Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Pozycje bilansowe i pozabilansowe

Aktywa

Aktywa Grupy na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły 71.141 mln PLN, co oznacza wzrost o 3,4% w porównaniu z końcem 2016 r. Strukturę aktywów Grupy oraz zmiany poszczególnych pozycji przedstawia poniższa tabela:

Aktywa Grupy (mln PLN) 31.12.2017 31.12.2016 Zmiana
2017/2016
Wartość Struktura Wartość Struktura (%)
Kasa, środki w Banku Centralnym 2 080,2 2,9% 1 778,8 2,6% 16,9%
Kredyty i pożyczki udzielone innym bankom 254,2 0,4% 1 267,8 1,8% -79,9%
Kredyty i pożyczki udzielone Klientom 47 411,1 66,6% 47 020,0 68,4% 0,8%
Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych
z przyrzeczeniem odkupu
0,0 0,0% 90,5 0,1%
Papiery dłużne 19 355,2 27,2% 17 406,7 25,3% 11,2%
Instrumenty pochodne (zabezpieczające i do obrotu) 1 078,5 1,5% 267,9 0,4% 302,6%
Akcje, udziały i inne instrumenty finansowe* 50,2 0,1% 43,2 0,1% 16,2%
Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne** 265,6 0,4% 226,4 0,3% 17,3%
Pozostałe aktywa 646,4 0,9% 691,4 1,0% -6,5%
Aktywa razem 71 141,4 100,0% 68 792,8 100,0% 3,4%

(*) w tym inwestycje w jednostki podporządkowane

(**) bez aktywów trwałych do zbycia

Wyższy poziom aktywów wynikał głównie ze wzrostu papierów dłużnych o 1.948 mln PLN (czyli o 11,2%), w tym głównie papierów dłużnych, wyemitowanych przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski (bank centralny) jak i ze wzrostu wartości instrumentów pochodnych, o 811 mln PLN.

Kredyty i pożyczki udzielone Klientom zajmują dominującą pozycję w strukturze aktywów Grupy (66,6% na dzień 31 grudnia 2017 r.). Łączna wartość kredytów wyniosła 47.411 mln PLN na koniec grudnia 2017 r., co oznacza wzrost o 0,8% w skali roku.

Ten nieznaczny wzrost wynikał jednocześnie z szybszego zmniejszania wielkości portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych (-19,6% w ujęciu rocznym, częściowo w wyniku zmian kursów wymiany) i przyśpieszenia tempa wzrostu w pozostałych segmentach, które łącznie zanotowały silny wzrost o 13,7% w ujęciu rocznym (netto). Dzięki tym zmianom udział walutowych kredytów hipotecznych w portfelu ogółem brutto spadł do 30% wg stanu na koniec 2017 roku.

Wartość netto kredytów udzielonych gospodarstwom domowym na koniec grudnia 2017 r. wyniosła 32.013 mln PLN i była niższa o 3,7% w porównaniu do salda zanotowanego w poprzednim roku. Bez uwzględnienia szybkiej amortyzacji walutowych kredytów hipotecznych, wszystkie pozostałe segment zanotowały wysokie stopy wzrostu w ujęciu rocznym: kredyty hipoteczne w złotych, wyjątkowo wysoki wzrost o 19,4% r/r, a kredyty konsumpcyjne o 8,9% r/r. Sprzedaż nowych kredytów hipotecznych w złotych przyśpieszyła w roku 2017 (wzrost rocznej sprzedaży: +183% r/r) osiągając poziom 2.537 mln PLN. Sprzedaż nowych pożyczek gotówkowych była w 2017 roku również wysoka i wyniosła 2.304 mln PLN.

Kredyty dla przedsiębiorstw wyniosły 15.398 mln PLN na koniec grudnia 2017, co oznacza wzrost o 11,8% w ujęciu rocznym. Wzrost ten był bardzo zrównoważony, a tempo wzrostu było wysokie we wszystkich głównych grupach produktów: faktoring (+11%), leasing (+9%) i pozostałe kredyty (+13% r/r). Sprzedaż leasingu i faktoringu wykazywała stały wzrost osiągając rekordowy poziom w IV kw. 2017 roku i zamykając rok wzrostem sprzedaży (w obu przypadkach) na poziomie +15% r/r.

