Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Poniżej przedstawiono kwoty transakcji z grupą podmiotu dominującego w stosunku do Banku – Banco Comercial Portugues (jednostka dominująca najwyższego szczebla), transakcje te wynikają w głównej mierze z działalności o charakterze bankowym (w tys. PLN):

Z podmiotem dominującym Z innymi jednostkami z grupy podmiotu dominującego
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
AKTYWA
Kredyty i pożyczki udzielone innym bankom –
rachunki i depozyty
263 625 0 0
Aktywa finansowe wyceniane do wartości
godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu)
0 0 0 0
Instrumenty pochodne zabezpieczające 0 0 0 0
Pozostałe aktywa 0 0 0 0
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania wobec banków 1 252 913 106 970 123 466
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) 0 109 0 0
Instrumenty pochodne zabezpieczające 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania 0 0 0 0

 

Z podmiotem dominującym Z innymi jednostkami z grupy podmiotu dominującego
2017 2016 2017 2016
PRZYCHODY Z TYTUŁU:
Odsetek 8 (7) 0 0
Prowizji 156 129 0 0
Pozostałe operacyjne netto 0 0 0 0
KOSZTY Z TYTUŁU:
Odsetek 4 628 (271) (314)
Prowizji 0 0 0 0
Instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej 0 110 0 0
Pozostałe operacyjne netto 17 44 0 0
Działania 144 161 408 1 436
Z podmiotem dominującym Z innymi jednostkami z grupy podmiotu dominującego
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Zobowiązania warunkowe 101 962 102 183 0 0
– udzielone 100 345 100 345 0 0
– otrzymane 1 617 1 838 0 0
Instrumenty pochodne (wartość nominalna) 0 99 891 0 0