Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Informacja o segmentach operacyjnych została sporządzona w oparciu o strukturę raportowania na bazie której Zarząd Banku dokonuje oceny wyników i zarządza zasobami segmentów. Grupa nie stosuje dodatkowego podziału działalności na obszary geograficzne z uwagi na nieistotną skalę działalności prowadzonej poza Polską, w efekcie taki uzupełniający podział nie jest prezentowany.

Działalność Grupy prowadzona jest w oparciu o zróżnicowane linie biznesowe, oferujące określone produkty i usługi skierowane do poniższych segmentów rynku:

Segment Klientów Detalicznych obejmuje działalność skierowaną na Klientów masowych, Klientów zamożnych, małe przedsiębiorstwa i przedsiębiorców indywidualnych.

Działalność powyższych linii biznesowych rozwijana jest przy wykorzystaniu pełnej oferty produktów
i usług bankowych oraz sprzedaży wyspecjalizowanych produktów oferowanych przez jednostki zależne Grupy. W obszarze produktów kredytowych głównymi produktami są kredyty hipoteczne, kredyty konsumenckie, kredyty rewolwingowe w kartach kredytowych i produkty leasingowe dla małych przedsiębiorstw. Do głównych funduszy klientów zaliczają się natomiast: rachunki bieżące, depozyty terminowe, fundusze inwestycyjne i produkty strukturyzowane. Dodatkowo oferta obejmuje produkty ubezpieczeniowe, głównie w powiązaniu z kredytami i kartami kredytowymi, jak i wyspecjalizowane produkty oszczędnościowe. Oferta produktowa dla klientów zamożnych została wzbogacona o wyselekcjonowane fundusze inwestycyjne innych pośredników finansowych, fundusze zagraniczne oraz obligacje strukturyzowane wyemitowane przez Bank.

Segment Klientów Korporacyjnych opiera się na działalności skierowanej do Średnich i Dużych Przedsiębiorstw. Oferta skierowana jest odpowiednio również do Klientów z sektora budżetowego oraz Podmiotów Publicznych.

Działania biznesowe w segmencie Klientów Korporacyjnych prowadzone są przy wykorzystaniu wysokiej jakości oferty typowych produktów bankowych (kredyty na działalność bieżącą, kredyty inwestycyjne, rachunki bieżące, depozyty terminowe) uzupełnionych o ofertę produktów w zakresie zarządzania gotówką, produktów Departamentu Skarbu, w tym instrumentów pochodnych oraz usług leasingowych i faktoringowych.

Segment ten obejmuje aktywność Grupy zaangażowaną w inwestycje przeprowadzane na rachunek Banku, działalność maklerską, operacje na rynku międzybankowym, zaangażowanie w dłużne papiery wartościowe, które nie są przypisane innym segmentom.

W segmencie tym znajdują się pozostałe aktywa i pozostałe pasywa, aktywa i pasywa związane z instrumentami pochodnymi zabezpieczającymi, zobowiązania z tytułu zewnętrznego finansowania Grupy oraz aktywa z tytułu podatku odroczonego nieprzypisane do żadnego segmentu.

Obciążenie z tytułu podatku dochodowego oraz podatku bankowego zostało zaprezentowane tylko na poziomie Grupy.

Dla każdego segmentu określany jest wynik przed opodatkowaniem, który obejmuje:

  • wynik z tytułu odsetek obliczany na bazie odsetek zewnętrznych aktywów pracujących i pasywów segmentu oraz alokowanych aktywów i pasywów, generujących wewnętrzny przychód lub koszt z tytułu odsetek. Przychody i koszty wewnętrzne wyliczone są w oparciu o rynkowe stopy procentowe z zastosowaniem wewnętrznych metod wyceny;
  • wynik z tytułu prowizji;
  • pozostałe przychody z operacji finansowych oraz pozycji wymiany jak: przychody z tytułu dywidend, wynik na działalności inwestycyjnej i handlowej, wynik z pozycji wymiany oraz wynik z pozostałych instrumentów finansowych;
  • pozostałe przychody i koszty operacyjne;
  • koszty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i niefinansowych;
  • udział segmentu w kosztach operacyjnych w tym kosztach osobowych i administracyjnych;
  • udział segmentu w kosztach amortyzacji.

