Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Odpowiedzialność społeczna i środowiskowa Banku

Pełen zakres informacji dotyczących realizacji przez Bank zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, zawierający również wszystkie wymagane prawem informacje niefinansowe,  znajduje się w Sprawozdaniu dotyczącym informacji niefinansowych Banku Millennium i Grupy Banku Millennium za 2017 rok. Sprawozdanie to zostało przygotowane zgodnie z wytycznymi znowelizowanej Ustawy o Rachunkowości oraz międzynarodowymi wytycznymi raportowania Global Reporting Initiative Sustainability Guidelines (GRI Standards).

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze elementy odpowiedzialności społecznej i środowiskowej Banku.

W Banku Millennium działania na rzecz społeczeństwa są integralną częścią strategii i wspierają realizację celów biznesowych. Zgodnie z wytycznymi strategii, priorytetem jest zapewnienie najwyższej jakości obsługi Klientów, prowadzenie etycznego marketingu i sprzedaży oraz ułatwianie korzystania z usług bankowych i poza bankowych (np. e-administracji) poprzez wprowadzanie innowacyjnych produktów i usług. Drugą ważną grupą do której skierowane są działania CSR są Pracownicy. Realizowane dla nich programy dotyczą przede wszystkim wspierania różnorodności w organizacji (w tym rodzicielstwa), zapewnienia stabilnych i atrakcyjnych warunków pracy oraz oferowania możliwości angażowania się w działania społeczne. Programy społeczne realizowane są za pośrednictwem Fundacji Banku Millennium i koncentrują się na trzech obszarach: edukacji finansowej, kulturze i wolontariacie pracowniczym.

Jesteśmy oddani na rzecz tworzenia wspólnych wartości i podejmujemy się społecznej odpowiedzialności biznesu

Klienci

Bankowość dla wszystkich – brak barier fizycznych, instytucjonalnych i cyfrowych

Poza-bankowe funkcjonalności cyfrowe – np. e-administracja

Etyczna sprzedaż

Koledzy

Zadowolenie pracowników

Edukacja i rozwój

Poszanowanie różnorodności

Odpowiedzialność społeczna

Wolontariat pracowniczy

Edukacja finansowa społeczeństwa

Promocja kultury

Od 2010 roku Bank Millennium wchodzi niezmiennie w skład Respect Index na GPW

Grupa Banku Millennium realizuje działania CSR na rzecz głównych Interesariuszy: Klientów, Pracowników, Partnerów biznesowych, Otoczenia Społecznego i Środowiska.

Zapewnienie najwyższej jakości obsługi jest jedną z najważniejszych wartości Banku. Analizując opinie Klientów z wykorzystaniem nowoczesnych metod, takich jak ekonomia behawioralna, service design czy badania UX, projektowane są usługi uwzględniające ich oczekiwania. Bank dostarcza Klientom rozwiązań, dzięki którym mogą nie tylko zarządzać swoimi finansami, ale też korzystać z usług pozafinansowych. Za pośrednictwem aplikacji i strony internetowej Banku Klienci zyskują m.in. dostęp do e-administracji, możliwość zakup biletów komunikacji miejskiej czy ubezpieczenia pojazdu. Dla Klientów z niepełnosprawnościami wprowadzono szereg udogodnień m.in. stronę internetową, oddziały, bankomaty oraz sposób obsługi dostosowane do potrzeb tej grupy Klientów.

Bank dba o przestrzeganie etycznych zasad sprzedaży. Pracownicy oddziałów są zobowiązani są do przestrzegania standardów etycznych zawartych zarówno w Kodeksie Etycznym Banku Millennium jaki i w zasadach sprzedaży konkretnych produktów. Wszyscy Pracownicy Banku obowiązkowo biorą udział w szkoleniach z Kodeksu Etyki i mają możliwość zgłaszania zachowań nieetycznych poprzez system Whistleblowing.

Rozwiązania, które wdrożono w obszarze jakości obsługi przyczyniły się nie tylko do wzrostu zadowolenia Klientów, ale zostały także docenione przez rynek. W 2017 roku, w najbardziej opiniotwórczym rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka” Bank Millennium, jako jedyny Bank w Polsce, stanął na podium w 3 z 4 badanych kategorii (I miejsce w kategorii „ Bank dla Kowalskiego”, I miejsce w kategorii „Bankowość mobilna”, II miejsce w kategorii „Bank internetowy”).

