Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Przychody operacyjne Grupy
(mln PLN)
2017 2016 Zmiana
r/r
Wynik z tytułu odsetek* 1 736,9 1 556,5 11,6%
Wynik z tytułu prowizji 663,6 581,0 14,2%
Wynik z działalności podstawowej** 2 400,4 2 137,5 12,3%
Pozostałe przychody pozaodsetkowe *** 124,7 334,7 -62,7%
z czego przychody i obciążenia jednorazowe **** 231,5
Przychody operacyjne ogółem 2 525,2 2 472,2 2,1%
Przychody operacyjne ogółem (bez pozycji jednorazow.)**** 2 525,2 2 240,7 12,7%

(*) Dane pro-forma: wynik z tytułu odsetek obejmuje marżę na wszystkich instrumentach pochodnych. Począwszy od 1.01. 2006 r. Bank stosuje zasady rachunkowości zabezpieczeń. Od tego dnia marża z tych operacji jest uwzględniana w wyniku z odsetek. Jednakże, ponieważ rachunkowość zabezpieczeń nie obejmują całości portfela denominowanego w walutach obcych, Bank przedstawia dane w układzie pro-forma, w którym całość marży na instrumentach pochodnych jest ujmowana w wyniku z tytułu odsetek, podczas gdy rachunkowo część tej marży (40,4 mln PLN w 2017 r. oraz 50,6 mln PLN w 2016 r.) jest uwzględniona w pozostałych przychodach pozaodsetkowych. W opinii Banku takie podejście umożliwia lepsze zrozumienie rzeczywistej ewolucji tej pozycji z ekonomicznego punktu widzenia.
(**) Suma wyniku z tytułu odsetek oraz wyniku z tytułu prowizji.
(***) Obejmuje wynik z pozycji wymiany, wynik z operacji finansowych oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne netto.
(****) transakcja z VISA i jednorazowe koszty w 2 kwartale 2016 r.

Wynik z tytułu odsetek netto (pro-forma) za rok 2017 wyniósł 1.736,9 mln PLN, co oznacza wzrost o 11,6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Ten znaczny wzrost wynikał z poprawy Marży Odsetkowej Netto oraz zwiększenia wolumenów biznesowych. Po stronie kredytów dotyczyło to przede wszystkim kredytów konsumpcyjnych, korporacyjnych i kredytów hipotecznych w złotych, których łączny poziom wzrósł o 13,7% r/r zwiększając udział tych kredytów w portfelu ogółem do 70%. Po stronie depozytów dalsze zmiany struktury w kierunku zwiększenia udziału rachunków bieżących i oszczędnościowych były wyraźnie widoczne: wzrosły one o 10,9% r/r, a udział w depozytach ogółem wzrósł do prawie 58%. W konsekwencji, całkowita Marża Odsetkowa Netto (do średnich aktywów odsetkowych) za rok 2017 uległa wyraźnej poprawie osiągając poziom 2,56% z poziomu 2,39% w roku 2016. W IV kw. 2017 roku Wynik z tytułu odsetek ustabilizował się, gdyż nie było wystarczającego pola dla dalszych spadków kosztów depozytów, a wystąpił pewien wzrost konkurencji w depozytach pod koniec roku 2017.

Wynik z tytułu prowizji netto za 2017 rok wyniósł 663,6 mln PLN, co oznacza silny wzrost o 14,2% r/r. Opłaty i prowizje związane z produktami ubezpieczeniowymi i inwestycyjnymi stały się głównym czynnikiem napędzającym wzrost, aczkolwiek w zakresie prowizji transakcyjnych i kredytowych również zanotowano wyraźnie pozytywną dynamikę.

Przychody z działalności podstawowej, definiowane jako suma wyniku z tytułu odsetek i wyniku z tytułu prowizji osiągnęły poziom 2.400,4 mln PLN za rok 2017, co oznacza bardzo istotny wzrost tej pozycji o 12,3% w skali roku.

Pozostałe przychody pozaodsetkowe obejmujące wynik z pozycji wymiany, wynik na operacjach finansowych oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne wyniosły 124,7 mln PLN za rok 2017 co oznacza silny spadek o 210 mln PLN ze względu na przychody i obciążenia jednorazowe, które wywarły pozytywny wpływ na wyniki roku 2016 w wysokości 231,5 mln PLN.

Przychody operacyjne ogółem Grupy wyniosły 2.525,2 mln PLN w roku 2017 co oznacza wzrost o 2,1% w ujęciu rocznym pomimo znaczącego spadku pozostałych przychodów. Bez przychodów i obciążeń jednorazowych, o których mowa powyżej, przychody operacyjne ogółem za rok 2017 wyróżniałyby się znacznym rocznym wzrostem na poziomie 12,7%.