Strukturę i dynamikę kredytów, udzielonych Klientom Grupy, przedstawia poniższa tabela:

Kredyty dla Klientów
(mln PLN)
31.12.2017 31.12.2016 Zmiana
r/r
Kredyty dla gospodarstw domowych 32 012,8 33 241,6 -3,7%
– kredyty hipoteczne w PLN 11 176,9 9 360,9 19,4%
– kredyty hipoteczne walutowe 14 575,9 18 131,1 -19,6%
– pozostałe kredyty dla gosp. domowych 6 260,0 5 749,6 8,9%
Kredyty dla przedsiębiorstw i sektora publicznego 15 398,3 13 778,4 11,8%
– leasing 5 605,8 5 132,4 9,2%
– pozostałe dla firm 9 792,5 8 646,0 13,3%
Kredyty i pożyczki dla Klientów netto 47 411,1 47 020,0 0,8%
Kredyty i pożyczki dla Klientów netto bez walutowych
kred. hipotecznych
32 835,2 28 888,9 13,7%
Odpisy na utratę wartości 1 497,2 1 364,9 9,7%
Kredyty i pożyczki dla Klientów brutto 48 908,3 48 385,0 1,1%

Średnie oprocentowanie portfela kredytów Banku w 2017 r. wyniosło 4,11%. Obejmuje to dochód odsetkowy z instrumentów pochodnych zabezpieczających (głównie z transakcji swapów walutowo-procentowych CIRS), w związku z kredytami udzielonymi w walutach zagranicznych, rekompensując niższe, nominalne oprocentowanie przedmiotowych kredytów.

Wartość dłużnych papierów wartościowych wyniosła 19.355 mln PLN na koniec grudnia 2017 i wzrosła znacznie o 1.948 mln PLN (tj. 11,2%) rok do roku. Znaczną część papierów dłużnych (tj. 99,3%) stanowiły obligacje i bony, wyemitowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski (bank centralny). Udział dłużnych papierów wartościowych w aktywach ogółem Grupy wzrósł do 27,2% z poziomu 25,3% na koniec 2016 r., tworząc mocny bufor płynności.

Wartość instrumentów pochodnych (przeznaczonych do obrotu i zabezpieczających) wyniosła łącznie 1.079 mln PLN na koniec grudnia 2017 r., co oznacza wysoki wzrost o 302,6% w porównaniu z 31 grudnia 2016 r., z powodu zmian kursów walutowych (przede wszystkim aprecjacji polskiej waluty względem franka szwajcarskiego).

Kredyty i pożyczki udzielone bankom (w tym lokaty międzybankowe) wyniosły 254 mln PLN na koniec grudnia 2017 r., co oznacza wyraźny spadek o 79,9% r/r z powodu znacząco niższej wartości depozytów zabezpieczających złożonych u banków-kontrahentów w związku z zawartymi transakcjami zabezpieczającymi na instrumenty pochodne, w następstwie zmian wyceny tych kontraktów.

Akcje i inne instrumenty finansowe wyniosły 50 mln PLN na koniec grudnia 2017 r., i stanowiły nieznaczący element bilansu Grupy z udziałem w aktywach na poziomie 0,1%.

Rzeczowe środki trwałe oraz wartości niematerialne Grupy wyniosły 266 mln PLN na koniec grudnia 2017 r., co oznacza wzrost o 17,3% w skali roku.

Łączne nakłady inwestycyjne Grupy w roku 2017 wyniosły 73,5 mln PLN, z czego 21,9 mln PLN przeznaczone na infrastrukturę fizyczną Banku (oddziały, bankomaty, ochronę itp.) oraz 44,0 mln PLN na oprogramowanie i infrastrukturę informatyczną. Pozostała wartość nakładów t.j. 7,6 mln PLN, dotyczy spółek zależnych Banku. Grupa Banku Millennium planuje zwiększyć nakłady inwestycyjne w roku 2018 do kwoty 96,3 mln PLN. Blisko 50% nakładów zostanie przeznaczonych na inwestycje w zakresie IT, w tym dalszy rozwój bankowości internetowej i mobilnej.

