Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Środków Pieniężnych

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
w tysiącach zł 1.01.2017 -31.12.2017 1.01.2016 -31.12.2016
Zysk (strata) po opodatkowaniu 681 227 701 252
Korekty razem: 1 425 631 2 190 194
Zysk/strata udziałowców niekontrolujących 0 0
Zysk/ strata z akcji (udziałów) w podmiotach podporządkowanych 0 1 378
Amortyzacja 52 971 54 854
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych (107 096) 56 385
Przychody z tytułu dywidend (2 612) (1 909)
Rezerwy 18 337 18 567
Wynik na sprzedaży i likwidacji inwestycyjnych aktywów finansowych (41 830) (327 935)
Zmiana stanu aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) (764 690) 302 463
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych innym bankom 972 976 881 630
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom (415 686) (646 710)
Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu 90 520 (90 520)
Zmiana stanu zobowiązań wycenianych do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) (1 121 705) (988 073)
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków 1 027 755 (231 072)
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 1 397 646 3 065 220
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 0 0
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 42 278 179 310
Zmiana stanu rozrachunków z tytułu podatku dochodowego 253 764 285 637
Podatek dochodowy zapłacony (286 302) (211 420)
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów 299 138 (163 142)
Pozostałe pozycje 10 167 5 531
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 106 858 2 891 446
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
 w tysiącach zł 1.01.2017 -31.12.2017 1.01.2016 -31.12.2016
Wpływy z działalności inwestycyjnej 150 320 819 102 295 603
Zbycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego 28 924 15 982
Zbycie akcji i udziałów w podmiotach podporządkowanych 0 0
Zbycie inwestycyjnych aktywów finansowych 150 289 283 102 277 712
Pozostałe wpływy inwestycyjne 2 612 1 909
Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej (149 388 238) (106 669 537)
Nabycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego (75 651) (46 298)
Nabycie akcji i udziałów w podmiotach podporządkowanych 0 0
Nabycie inwestycyjnych aktywów finansowych (149 312 587) (106 623 239)
Pozostałe wydatki inwestycyjne 0 0
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 932 581 (4 373 934)
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
 w tysiącach zł 1.01.2017 -31.12.2017 1.01.2016 -31.12.2016
Wpływy z działalności finansowej 1 371 570 250 246
Zaciągnięcie kredytów długoterminowych 342 136 220 520
Emisja dłużnych papierów wartościowych 329 434 29 726
Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 700 000 0
Wpływy z emisji akcji własnych oraz dopłat do kapitału 0 0
Pozostałe wpływy finansowe 0 0
Wydatki z tytułu działalności finansowej (1 384 739) (236 930)
Spłata kredytów długoterminowych (205 615) (184 636)
Wykup dłużnych papierów wartościowych (529 076) (29 450)
Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych (629 625) 0
Wydatki z tytułu kosztów emisji 0 0
Umorzenie akcji 0 0
Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 0
Pozostałe wydatki finansowe (20 423) (22 844)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (13 169) 13 316
D. ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (A+B+C) 3 026 270 (1 469 172)
E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 5 381 982 6 851 155
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (D+E) 8 408 252 5 381 982

Dodatkowe informacje do rachunku przepływów środków pieniężnych zamieszczone są w punkcie 5 rozdziału 14 „Informacje uzupełniające”.

Informacje z zakresu zobowiązań klasyfikowanych do działalności finansowej zostały zaprezentowane w punktach 26, 30, 34 rozdziału 13 „Noty do Sprawozdania Finansowego”.