Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Bankowość Przedsiębiorstw jest linią biznesową, która profesjonalnie i kompleksowo obsługuje firmy o rocznych przychodach ze sprzedaży przewyższających 5 mln zł oraz instytucje i jednostki sektora publicznego. Jej wyróżnikiem jest długofalowa, stabilna i partnerska współpraca z klientami oparta na wzajemnym zaufaniu, zaangażowaniu i zrozumieniu. Kompleksowa oferta produktowa pozwala budować zindywidualizowane propozycje współpracy oparte na diagnozie potrzeb klientów i znajomości branży, w której działają.

W nowej strategii Banku na lata 2018-2020 obszar Bankowości Przedsiębiorstw jest jednym z czterech nowych silników wzrostu. Oferta dla MŚP i korporacji będzie bazować na zoptymalizowanym podejściu sektorowym, planowaniu sprzedaży i jeszcze lepszej ofercie cyfrowej. Do 2020 r.  Bank chce zwiększyć bazę klientów korporacyjnych o 19%.

Rok 2017 w gospodarce upłynął pod znakiem stabilnej bazy kredytowej dla przedsiębiorstw wspieranej przez pozytywne otoczenie rynkowe. Jednak niektóre przedsiębiorstwa utrzymywały ograniczony popyt na finansowanie produktami bankowymi wynikający z dobrej sytuacji płynnościowej i możliwości pokrycia istotnej części potrzeb bieżących ze środków własnych. Wolumen produktów kredytowych Bankowości Przedsiębiorstw – kredyty na finansowanie bieżących potrzeb, kredyty inwestycyjne, leasing, produkty finansowania handlu i te z udziałem środków unijnych – wzrósł w 2017 r. o 12% r/r do poziomu 16,0 mld PLN (brutto).

Zgodnie z planem dalszego umacniania pozycji Banku w sektorze średnich firm aktywnie uczestniczy w finansowaniu klientów należących do grup kapitałowych i ekonomicznych. Głównym produktem umożliwiającym realizację tego zadania jest kredyt parasolowy – limit kredytowy wspólny dla przedsiębiorstw, które tworzą grupę podmiotów powiązanych. Kredyt parasolowy cieszy się dużym zainteresowaniem klientów, co znajduje odzwierciedlenie w rosnącej liczbie i wartości udzielanych kredytów. Bank równie aktywnie wspomaga klientów z sektora MŚP w wykorzystaniu środków unijnych. Oferuje m.in. kredyt na innowacje technologiczne – jeden z najpopularniejszych programów w obecnej perspektywie unijnej.

Uczestnicząc od czterech lat w ogólnopolskim programie gwarancji de minimis Bank wspólnie z Bankiem BGK aktywnie wspiera firmy z sektora MŚP w dostępie do finansowania inwestycji i innowacji. W 2017 r. przystąpił m.in. do kolejnego portfelowego programu gwarancyjnego przygotowując ofertę dla firm innowacyjnych oraz tych realizujących innowacyjne przedsięwzięcia inwestycyjne. W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój udzielane są gwarancje zabezpieczające spłatę kredytów inwestycyjnych nawet do 80% kredytu, maksymalna kwota gwarancji to 2,5 mln euro, a okres obowiązywania może wynosić 20 lat.

W 2017 r. Bank Millennium zrealizował kolejny rekordowy obrót faktoringowy na poziomie 16,8 mld PLN. Z dwucyfrową dynamiką wzrostu w wysokości 15% wzrostu wartości obrotów, Bank znalazł się na piątym miejscu w rankingu instytucji faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów z 9,1% udziałem w rynku. Osiągnięte przez Bank wzrosty są analogiczne do tych osiąganych przez liderów rynku.