1.736,9mln PLN
Wynik z tytułu odsetek netto
2.400,4mln PLN
Przychody z działalności podstawowej
Koszty operacyjne Grupy
(mln PLN)
2017 2016 Zmiana
r/r
Koszty osobowe (596,5) (558,8) 6,8%
Pozostałe koszty administracyjne* (559,7) (553,6) 1,1%
Koszty operacyjne ogółem (1 156,3) (1 112,3) 3,9%
Wskaźnik koszty/dochody 45,8% 45,0% 0,8 p.p.
Wskaźnik koszty/dochody
(bez pozycji jednorazowych)**
45,8% 49,6% -3,8 p.p.

(*) w tym amortyzacja
(**) bez transakcji VISA i pozostałych pozycji jednorazowych

Koszty ogółem za rok 2017 wyniosły 1.156,3 mln PLN, co oznacza wzrost o 3,9% w porównaniu do roku 2016. Przyczyną wzrostu jest, przede wszystkim wzrost kosztów osobowych.

Koszty osobowe za rok 2017 wyniosły 596,5 mln PLN tzn. wzrosły o 6,8% w porównaniu do roku poprzedniego w wyniku wzrostu średniej płacy i zmiennych składników wynagrodzenia. Łączna liczba pracowników Grupy spadla o 14 osób w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2016 r., osiągając poziom 5,830 osób (w pełnych etatach).

W poniższej tabeli przedstawiono strukturę zatrudnienia w Grupie Banku Millennium:

Struktura zatrudnienia
(w etatach)
31.12.2017 31.12.2016 Zmiana
r/r
Bank Millennium S.A. 5 492 5 497 -0,1%
Podmioty zależne 338 347 -2,6%
Grupa Banku Millennium ogółem 5 830 5 844 -0,2%

Więcej informacji na temat struktury zatrudnienia oraz wynagrodzeń przedstawia Rozdział IX niniejszego dokumentu.

Pozostałe koszty administracyjne (w tym amortyzacja) za rok 2017 wyniosły 559,7 mln PLN, co oznacza wzrost o 1,1% w ujęciu rocznym. Wzrost ten napędzały wyższe koszty marketingu, IT i telekomunikacji oraz usług doradczych i prawnych, podczas gdy koszty fizycznej infrastruktury (głównie koszty najmu) uległy znacznemu obniżeniu o 16,4 mln PLN w ujęciu rocznym. Łączna liczba oddziałów zmniejszyła się w ciągu ostatnich 12 miesięcy z 369 do 355.

Wskaźnik koszty/dochody za rok 2017 osiągnął niski poziom 45,8% – znacznie niższy, o 3,8 p.p., w porównaniu do wartości za rok 2016 (bez zysków i obciążeń jednorazowych w roku 2016) wynoszącej 49,6%. Ten poziom pozostawał dokładnie w przedziale 45-47% przewidzianym na początku cyklu strategii na lata 2015-2017.

Odpisy na utratę wartości ogółem utworzone przez Grupę w 2017r. wyniosły 255,4 mln PLN i były o 10,5% wyższe niż odpisy utworzone w 2016 roku. Odpisy w sektorze detalicznym wyraźnie spadły z poziomu 228,5 mln PLN w 2016 r. do 172,4 mln PLN w 2017 r. Z drugiej strony, odpisy w segmencie korporacyjnym i innych segmentach wzrosły z poziomu zaledwie 2,7 mln PLN w roku 2016 (w wyniku sprzedaży kredytów z utratą wartości i nadzwyczajnych odzysków) do bardziej “normalnego” poziomu 83 mln PLN w roku 2017. Relatywnie, koszt ryzyka (tzn. utworzone odpisy netto do kredytów netto średnio) w 2017 roku osiągnął 54 p.b. (tzn. był o 5 p.b. wyższy niż w roku 2016), pozostając w przedziale zgodnym z oczekiwaniami na rok 2017.

45,8%
Koszty/dochody
Zysk netto Grupy (mln PLN) 2017 2016 Zamiana
r/r
Przychody operacyjne 2 525,2 2 472,2 2,1%
Koszty operacyjne * (1 156,3) (1 112,3) 3,9%
Odpisy na utratę wartości (255,4) (231,2) 10,5%
Podatek bankowy (188,3) (174,1) 8,2%
Wynik przed opodatkowaniem ** 925,2 953,3 -2,9%
Podatek dochodowy (244,0) (252,0) -3,2%
Wynik netto 681,2 701,3 -2,9%
Wynik netto (bez pozycji jednorazowych) 681,2 521 30,8%

(*) bez odpisów na utratę wartości aktywów finansowych i niefinansowych
(**) obejmuje udział w zysku podmiotów stowarzyszonych

Zysk przed opodatkowaniem za 2017r. wyniósł 925,2 mln PLN, co oznacza spadek o 2,9% w porównaniu do stanu za rok poprzedni, w wyniku oddziaływania wszystkich wymienionych powyżej elementów oraz zwiększenia podatku bankowego o 8,2% (co wynikało z dłuższego o miesiąc okresu obciążenia).

Zysk netto za rok 2017 wyniósł 681,2 mln PLN i był niższy o 2,9% niż w roku poprzednim. Bez uwzględnienia omówionych powyżej jednorazowych dochodów i opłat (w szczególności zysku z transakcji VISA w II kw. 2016r.), zysk netto Grupy wzrósłby o 30,8% w ujęciu rocznym.

