Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Zmiany Stanu Skonsolidowanych Kapitałów Własnych

01.01.2017 – 31.12.2017 w tysiącach zł Razem skonsolidowany kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wart. nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane
wynik niepodzielony pozostałe kapitały
Kapitał własny na początek okresu 6 941 205 1 213 117 1 147 502 (184 962) 851 770 3 913 778
Całkowite dochody za rok 2017 (netto) 831 394 0 0 150 167 681 227 0
wynik finansowy 681 227 0 0 0 681 227 0
wycena papierów dłużnych z portfela „dostępne do sprzedaży” 90 754 0 0 90 754 0 0
wycena papierów kapitałowych z portfela „dostępne do sprzedaży” 4 241 0 0 4 241 0 0
rachunkowość zabezpieczeń 56 844 0 0 56 844 0 0
zyski / straty aktuarialne (1 672) 0 0 (1 672) 0 0
Transfer między pozycjami kapitału 0 0 0 0 (669 684) 669 684
Kapitał własny na koniec okresu 7 772 599 1 213 117 1 147 502 (34 795) 863 313 4 583 462
01.01.2016 – 31.12.2016 w tysiącach zł Razem skonsolidowany kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wart. nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane
wynik niepodzielony pozostałe kapitały
Kapitał własny na początek okresu 6 443 165 1 213 117 1 147 502 18 250 679 929 3 384 367
Całkowite dochody za rok 2016 (netto) 498 040 0 0 (203 212) 701 252 0
wynik finansowy 701 252 0 0 0 701 252 0
wycena papierów dłużnych z portfela „dostępne do sprzedaży” (68 982) 0 0 (68 982) 0 0
wycena papierów kapitałowych z portfela „dostępne do sprzedaży” (171 270) 0 0 (171 270) 0 0
rachunkowość zabezpieczeń 35 866 0 0 35 866 0 0
zyski / straty aktuarialne 1 174 0 0 1 174 0 0
Transfer między pozycjami kapitału 0 0 0 0 (529 411) 529 411
Kapitał własny na koniec okresu 6 941 205 1 213 117 1 147 502 (184 962) 851 770 3 913 778

Szczegółowe zmiany stanu poszczególnych pozycji kapitałów własnych zostały zaprezentowane w nocie (35).