Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Skonsolidowany Bilans
AKTYWA
w tysiącach zł Nota 31.12.2017 31.12.2016
Kasa, środki w Banku Centralnym 14 2 080 151 1 778 768
Lokaty oraz kredyty i pożyczki udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym 15 254 205 1 267 811
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) oraz korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej 16 531 125 564 574
Instrumenty pochodne zabezpieczające 17 885 880 17 934
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 18 47 411 078 47 020 043
Inwestycyjne aktywa finansowe 19 19 066 946 17 135 347
– dostępne do sprzedaży 19 066 946 17 135 347
– utrzymywane do terminu zapadalności 0 0
Inwestycje w jednostki podporządkowane 19 0 0
Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu (kredyty i pożyczki) 20 0 90 520
Rzeczowe aktywa trwałe 21 185 880 164 070
Wartości niematerialne 22 79 756 62 315
Aktywa trwałe do zbycia 23 19 557 10 937
Należność z tytułu podatku dochodowego 1 625 5 381
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 24 286 553 273 767
Pozostałe aktywa 25 338 659 401 320
Aktywa razem   71 141 415 68 792 787
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
w tysiącach zł Nota 31.12.2017 31.12.2016
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych 26 2 353 131 1 270 745
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) oraz korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej 27 190 111 339 015
Instrumenty pochodne zabezpieczające 17 176 853 1 149 654
Zobowiązania wobec klientów 28 57 273 255 55 875 609
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 29 0 0
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 30 1 156 473 1 313 836
Rezerwy 31 67 752 49 415
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy 32 0 0
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 26 988 20 642
Pozostałe zobowiązania 33 1 422 282 1 168 662
Zobowiązania podporządkowane 34 701 971 664 004
Zobowiązania razem 63 368 816 61 851 582
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał zakładowy 35  1 213 117 1 213 117
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 35  1 147 502 1 147 502
Kapitał z aktualizacji wyceny 35  (34 795) (184 962)
Zyski zatrzymane 35  5 446 775 4 765 548
Kapitał własny razem 7 772 599 6 941 205
Kapitał właścicieli jednostki dominującej 7 772 599 6 941 205
Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące 0 0
Zobowiązania i kapitał własny razem   71 141 415 68 792 787

Noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.