Aktywa faktoringowe na koniec 2017 r. wyniosły 2,14 mld PLN, co również było najlepszym wynikiem w historii Banku i oznacza 11% wzrost r/r. Kwota limitów na udzielone gwarancje i akredytywy wyniosła na koniec grudnia 1,5 mld PLN, co stanowi wzrost o 15% r/r. Kwota czynnych na koniec grudnia 2017 r. gwarancji zwiększyła się o 12% i osiągnęła wartość 722 mln PLN. Kwota wszystkich akredytyw otwartych w 2017 r. wyniosła 263 mln PLN i wzrosła o 52% r/r.

Ponad 80% klientów korzystających z limitów na gwarancje i akredytywy złożyła zlecenia za pomocą platformy elektronicznej, a liczba klientów z dostępem do usługi Finansowanie Handlu on-line wzrosła o 18% r/r. Elastyczność i szeroka funkcjonalność usługi została doceniona już po raz czwarty przez magazyn „Global Finance”, który uznał ją za najlepszą w kategorii „The Best Trade Finance Services” w rankingu „The 2017 World’s Best Corporate/Institutional Digital Banks In Central & Eastern Europe”.

Sieć obsługi Bankowości Przedsiębiorstw to doskonale wyszkoleni profesjonaliści, wspierający klientów w zakresie polityki zakupowej, sprzedażowej, inwestycyjnej i bieżącej obsługi rachunków. W 31 lokalizacjach na terenie całego kraju klienci mają do dyspozycji doradców bankowych dbających o rozwiązania merytoryczne oraz konsultantów prowadzących obsługę operacyjną. Doradcy bankowi, oprócz unikalnego programu rozwoju kończącego się specjalną certyfikacją, regularnie uczestniczą w szkoleniach i warsztatach podnoszących ich kompetencje. Konsultanci biorą natomiast udział w programach rozwojowych obejmujących szkolenia produktowo-procesowe oraz standardy obsługi. Na rynku Bank wyróżnia jakość, która stanowi ważny element przewagi konkurencyjnej. By zapewnić najwyższą jakość obsługi klientów Bank wykorzystuje filozofię customer design, a procesy i sprawność operacyjna uproszczamy zgodnie z metodologią Lean. Podstawą wdrażanych usprawnień jest aktywnie wykorzystywany proces reklamacyjny, ciągłe badania Moment of truth oraz NPS (Net Promoter Score) produktów i procesów.

Rok 2017 przyniósł dalszą poprawę dochodowości lokat terminowych przy zachowaniu stabilnej bazy depozytowej – łączna wartość depozytów na koniec grudnia wyniosła 16,9 mld PLN (+4,5% r/r). Wolumen rachunków bieżących osiągnął rekordowy poziom 7,9 mld PLN, rosnąc o 17% r/r. Udział środków na rachunkach bieżących w portfelu depozytowym wyniósł na koniec roku 47%.

W 2017 r. Bank w dalszym ciągu pracował nad rozwojem elektronicznych kanałów dostępu dla klientów korporacyjnych – dodawał nowe produkty i usługi oraz wzbogacał istniejące funkcjonalności. Między innymi w pierwszej połowie roku zakończył wdrażanie tokena sprzętowego (nowego narzędzia autoryzacji) zwiększającego bezpieczeństwo transakcji internetowych.  W komunikacji transakcyjnej aktywnie wykorzystywane są również kanały alternatywne host 2 host (market raportowy), web service oraz bankowość mobilna.

Wprowadzono również dodatkowe metody użytkowania kart płatniczych, zwiększające również ich bezpieczeństwo, takie jak możliwość wydawania dla każdej karty zgody na transakcje poza Unią Europejską. Od kwietnia wszystkie karty oferowane klientom korporacyjnym – debetowe, chargé i przedpłacone zostały wyposażone w funkcjonalność contactless. W bankowości internetowej przebudowano moduł zarządzania kartami pod kątem zwiększenia użyteczności prezentowanych informacji oraz nowych funkcjonalności (zarządzanie płatnościami poza UE). Liczba klientów korzystających z kart płatniczych wzrosła o 3,8%, a wolumen transakcji o 7,8%. 54% kart debetowych oraz 69% kart typu charge sprzedawanych jest w systemie Millenet w sposób zdalny.