Bank Millennium odpowiada na potrzeby Pracowników w wielu obszarach. Oprócz zapewnienia atrakcyjnych warunków pracy, rozwoju i wsparcia socjalnego, oferuje programy dla pracujących rodziców, możliwość udziału w działaniach charytatywnych i wolontariacie pracowniczym oraz imprezach z cyklu Millennium Active Zone promujących zdrowy styl życia. Wspiera również rozwój pasji Pracowników poprzez dofinansowanie w ramach MilleKlubu projektów sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych.

Wszyscy Pracownicy Banku przechodzą szkolenia ze znajomości Kodeksu Etycznego Grupy Banku Millennium, który opisuje m.in. kwestię poszanowania praw człowieka oraz politykę przeciwdziałania korupcji.

Szczegółowe informacje o polityce kadrowej Grupy Banku Millennium znajdują się w rozdziale IX. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Bank współpracuje z wieloma partnerami biznesowymi jako nabywca dóbr i usług z różnorodnych segmentów rynku. Dostawcy wyłaniani są w przetargach, co pozwala zastosować obiektywne kryteria wyboru. Istotnym elementem regulacji zakupowych jest wymóg stosowania klauzul etycznych i/lub środowiskowych w umowach, gdzie te zapisy mogą mieć zastosowanie. Każdy dostawca biorący udział w przetargu, poprzez podpisanie oświadczenia zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w Kodeksie Etycznym Banku Millennium. Klauzula zobowiązująca do przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego znajduje się również w umowach zawieranych z dostawcami.

Programy społeczne

Programy społeczne realizowane są w większości za pośrednictwem Fundacji Banku Millennium i koncentrują się na trzech obszarach:


Edukacja finansowa

Rozpoczęty w 2016 r. autorski program edukacji finansowej przedszkolaków „Finansowy Elementarz” został przygotowany i jest realizowany przez Pracowników Banku Millennium we współpracy z organizacją pozarządową. Jego celem jest wyjaśnienie najmłodszym, poprzez zabawę, podstawowych pojęć z zakresu finansów. Łącznie podczas prawie 600 warsztatów realizowanych w ramach programu, zostało przeszkolonych około 15 000 dzieci z około 200 przedszkoli w całej Polsce. Program jest realizowany pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Rzecznika Praw Dziecka, co potwierdza jego dużą wartość edukacyjną.

Edukacja kulturalna

Jednym z głównych celów Fundacji Banku Millennium jest propagowanie wiedzy o sztuce i sposobach inwestowania w sztukę oraz promocja dorobku młodych polskich artystów. Od kilku lat Fundacja Banku Millennium jest partnerem rankingu młodych polskich artystów oraz wystawy ich prac – Kompas Młodej Sztuki.


Wolontariat pracowniczy

Fundacja prowadzi program Millantrop, w ramach którego, w drodze konkursu, przyznaje granty na realizację akcji społecznych przez Pracowników Banku. Program realizowany jest od 2016 roku i łącznie wzięło w nim udział 312 wolontariuszy (Pracowników Banku, ich rodzin i znajomych) realizując 11 projektów na rzecz szkół, placówek opiekuńczych, dzieci i młodzieży oraz ochrony środowiska.

Sponsoring kultury

Działalność w obszarze kultury stanowi już od blisko 30 lat ważną część działań społecznych Banku Millennium. Bank wspiera przedsięwzięcia kulturalne o zasięgu ogólnopolskim, ale i lokalnym. Jest mecenasem kultury 360°, ponieważ promuje sztukę w niemal wszystkich jej formach, m.in.: muzykę, malarstwo, rzeźbę, film, teatr, fotografię, literaturę i performance. Przez 17 lat fundował nagrodę dla wybitnych twórców kultury „Złote Berło”. 11 lat „Pereł Millennium” – wspólnego programu Banku i TVP, którego celem była produkcja, promocja i prezentacja na antenie TVP wydarzeń artystycznych z kręgu kultury wysokiej. Od 15 lat sponsoruje Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting „Złota Tarka”. Od 6 lat jest z festiwalem muzyki współczesnej „Sacrum Profanum”, a od 5 lat z Gdańskim Festiwalem Muzycznym; ponad 5 lat z Bella Skyway Festival – multimedialnego widowiska przygotowanego przez międzynarodowe grono artystów. Przez 7 lat był związany z Festiwalem „Dwa Teatry”, wspierał także Festiwal Mozartowski w Warszawskiej Operze Kameralnej i wiele innych.