Aktywa nieskonsolidowanego Banku na dzień 31 grudnia 2017 wyniosły 70.637 mln PLN, prezentując wzrost o 3,3% w porównaniu z końcem 2016 r., co stanowiło podobną skalę wzrostu jak w przypadku skonsolidowanej Grupy. Strukturę aktywów Banku oraz zmiany poszczególnych pozycji przedstawia poniższa tabela:

Aktywa Banku
(mln PLN)
31.12.2017 31.12.2016 Zmiana
2017/2016
Wartość Struktura Wartość Struktura (%)
Kasa, środki w Banku Centralnym 2 080,2 2,9% 1 778,8 2,6% 16,9%
Kredyty i pożyczki udzielone innym bankom 254,2 0,4% 1 267,8 1,9% -80,0%
Kredyty i pożyczki udzielone Klientom 47 144,5 66,7% 46 593,4 68,1% 1,2%
Należności z tytułu zakupionych papierów
wartościowych z przyrzeczeniem odkupu
0,0 0,0% 90,5 0,1% -100,0%
Papiery dłużne 19 341,7 27,4% 17 390,7 25,4% 11,2%
Instrumenty pochodne (zabezpieczające i do obrotu) 1 079,0 1,5% 268,1 0,4% 302,5%
Akcje, udziały i inne instrumenty finansowe 134,1 0,2% 255,0 0,4% -47,4%
Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości* niematerialne 246,5 0,3% 212,9 0,3% 15,8%
Pozostałe aktywa 356,8 0,5% 537,4 0,8% -33,6%
Aktywa razem 70 637,0 100,0% 68 394,6 100,0% 3,3%

(*) bez aktywów trwałych do zbycia

Podstawową różnicę w aktywach nieskonsolidowanego banku i Grupy stanowi wartość kredytów. Przede wszystkim dotyczy to należności od klientów spółki leasingowej (jakkolwiek znacząca część tych należności została nabyta przez Bank), a także eliminacji wzajemnych transakcji pomiędzy bankiem i pozostałymi spółkami Grupy Kapitałowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Wartość kredytów i pożyczek netto dla klientów Banku osiągnęła 47.145 mln PLN na koniec grudnia 2017 r., co oznacza wzrost o 1.2% rok do roku. Bez uwzględnienia należności leasingowych, wartości i roczne zmiany pozostałych istotnych składników kredytów Banku były podobne lub identyczne jak w przypadku Grupy Kapitałowej.

Akcje, udziały i inne instrumenty finansowe wykazane w sprawozdaniu finansowym Banku, w odróżnieniu od sprawozdań Grupy, obejmowały wycenę udziałów w podmiotach zależnych (o wartości łącznej 84 mln PLN). Wartość tej pozycji na dzień 31 grudnia 2017 r. osiągnęła 134 mln PLN, co oznacza spadek o 47,4% rok do roku spowodowany zwrotem dopłaty do kapitału spółki zależnej.

Rzeczowe środki trwałe oraz wartości niematerialne Banku wyniosły 247 mln PLN na koniec grudnia 2017 r., co oznacza wzrost o 15,8% w skali roku.

Wartości i zmiany roczne pozostałych istotnych pozycji aktywów Banku są podobne w porównaniu z odpowiadającymi pozycjami skonsolidowanej Grupy, które zostały opisane powyżej w tekście.

Zobowiązania

Strukturę zobowiązań i kapitałów własnych Grupy oraz zmiany ich elementów składowych przedstawia poniższa tabela:

Pasywa Grupy
(mln PLN)
31.12.2017 31.12.2016 Zmiana
2017/2016
Wartość Struktura Wartość Struktura (%)
Zobowiązania wobec banków 2 353,1 3,7% 1 270,7 2,1% 85,2%
Zobowiązania wobec Klientów 57 273,3 90,4% 55 875,6 90,3% 2,5%
Zobowiązania z tytułu sprzedanych pap. wartościowych
z przyrzeczeniem odkupu
0,0 0,0% 0,0 0,0%
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez RZiS oraz instrumenty pochodne zabezpiecz. 367,0 0,6% 1 488,7 2,4% -75,3%
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 1 156,5 1,8% 1 313,8 2,1% -12,0%
Rezerwy 67,8 0,1% 49,4 0,1% 37,1%
Zobowiązania podporządkowane 702,0 1,1% 664,0 1,1% 5,7%
Pozostałe zobowiązania* 1 449,3 2,3% 1 189,3 1,9% 21,9%
Zobowiązania razem 63 368,8 100,0% 61 851,6 100,0% 2,5%
Razem kapitał 7 772,6   6 941,2   12,0%
Razem zobowiązania i kapitał 71 141,4   68 792,8   3,4%

(*) w tym zobowiązania podatkowe

Na koniec grudnia 2017 r. zobowiązania stanowiły 89,1%, a kapitały własne Grupy stanowiły 10,9% zobowiązań i kapitałów własnych ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. łączne zobowiązania Grupy wyniosły 63.369 mln PLN i wzrosły o 1.517 mln PLN (czyli 2,5%) w porównaniu z wartością na dzień 31 grudnia 2016 r. Przedmiotowy wzrost wynikał głównie z wyższej wartości depozytów Klientów (o 1.398 mln PLN).