W 2017 r. Bank uruchomił usługę wpłat w bankomatach z funkcją wpłatomatu, która umożliwia automatyczne deponowanie środków na rachunku. Usługa jest dostępna w 296 urządzeniach własnych Banku. Kontynuując program digitalizacji, w systemie bankowości internetowej udostępniliśmy pierwszy element pakietu produktów gotówkowych – wypłaty otwarte oraz rozszerzyliśmy usługi ECW (electronic cash withdrawal) o wypłaty w euro, funtach brytyjskich, dolarach amerykańskich i frankach szwajcarskich wraz z powiadomieniami SMS. Wolumen procesowanej gotówki wzrósł o 6%. W zakresie obsługi gotówkowej poza oddziałami dostępne są również sortownie firm współpracujących oraz sieć wrzutni własnych.

Bank Millennium jako pierwszy bank na rynku udostępnił w marcu przelewy do ZUS i US w systemie Express Eliksir. Liczba przelewów Express Eliksir wzrosła w 2017 r. o 67%. Ze względu na wprowadzony od 1 stycznia 2018 r. obowiązek wpłaty wszystkich należności wobec ZUS na dedykowany przedsiębiorcy jeden rachunek bankowy, Bank udostępnił w systemie bankowości elektronicznej Millenet, nowy, intuicyjny formularz przelewu do ZUS.

W połowie roku, we współpracy z Industrial & Commercial Bank of China, Bank wdrożył kompleksową ofertę rozliczeń w yuanach (ang. Chinese Yuan renminbi) – rachunek rozliczeniowy, przelewy, kasowe i terminowe transakcje walutowe, akredytywy, gwarancje, regwarancje, inkaso.

W ramach Związku Banków Polskich oraz we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową i innymi bankami uruchomiono innowacyjną usługę „Faktury i rachunki”. Umożliwia ona przesyłanie informacji o płatnościach bezpośrednio do bankowości elektronicznej klienta/płatnika. Usługa przeznaczona jest dla masowych wystawców faktur i rachunków, pragnących zapewnić swoim klientom wygodne, elektroniczne metody płacenia za nie.

W obszarze działań marketingowych zrealizowano następujące wydarzenia:

W ramach współpracy z Instytutem Biznesu Rodzinnego Bank Millennium był partnerem strategicznym IV Międzynarodowego Kongresu Firm Rodzinnych „Dwa pokolenia – Dwa światy. Kompetencje przyszłości w rodzinie i biznesie” oraz Kongresu „Next Generation”. Ten ostatni adresowany był do sukcesorów firm rodzinnych, którzy przygotowują się do przejęcia zarządzania w firmach rodzinnych.

Bank był partnerem Klubu CFO (Chief Financial Officer) – przedsięwzięcia rozwojowego stworzonego przez ICAN Institute, wydawcę magazynu „Harvard Business Review Polska”. Inicjatywa kierowana jest do członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz osób zajmujących się finansami w swoich organizacjach i umożliwia wymianę wiedzy oraz poznanie najnowszych trendów i narzędzi biznesowych. W jej ramach odbyło się webinarium „Transformacja środowiska pracy. Wyzwanie dla CFO” oraz webinarium dotyczące cyberbezpieczeństwa widzianego oczami dyrektora finansowego. W ramach spotkań networkingowych w 2017 r. rozmawiano o roli dyrektora finansowego we współczesnych organizacjach.

W 2017 r. Bank zorganizował cykl śniadań biznesowych dla klientów oraz potencjalnych klientów pt.: ”Świadomy CFO. Bezpieczny internet w pracy i życiu prywatnym”. Cykl zaadresowano do osób odpowiedzialnych w firmach za finanse – dyrektorów finansowych i głównych księgowych.