Najważniejszy projekt kulturalny, którego mecenasem jest Bank to Millennium Docs Against Gravity Film Festiwal . To największy festiwal światowego filmu dokumentalnego w Polsce oraz imprezy mu towarzyszące (warsztaty, dyskusje i koncerty). W 2017 r. projekcje i imprezy festiwalowe w ramach festiwalu odbyły się w 26 miastach w Polsce. Bank Millennium jest partnerem Millennium Docs Against Gravity od 12 lat. W 2016 roku objął mecenat tytularny nad festiwalem.

Wspieranie innowacyjności

W ramach działalności społecznej Bank Millennium analizuje trendy dotyczące innowacyjności w otoczeniu rynkowym. Eksperci z Banku corocznie opracowują raport „Indeks Millennium – Potencjał Innowacyjności Regionów”, który opisuje dysproporcje w rozwoju innowacyjności w polskich województwach. Jako partner strategiczny konkursu dla firm „Orły Innowacji” promuje rozwój innowacyjności w polskiej gospodarce.

Wspieranie edukacji akademickiej

Bank od lat angażuje się w życie środowiska akademickiego dając studentom i absolwentom szansę rozwijania kompetencji, zainteresowań oraz zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego. Stałymi elementami oferty Banku jest program płatnych praktyk „Millennium Bankers”, cyklicznie realizowane programy rozwojowe „Expert Start-up” oraz bezpłatne szkolenia i warsztaty.

Bank współpracuje również z uczelniami wyższymi. W 2017 roku kontynuowana była współpraca z SKNem Statystyki SGH w Warszawie, z którym realizowane były m.in. konferencje i warsztaty. W tym roku Bank Millennium stał się również członkiem Klubu Partnerów SGH, dzięki czemu stał się kluczowym partnerem uczelni.

Bank cyklicznie monitoruje zużycia energii, wody, paliw, materiałów biurowych i wprowadza działania redukujące zużycie zasobów. W jego ofercie obecne są także produkty prośrodowiskowe, np. karta kredytowa WWF, z której część wpływów przekazywane jest na rzecz Fundacji WWF Polska czy też Leasing Eko Energia, który wspiera inwestycje w energooszczędne maszyny i urządzenia. Bank organizuje również ekologiczne akcje edukacyjne, np. sadzenie drzew.

Stosowanie przez Bank zasad zrównoważonego rozwoju zostało potwierdzone w zewnętrznych ocenach. Od 2010 roku Bank znajduje się w składzie Indeksu RESPECT, który obejmuje spółki odpowiedzialne społecznie notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2017 roku Bank został również włączony w skład FTSE4Good Emerging Index. Jest to jeden z indeksów firmy FTSE Russell zajmującej się oceną największych instytucji finansowych w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. Bank został także wyróżniony w Rankingu Odpowiedzialnych Firm – zestawieniu największych polskich przedsiębiorstw ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz nagrodzony Srebrnym Listkiem CSR. Bank Millennium został również uznany za Najlepszy Bank w Europie Środkowo-Wschodniej w kategorii Biznes Społecznie Odpowiedzialny (CSR). Międzynarodowy magazyn branży finansowej Euromoney docenił spółkę za transparentny sposób prezentowania działań CSR, różnorodność i złożoność programów, a przede wszystkim innowacyjne podejście do Klientów sprawiające, że korzystanie z usług Banku Millennium jest proste i łatwe. Jako mecenas festiwalu filmowego Millennium Docs Against Gravity, Bank został nominowany do prestiżowej nagrody kulturalnej „Wdechy 2017”. Wszystkie te nagrody są potwierdzeniem, ze działania odpowiedzialne społecznie są stałym elementem codziennej działalności biznesowej firmy.