firm (o rocznych obrotach poniżej 5 mln PLN). Segment przedsiębiorstw obejmuje usługi na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw oraz podmiotów sektora publicznego. Segment Skarbu, ALM (zarządzanie aktywami i pasywami) i Inne obejmuje aktywności Grupy takie jak inwestycje przeprowadzane na rachunek Banku, działalność maklerską, operacje na rynku międzybankowym, zaangażowanie w dłużne papiery wartościowe i inne operacje, które nie są przypisane innym segmentom.

Łączne przychody operacyjne Segmentu detalicznego w 2017 r. wyniosły 1.633,5 mln PLN i wzrosły znacznie o 10,9% w skali roku, głównie dzięki wysokiej dynamice Wyniku z odsetek (o 12,9% r/r) oraz Wyniku z prowizji ( o 17,5% r/r). Koszty operacyjne segmentu detalicznego wzrosły w mniejszym stopniu w 2017 r., t.j. o 6,8% rok do roku. W rezultacie powyższych czynników Wynik przed odpisami z tyt. ryzyka wzrósł o 16,2%. Odpisy netto na ryzyko spadły znacząco o 24,6% rocznie w efekcie optymalizacji kosztów ryzyka w tym segmencie. Spadek ten miał pozytywny wpływ na Zysk operacyjny Segmentu Detalicznego, który odnotował bardzo wysoki wzrost o 39% rok do roku do poziomu 568,8 mln PLN.

1.633,5mln PLN
Łączne przychody operacyjne Segmentu detalicznego w 2017 r.
Segment Detaliczny
(mln PLN)
2017 2016 Zmiana
2017/2016
Wynik z tytułu odsetek* 1 131,1 1 002,0 12,9%
Wynik z tytułu prowizji 504,4 429,2 17,5%
Pozostałe przychody -1,9 41,8
Przychody operacyjne ogółem 1 633,5 1 473,0 10,9%
Koszty operacyjne ogółem (892,4) (835,4) 6,8%
Wynik przed odpisami 741,1 637,6 16,2%
Odpisy na utratę wartości aktywów (172,4) (228,5) -24,6%
Zysk operacyjny 568,8 409,1 39,0%

 (*) Część Wyniku z odsetek (tzw. premia płynnościowa) została uwzględniona w trzecim segmencie „Skarbu, ALM i Innych” (zgodnie z Rekomendacją P krajowego nadzorcy (KNF)

Łączne przychody operacyjne Segmentu Przedsiębiorstw w 2017 r. wyniósł 472,5 mln PLN i wzrosły o 6,7% rok do roku, dzięki wyraźnym wzrostom w podstawowych grupach dochodów: Wyniku z tytułu odsetek (o 10% r/r) i Wyniku z tytułu prowizji (o 6,1% r/r). Koszty operacyjne spadły o 7,0% w skali roku wzmacniając poprawę efektywności. Powyższe czynniki doprowadziły do znacznego wzrostu Wyniku przed odpisami o 20,6% rok do roku. Wartość odpisów na utratę wartości kredytów dla przedsiębiorstw netto wyraźnie wzrosła w ciągu 2017 r. o 82,5 mln PLN (z poziomu 0,7 mln PLN rozwiązanych rezerw netto w 2016 r.) co odzwierciedla powrót do bardziej typowego poziomu odpisów po 2016 r. kiedy to miał miejsce korzystny wpływ nadzwyczajnych odzyskań oraz sprzedaży kredytów zagrożonych. Wyższe odpisy dały w rezultacie spadek Wyniku operacyjnego Segmentu Przedsiębiorstw o 16,9% do poziomu 183,1 mln PLN.

472,5mln PLN
Łączne przychody operacyjne Segmentu Przedsiębiorstw w 2017 r.
Segment Przedsiębiorstw
(mln PLN)
2017 2016 Zmiana
2017/2016
Wynik z tytułu odsetek* 265,7 241,6 10,0%
Wynik z tytułu prowizji 156,1 147,1 6,1%
Pozostałe przychody 50,7 54,2 -6,6%
Przychody operacyjne ogółem 472,5 442,9 6,7%
Koszty operacyjne ogółem (207,5) (223,1) -7,0%
Wynik przed odpisami 264,9 219,8 20,6%
Odpisy na utratę wartości aktywów (81,8) 0,7
Zysk operacyjny 183,1 220,4 -16,9%

(*) Część Wyniku z odsetek (tzw. premia płynnościowa) została uwzględniona w trzecim segmencie „Skarbu, ALM i Innych” zgodnie z Rekomendacją P krajowego nadzorcy (KNF)

Łączne przychody operacyjne Segmentu Skarbu, ALM (zarządzanie aktywami i pasywami) i Innych  w 2017 r. wyniósł 419,2 mln PLN i spadł znacząco o 24,7% rok do roku, z powodu znacznych przychodów jednorazowych z transakcji z Visa w 2016 r., wspomnianych wyżej w tekście. Niemniej jednak Wynik z tytułu odsetek, będący kluczową pozycją Przychodów operacyjnych, odnotował wyraźny wzrost o 14,3% rok do roku. Koszty operacyjne wzrosły o 4,8% w skali roku. Wynik operacyjny Segmentu Skarbu, ALM i Innych spadł o 27,5% do poziomu 361,7 mln PLN.

419,2mln PLN
Łączne przychody operacyjne Segmentu Skarbu, ALM (zarządzanie aktywami i pasywami) i Innych  w 2017 r.
Segment Skarbu, ALM i Inne
(mln PLN)
2017 2016 Zmiana
2017/2016
Wynik z tytułu odsetek 299,7 262,2 14,3%
Wynik z tytułu prowizji 3,1 4,7 -34,8%
Pozostałe przychody 116,4 289,3 -59,8%
Przychody operacyjne ogółem 419,2 556,3 -24,7%
Koszty operacyjne ogółem (56,3) (53,8) 4,8%
Wynik przed odpisami 362,8 502,5 -27,8%
Odpisy na utratę wartości aktywów (1,2) (3,4) -65,1%
Zysk operacyjny 361,7 499,2 -27,5%