Oferta Departamentu Skarbu obejmuje szeroki wachlarz produktów: kasowe transakcje wymiany walutowej, produkty depozytowe, instrumenty zarządzania ryzykiem zmian kursu walutowego (fx forward, fx swap, opcje) oraz instrumenty zarządzania ryzykiem zmian stóp procentowych (transakcje typu FRA, IRS, CIRS).

Oferowane przez Bank rozwiązania umożliwiają eksporterom i importerom zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym, a tym samym dokonanie poprawnej kalkulacji kosztów i cen. Klienci mogą także zabezpieczyć się przed ryzykiem pogorszenia wyniku finansowego wskutek niekorzystnego kształtowania się rynkowych stóp procentowych w przyszłości. Proponowane rozwiązania umożliwiają ustalenie stałego kosztu finansowania i wpływu z tytułu odsetek, nie wymagając wprowadzania zmian do już istniejących umów kredytowych lub leasingowych.

W 2017 r. Departament Skarbu wdrożył nową wersję platformy transakcyjnej Millennium Forex Trader, przy pomocy której klienci samodzielnie zawierają kasowe i terminowe transakcje wymiany walut oraz walutowe transakcje swap. Wobec wejścia w życie w 2018 r. pakietu regulacyjnego MiFID II/MiFIR (przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/65/UE oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 600/2014 oraz powiązanych z nimi aktów delegowanych), w 2017 r. Bank prowadził intensywne prace związane z dostosowaniem swoich usług inwestycyjnych do nowych przepisów prawa.

Bank Millennium świadczy usługi powiernicze w oparciu o indywidualne zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i jest bezpośrednim uczestnikiem systemów depozytowo-rozliczeniowych takich jak Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Rejestr Papierów Wartościowych NBP czy Międzynarodowe Izby Rozliczeniowa w tym: Euroclear Bank SA/NV, Clearstream Banking Luxembourg.

Klientami Departamentu Powierniczego są krajowe i zagraniczne instytucje finansowe (globalne banki powiernicze, banki depozytariusze globalnych kwitów depozytowych, banki inwestycyjne, instytucje typu asset management, firmy ubezpieczeniowe, instytucje zbiorowego inwestowanie, fundusze inwestycyjne) oraz inne osoby prawne aktywnie uczestniczące w operacjach rynku kapitałowego i pieniężnego, wymagające kompleksowej i zindywidualizowanej obsługi.

Pod względem liczby obsługiwanych zagranicznych i krajowych klientów powierzających Bankowi swoje aktywa, Bank Millennium zajmuje jedno z czołowych miejsc w Polsce. Wartość aktywów na rachunkach papierów wartościowych klientów na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła 42,4 mld PLN. Na koniec 2017 r. Bank prowadził 12 570 rachunków papierów wartościowych i rachunków depozytowych, oraz pełnił funkcję Depozytariusza dla 61 Funduszy Inwestycyjnych.

W zakresie finansowania pozyskanego na rynku międzynarodowym, w ubiegłym roku kontynuowana była obsługa i zarządzanie czynnymi umowami zawartymi z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, w tym zwłaszcza z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), które według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. obejmowały:

