Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów

Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów
 w tysiącach zł 01.01.2017 –
31.12.2017
01.01.2016 –
31.12.2016
Wynik finansowy po opodatkowaniu 681 227 701 252
Inne składniki całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty 187 456 (252 328)
Efekt wyceny papierów dłużnych z portfela „dostępne do sprzedaży” 112 041 (85 163)
Efekt wyceny akcji z portfela „dostępne do sprzedaży” 5 237 (211 444)
Rachunkowość zabezpieczeń 70 178 44 279
Inne składniki całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty (2 064) 1 449
Zyski (straty) aktuarialne (2 064) 1 449
Inne składniki całkowitych dochodów przed opodatkowaniem, razem 185 392 (250 879)
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty (35 617) 47 942
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty 392 (275)
Inne składniki całkowitych dochodów po opodatkowaniu 150 167 (203 212)
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy 831 394 498 040
W tym przypadające na:
Właścicieli jednostki dominującej 831 394 498 040
Udziały niekontrolujące 0 0

Noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.