Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat
w tysiącach zł Nota 01.01.2017 – 31.12.2017 01.01.2016 – 31.12.2016
Przychody z tytułu odsetek 1 2 398 938 2 277 354
Koszty z tytułu odsetek 2 (702 470) (771 516)
Wynik z tytułu odsetek 1 696 468 1 505 838
Przychody z tytułu opłat i prowizji 799 288 698 007
Koszty z tytułu opłat i prowizji (135 735) (116 983)
Wynik z tytułu opłat i prowizji 3 663 553 581 024
Przychody z tytułu dywidend 4 2 612 1 909
Wynik z inwestycyjnych aktywów finansowych 5 25 288 314 689
Wynik z instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz wynik z pozycji wymiany 5 191 721 173 974
Pozostałe przychody operacyjne 6 69 909 50 556
Przychody operacyjne 2 649 551 2 627 990
Koszty działania 7 (1 103 283) (1 057 466)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych 8 (254 159) (227 804)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych 9 (1 199) (3 390)
Amortyzacja 10 (52 971) (54 854)
Pozostałe koszty operacyjne 11 (124 390) (155 775)
Koszty operacyjne (1 536 002) (1 499 
Wynik na działalności operacyjnej   1 113 549 1 128 701
Udział w zyskach jednostek podporządkowanych 0 (1 376)
Podatek bankowy (188 326) (174 069)
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym   925 223 953 256
Podatek dochodowy 12 (243 996) (252 004)
Wynik finansowy po opodatkowaniu   681 227 701 252
W tym przypadający na:
Właścicieli jednostki dominującej 681 227 701 252
Udziały niekontrolujące 0 0
Zysk na jedną akcję (zł) 13 0,56 0,58
Rozwodniony zysk na jedną akcję (zł) 13 0,56 0,58

Noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.