Aktywami i pasywami segmentów komercyjnych są operacyjne aktywa i pasywa wykorzystywane przez segment w jego działalności operacyjnej, zaalokowane w oparciu o przesłanki biznesowe. Różnica między aktywami i pasywami operacyjnymi pokryta jest przez aktywa/pasywa rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe. Aktywami i pasywami segmentu Skarb, ALM i Inne są aktywa/pasywa rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe pozostałe po zalokowaniu do segmentów komercyjnych.

Zgodnie z Rekomendacją P, Grupa od stycznia 2016 r. alokuje premię za płynność do poszczególnych segmentów operacyjnych.

W 2017 roku została ujęta korekta sposobu alokacji wyniku z tytułu odsetek do poszczególnych segmentów. Wyniki segmentów za 2016 r. zostały przeliczone w celu zachowania porównywalności.

 

Rachunek zysków i strat za okres 1.01.2017 – 31.12.2017

 

w tysiącach zł Bankowość Detaliczna Bankowość Korporacyjna Skarb, ALM i Inne Razem Grupa
Wynik z tytułu odsetek 1 131 098 265 680 299 690 1 696 468
Wynik z tytułu prowizji 504 377 156 091 3 085 663 553
Dywidendy, pozostałe przychody z operacji finansowych oraz pozycji wymiany 35 356 65 610 118 655 219 621
Pozostałe przychody i koszty operacyjne (37 283) (14 922) (2 276) (54 481)
Przychody operacyjne razem 1 633 548 472 459 419 154 2 525 161
Koszty osobowe (433 2230) (134 703) (28 612) (596 538)
Koszty administracyjne (415 592) (64 724) (26 429) (506 745)
Amortyzacja (43 587) (8 096) (1 288) (52 971)
Koszty operacyjne razem (892 402) (207 523) (56 329) (1 156 254)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów (172 361) (81 829) (1 168) (255 358)
Wynik operacyjny razem 568 785 183 107 361 657 1 113 549
Udział w zyskach jednostek podporządkowanych 0
Podatek bankowy (188 326)
Wynik finansowy przed opodatkowaniem       925 223
Podatek dochodowy (243 996)
Wynik finansowy po opodatkowaniu       681 227

 

Pozycje bilansowe wg stanu na 31.12.2017

w tysiącach zł Bankowość Detaliczna Bankowość Korporacyjna Skarb, ALM i Inne Razem Grupa
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 33 944 580 13 466 498 0 47 411 078
Zobowiązania wobec klientów 42 132 753 14 971 419 169 083 57 273 255

 

Rachunek zysków i strat za okres 1.01.2016 – 31.12.2016

w tysiącach zł Bankowość Detaliczna Bankowość Korporacyjna Skarb, ALM i Inne Razem Grupa
Wynik z tytułu odsetek 1 002 048 241 562 262 228 1 505 838
Wynik z tytułu prowizji 429 224 147 066 4 734 581 024
Dywidendy, pozostałe przychody z operacji finansowych oraz pozycji wymiany 66 555 66 369 357 648 490 572
Pozostałe przychody i koszty operacyjne (24 778) (12 121) (68 320) (105 219)
Przychody operacyjne razem 1 473 049 442 876 556 290 2 472 215
Koszty osobowe (403 290) (129 170) (26 298) (558 758)
Koszty administracyjne (386 738) (85 508) (26 462) (498 708)
Amortyzacja (45 415) (8 435) (1 004) (54 854)
Koszty operacyjne razem (835 443) (223 113) (53 764) (1 112 320)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów (228 519) 675 (3 350) (231 194)
Wynik operacyjny razem 409 087 220 438 499 176 1 128 701
Udział w zyskach jednostek podporządkowanych (1 376)
Podatek bankowy (174 069)
Wynik finansowy przed opodatkowaniem       953 256
Podatek dochodowy (252 004)
Wynik finansowy po opodatkowaniu       701 252

 

Pozycje bilansowe wg stanu na 31.12.2016

w tysiącach zł Bankowość Detaliczna Bankowość Korporacyjna Skarb, ALM i Inne Razem Grupa
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 34 432 196 12 587 847 0 47 020 043
Zobowiązania wobec klientów 41 858 722 13 899 932 116 955 55 875 609