  • umowę zawartą z EBOiR w grudniu 2015 r., której przedmiotem jest średnioterminowa pożyczka w kwocie 50 mln euro, udzielona przez EBOiR w ramach projektu PolSEFF Leasing (Polish Sustainable Energy Financing Facility for Leasing). Środki z pożyczki udostępniane są klientom Banku korzystającym z finansowania w formie leasingu (za pośrednictwem Millennium Leasing), z przeznaczeniem na realizację inwestycji umożliwiających podniesienie efektywności energetycznej wykorzystywanych maszyn i urządzeń oraz redukcję kosztów zużywanej energii. Ostateczna spłata pożyczki nastąpi w grudniu 2020 r.
  • umowę zawartą z EBOiR w grudniu 2013 r., której przedmiotem jest średnioterminowa pożyczka w kwocie stanowiącej równowartość 75 mln euro, przeznaczona na zwiększenie możliwości finansowania przez Bank Millennium klientów sektora MŚP w wybranych regionach kraju. Pożyczka uruchomiona została we frankach szwajcarskich, w dwóch transzach, z ostatecznym terminem spłaty poszczególnych transz przypadającym w grudniu 2018 i grudniu 2019 r.
  • umowę pożyczki (tzw. Global Loan) zawartą w grudniu 2010 r. z EBI, w kwocie 100 mln euro, przeznaczoną na wsparcie działań Banku w obszarze finansowania inwestycji realizowanych przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Spłata pierwszej transzy pożyczki nastąpiła w grudniu 2017 r., zaś terminy spłaty pozostałych transz przypadają w grudniu 2018 i maju 2019 r.

Równocześnie realizowane były działania związane z uruchomieniem środków w ramach umowy zawartej z EBI w grudniu 2016 r., dotyczącej udzielenia pożyczki w kwocie do 100 mln euro, przeznaczonej na finansowanie klientów MŚP, za pośrednictwem Millennium Leasing. Do końca ubiegłego roku pożyczka nie została uruchomiona, trwały jednak przygotowania (w tym o charakterze dokumentacyjnym) do rozpoczęcia tego procesu w 2018 r.

W ramach działań związanych z dywersyfikacją źródeł średnioterminowego finansowania w walutach obcych, w dniu 8 sierpnia 2017 r. Bank zawarł umowę z Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A., Oddział w Polsce (ICBC Europe), dotyczącą zaciągnięcia 3-letniej, niezabezpieczonej pożyczki (senior loan) w kwocie 80 mln euro. Uruchomienie pożyczki nastąpiło w pełnej kwocie, zaś jej spłata przez Bank nastąpi jednorazowo, w sierpniu 2020 r.

W ubiegłym roku Bank kontynuował przedsięwzięcia związane z trwającym od wielu lat procesem umacniania bazy wiarygodnych kontrahentów i partnerów na rynku międzybankowym, w tym zwłaszcza w segmencie instrumentów związanych z zarządzaniem średnio- i długoterminową płynnością w walutach obcych. Jednym z istotnych aspektów działań w tym obszarze było zarządzanie portfelem umów z bankami krajowymi i zagranicznymi (w tym umów ISDA i GMRA), których kształt wymaga regularnego dostosowywania do zmieniającego się otoczenia regulacyjnego oraz standardów rynkowych.

W tym kontekście Bank zrealizował między innymi działania związane z wejściem w życie od marca 2017 r. kolejnych regulacji EMIR (dotyczących Variation Margin i skutkujących koniecznością zmian w Credit Support Annex do umów ISDA), a także obowiązujących od początku 2018 r. przepisów MiFID II (również w części dotyczącej bezpośrednio współpracy w ramach rynku międzybankowego).

Niezależnie od wyżej wymienionych działań, w minionym okresie Bank wykonywał na bieżąco wszystkie pozostałe zadania związane z całościowym funkcjonowaniem działalności międzynarodowej, w obszarach realizacji różnorodnych celów, obejmujących, między innymi, obsługę rozliczeń, bieżące finansowanie potrzeb własnych i klientów Banku, obsługę transakcji handlu zagranicznego, uczestnictwo w operacjach międzynarodowego rynku pieniężnego i walutowego, działalność na rynku kapitałowym. Do ich osiągnięcia w znacznej mierze przyczynił się, trwający od ponad 25 lat, proces rozwoju współpracy Banku z jego zagranicznymi partnerami i kontrahentami. Bank utrzymuje bieżące kontakty z blisko tysiącem banków-korespondentów oraz ich jednostkami, zlokalizowanymi we wszystkich krajach istotnych z punktu widzenia struktury obrotów zarówno polskiego handlu zagranicznego, jak i transakcji o charakterze niehandlowym.