Depozyty Klientów stanowiły główną pozycję zobowiązań Grupy i na dzień 31 grudnia 2017 r. stanowiły 90,4% zobowiązań ogółem.

Depozyty Klientów stanowią główne źródło finansowania działalności Grupy i obejmują  głównie środki Klientów, ulokowane na rachunkach bieżących, oszczędnościowych i lokatach terminowych. Na dzień 31 grudnia 2017 r. depozyty Klientów wyniosły 57.273 mln PLN i wzrosły o 2,5% w porównaniu z saldem na dzień 31 grudnia 2016 r.

Depozyty klientów indywidualnych wyniosły 40.344 mln PLN co oznacza wzrost roczny o 1,7%.

Silny wzrost liczby klientów i rachunków wraz z promocją rachunków oszczędnościowych umożliwił osiągnięcie wyraźnego wzrostu wolumenu rachunków bieżących i oszczędnościowych o 9,1% w ujęciu rocznym, a ich udział w depozytach ogółem klientów indywidualnych osiągnął poziom 62%. W tym samym okresie depozyty terminowe klientów indywidualnych spadły o 8,5% rok do roku.

Depozyty przedsiębiorstw i sektora publicznego wyniosły 16.930 mln PLN na dzień 31 grudnia 2017 roku co oznacza wzrost o 4,5% rok do roku. W horyzoncie kwartalnym depozyty przedsiębiorstw wzrosły o 2%. Tak jak w segmencie detalicznym, główną siłą napędową wzrostu pozostają rachunki bieżące: +17% w relacji do stanu na koniec grudnia 2016 r.

Średnie oprocentowanie depozytów, ulokowanych w Banku w roku 2017, wynosiło 1,09%.

Dynamikę depozytów Klientów przedstawia poniższa tabela:

Depozyty Klientów
(mln PLN)
31.12.2017 31.12.2016 Zmiana
r/r
Depozyty klientów indywidualnych 40 343,6 39 681,7 1,7%
Depozyty firm i sektora publicznego 16 929,7 16 193,9 4,5%
Depozyty ogółem 57 273,3 55 875,6 2,5%

Zobowiązania wobec banków, w tym kredyty otrzymane, na dzień 31 grudnia 2017 r., wyniosły 2.353 mln PLN, stanowiąc 3,7% zobowiązań Grupy. Wartość przedmiotowej pozycji osiągnęła wysoki wzrost o 1.082  mln PLN (tj. o 85,2%) w porównaniu z saldem na dzień 31 grudnia 2016 r., przede wszystkim z powodu wyższej o 1.019 mln zl wartości depozytów innych banków (+274%, głównie pod wpływem wyższej wartości depozytów zabezpieczających od banków–kontrahentów z tytułu transakcji zabezpieczających), podczas gdy saldo kredytów od instytucji finansowych wzrosło o 7,1% rok do roku i wyniosło 961 mln PLN (w przeliczeniu na złote) na dzień 31 grudnia 2017 r. Do pozycji tej zaliczały się kredyty z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego (większość z nich w EUR i CHF), z pierwotnymi terminami zapadalności do 8 lat, stanowiące ważne źródło hurtowego finansowania długo i średnioterminowego, otrzymanego przez Grupę.

Zobowiązania finansowe wycenione według wartości godziwej w rachunku zysków i strat oraz instrumenty pochodne obejmowały głównie ujemną wycenę instrumentów pochodnych, przeznaczonych do obrotu oraz zabezpieczających. Na dzień 31 grudnia 2017 r. wartość tej pozycji wyniosła 367 mln PLN i spadła o 1.122 mln PLN, czyli o 75,3%, w porównaniu z saldem na dzień 31 grudnia 2016 r., przede wszystkim w efekcie spadku ujemnej wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających (głównie instrumentów CIRS). Spowodowane to było głównie zmianami kursowymi, co zostało opisane powyżej w tekście dotyczącym wyceny instrumentów pochodnych w aktywach.