Podstawowe relatywne miary rentowności Grupy w oparciu o wynik finansowy wypracowany w 2017 r. przedstawiały się następująco:

  • Rentowność aktywów (ROA) na poziomie 1,0%
  • Rentowność kapitału (ROE) na poziomie 9,3%
681,2mln PLN
Zysk netto grupy
9,3%
ROE
Podział zysku netto Grupy wg. spółek Grupy przedstawia poniższa tabela:
Struktura zysku Grupy (mln PLN) 2017
Bank Millennium 648,9
Millennium Leasing 47,0
Millennium Dom Maklerski 11,6
Millennium TFI 15,3
Pozostałe konsolidowane podmioty 42,0
Suma wyników 764,9
Eliminacje konsolidacyjne (83,7)
Skonsolidowany zysk netto Grupy 681,2

Rachunek zysków i strat Banku

Kształtowanie się podstawowych pozycji Rachunku zysków i strat Banku w 2017 r., zaprezentowane w poniższej tabeli, było podobne do analogicznych pozycji sprawozdania Grupy kapitałowej.

 

Przychody operacyjne Banku
(mln PLN)
2017 2016 Zmiana
r/r
Wynik z tytułu odsetek 1 598,1 1 403,9 13,8%
Wynik z tytułu prowizji 552,7 490,3 12,7%
Wynik z działalności podstawowej* 2 150,7 1 894,1 13,5%
Pozostałe przychody pozaodsetkowe ** 229 419,3 -45,4%
z czego przychody z dywidend 74,6 46,1 61,9%
z czego przychody i obciążenia jednorazowe *** 231,5
Przychody operacyjne ogółem 2 379,7 2 313,5 2,9%
Przychody operacyjne ogółem
(bez pozycji jednorazow.)***
2 379,7 2 082,0 14,3%

(*) Suma wyniku z tytułu odsetek oraz wyniku z tytułu prowizji.
(**) Obejmuje wynik z pozycji wymiany, wynik z operacji finansowych oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne netto.
(***) transakcja z VISA i jednorazowe koszty w 2 kwartale 2016 r.

Wynik z tytułu odsetek oraz Wynik z tytułu prowizji Banku, podobnie jak w przypadku Grupy, odnotowały wysokie stopy rocznego wzrostu wyraźnie przewyższające 10%: odpowiednio 13,8% i 12,7%. W następstwie powyższego, Wynik z działalności podstawowej wzrósł o 13,5% rok do roku osiągając 2.151 mln PLN za 2017 r.

Wzrost Przychodów operacyjnych ogółem w 2017 r. był znacznie niższy, gdyż znajdował się pod takim samym wpływem przychodów jednorazowych z 2016 r. jak w przypadku Grupy, co zostało opisane powyżej w tekście objaśniającym kształtowanie się Rachunku zysków i strat Grupy. Przychody operacyjne ogółem Banku wzrosły o 2,9% y/y, osiągając 2.380 mln PLN. Wzrost bez wspomnianych wyżej czynników jednorazowych wyniósłby 14,3% rok do roku.

Ważnym składnikiem Pozostałych przychodów pozaodsetkowych Banku są dywidendy, głównie od podmiotów zależnych Grupy Kapitałowej (które podlegają eliminacji na poziomie sprawozdań Grupy). Przychody z dywidend wyniosły  74,6 mln PLN w 2017 r. osiągając znaczący wzrost o 61,9% rok do roku.

Zysk netto Banku
(mln PLN)
2017 2016 Zmiana
r/r
Przychody operacyjne 2 379,7 2 313,5 2,9%
Koszty operacyjne * (1 095,5) (1 051,8) 4,2%
Odpisy na utratę wartości (231,1) (209,5) 10,3%
Podatek bankowy (188,3) (174,1) 8.2%
Wynik przed opodatkowaniem 864,9 878,1 -1,5%
Podatek dochodowy (215,9) (225,5) -4,2%
Wynik netto 648,9 652,7 -0,6%

(*) bez odpisów na utratę wartości aktywów finansowych i niefinansowych

Wzrost Kosztów operacyjnych Banku w 2017 r. wyniósł 4,2% rok do roku i był podobny jak w przypadku Grupy. Koszty wyniosły 1.095,5 mln PLN w raportowanym roku. Wskaźnik koszty/dochody za 2017 rok dla Banku wyniósł 46%.

Odpisy z tytułu utraty wartości wyniosły 231,1 mln PLN w 2017 r. i wzrosły o 10,3% rok do roku (wzrost o podobnej skali jak dla skonsolidowanej Grupy).

Zysk netto Banku za 2017 r. wyniósł 648,9 mln PLN i wykazał nieznaczny spadek o 0.6% rok do roku z powodu pozytywnego wpływu pozycji jednorazowych w roku 2016, wspomnianych wyżej. Rentowność aktywów (ROA) Banku wyniosła 0,94%.