Papiery dłużne, wyemitowane przez Grupę na dzień 31 grudnia 2017 r., wyniosły 1.156 mln PLN, co oznacza spadek o 157 mln PLN (czyli o 12,0%) w porównaniu z saldem na dzień 31 grudnia 2016 r. Na koniec grudnia 2017 r. wartość bankowych papierów wartościowych, wyemitowanych przez Bank i będących w posiadaniu Klientów indywidualnych jako produkty oszczędnościowe, wyniosła 247 mln PLN, podczas gdy wartość obligacji Banku, będących głównie w posiadaniu inwestorów instytucjonalnych, wyniosła 631 mln PLN (z których większość o wartości bilansowej 601 mln PLN była notowana na platformie Catalyst – ASO BondSpot Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie). Oprócz bankowych papierów wartościowych i obligacji Banku, podmiot zależny Banku – Millennium Leasing, wyemitował obligacje dla inwestorów prywatnych i instytucjonalnych. Wartość bilansowa obligacji wyemitowanych przez tę spółkę na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła 278 mln PLN. Głównym powodem rocznego spadku wartości zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych Grupy były zapadające serie obligacji dla inwestorów instytucjonalnych, częścowo skompensowane przez wyemitowaną nową serię obligacji w czerwcu 2017 r. o całkowitej wartości nominalnej 300 mln PLN.

Wartość długu podporządkowanego wyniosła 702 mln PLN na dzień 31 grudnia 2017 r. i wzrosła o 5,7% w stosunku do salda na koniec 2016 r. Bank wyemitował w grudniu 2017 r. 10-letnie obligacje podporządkowane w PLN o łącznej wartości nominalnej 700 mln PLN w miejsce 10-letnich obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 150 mln EUR, wyemitowanych przez Bank w grudniu 2007 r., które zapadły w grudniu 2017 r. Nowa emisja obligacji podporządkowanych wzmacnia adekwatność kapitałową Grupy i Banku i stanowi stabilne, długoterminowe finansowanie działalności biznesowej.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. kapitał własny Grupy wyniósł 7.773 mln PLN i wzrósł o 831 mln PLN, czyli 12,0% rok do roku. Główną przyczyną wzrostu kapitału był zysk netto, wygenerowany w okresie roku finansowego 2017, bez wypłaty dywidendy za rok 2016, zgodnie z decyzją WZA Banku w dniu 31 marca 2017 r. Wpływ zmian rezerwy z tytułu aktualizacji wyceny na przedmiotowy wzrost był pozytywny (150 mln PLN).

W dniu 24 listopada 2017 r. KNF wydała stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków w roku 2017. Opierając się na niniejszej rekomendacji, Zarząd Banku przedstawi na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję zatrzymania całego zysku netto wypracowanego w roku 2017 r. w kapitałach własnych Banku.

 

Informacja o poziomie adekwatności kapitałowej jest prezentowana w Rozdziale VIII niniejszego dokumentu i w osobnym raporcie zatytułowanym “Raport w zakresie adekwatności kapitałowej, ryzyka i polityki wynagrodzeń Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2017 roku”.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. łączne zobowiązania nieskonsolidowanego Banku wyniosły 63.096 mln PLN i wzrosły o 2,3% w porównaniu z wartością na dzień 31 grudnia 2016 r, zatem w podobnej skali jak w przypadku skonsolidowanej Grupy.

Strukturę zobowiązań i kapitałów własnych Banku oraz zmiany ich elementów składowych przedstawia poniższa tabela:

Pasywa Banku
(mln PLN)
31.12.2017 31.12.2016 Zmiana
2017/2016
Wartość Struktura Wartość Struktura (%)
Zobowiązania wobec banków 2 353,1 3,7% 1 270,7 2,1% 85,2%
Zobowiązania wobec Klientów 57 398,9 91,0% 55 988,2 90,8% 2,5%
Zobowiązania z tytułu sprzedanych pap. wartościowych z przyrzeczeniem odkupu 0,0 0,0% 0,0 0,00%
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez RZiS oraz instrumenty pochodne zabezpiecz. 367,1 0,6% 1 488,7 2,4% -75,3%
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 879,0 1,4% 1 113,2 1,8% -21,0%
Rezerwy 66,8 0,1% 48,6 0,1% 37,5%
Zobowiązania podporządkowane 702,0 1,1% 664,0 1,1% 5,7%
Pozostałe zobowiązania* 1 329,5 2,1% 1 079,6 1,8% 23,1%
Zobowiązania razem 63 096,5 100,0% 61 653,1 100,0% 2,3%
Razem kapitał 7 540,5   6 741,5   11,9%
Razem zobowiązania i kapitał 70 637,0   68 394,6   3,3%

(*) w tym zobowiązania podatkowe

Podstawową istotną różnicę pomiędzy zobowiązaniami nieskonsolidowanego Banku i Grupy stanowi wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych spółki leasingowej (wykazanych w sprawozdaniu Grupy).

Wartość depozytów klientów Banku wyniosła 57.399 mln zl na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazując wzrost o 2,5% rok do roku (taki sam jak wzrost depozytów Grupy).

Wartości i roczne zmiany pozostałych istotnych pozycji zobowiązań Banku są podobne w porównaniu do pozycji skonsolidowanej Grupy, co zostało opisane powyżej w tej części niniejszego raportu.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. kapitał własny Banku wyniósł 7.541 mln PLN i wzrósł o 11,9% rok do roku (podobny jak wzrost kapitału dla skonsolidowanej Grupy).

Zobowiązania warunkowe

Strukturę zobowiązań warunkowych Grupy przedstawia poniższa tabela:

Warunkowe pozycje pozabilansowe
Grupy
(mln PLN)
31.12.2017 31.12.2016 Zmiana
2017/2016 (%)
Pozabilansowe zobowiązania warunkowe
udzielone i otrzymane
9 166,6 8 202,3 11,8%
1. Zobowiązania udzielone: 9 121,5 8 097,7 12,6%
a) finansowe 7 899,3 7 014,0 12,6%
b) gwarancyjne 1 222,2 1 083,7 12,8%
2. Zobowiązana otrzymane: 45,1 104,6 -56,9%
a) finansowe 0,0 0,0
b) gwarancyjne 45,1 104,6 -56,9%

W toku działalności Grupa zawiera transakcje powodujące powstanie warunkowych zobowiązań pozabilansowych. Główne pozycje zobowiązań pozabilansowych (udzielonych) obejmują: (i) zobowiązania finansowe, głównie zobowiązania do udzielenia kredytów (m.in. niewykorzystane limity na kartach kredytowych, niewykorzystane limity zadłużenia na rachunku bieżącym, niewykorzystane transze kredytów inwestycyjnych) oraz (ii) zobowiązania gwarancyjne, głównie gwarancje i akredytywy wystawione przez Grupę (stanowiące zabezpieczenie wywiązania się Klientów Grupy ze zobowiązań wobec podmiotów trzecich). Zobowiązania warunkowe udzielone narażają Grupę na różne rodzaje ryzyka, w tym na ryzyko kredytowe. Grupa tworzy rezerwy na obarczone ryzykiem utraty wartości nieodwołane zobowiązania warunkowe, które są ujmowane w pozycji „rezerwy” w pasywach bilansu.

Na dzień 31 grudnia 2017 r., łączna wartość zobowiązań warunkowych Grupy wynosiła 9.167 mln PLN, w tym zobowiązania udzielone przez Grupę w wys. 9.122 mln PLN. W ciągu 2017 roku wartość warunkowych zobowiązań finansowych, udzielonych przez Grupę, wzrosła o 12,6%, a wartość zobowiązań gwarancyjnych wzrosła o 12,8%.

Więcej informacji na temat zobowiązań warunkowych można znaleźć w rozdziale 12 Rocznego Sprawozdania Finansowego Grupy Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2017 r.

Strukturę zobowiązań warunkowych nieskonsolidowanego Banku przedstawia poniższa tabela:

Warunkowe pozycje pozabilansowe Banku (mln PLN) 31.12.2017 31.12.2016 Zmiana
2017/2016
(%)
Pozabilansowe zobowiązania warunkowe
udzielone i otrzymane
9 204,5 8 241,4 11,7%
1. Zobowiązania udzielone: 9 156,6 8 134,3 12,6%
a) finansowe 7 900,7 7 014,2 12,6%
b) gwarancyjne 1 256,0 1 120,2 12,1%
2. Zobowiązana otrzymane: 47,9 107,0 -55,3%
a) finansowe 0,0 0,0
b) gwarancyjne 47,9 107,0 -55,3%

Zmiany zobowiązań warunkowych udzielonych i otrzymanych przez Bank przedstawiają się podobnie jak w przypadku Grupy, co zostało opisane powyżej.