Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

W dniu 6 grudnia 2016 roku KNF wydała stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków (i innych podmiotów) w roku 2017. Opierając się na niniejszej rekomendacji, Zarząd Banku przedstawił na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję zatrzymania całego zysku netto wypracowanego w roku 2016 r. w kapitałach własnych Banku, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 31 marca 2017 r., dokonało podziału zysku wypracowanego w 2016 roku w taki sposób, że zysk ten został zatrzymany w Banku poprzez przeznaczenie go w całości na kapitał rezerwowy.

W listopadzie 2017 r. KNF wydał zalecenie w sprawie polityki dywidendowej banków, w którym wyznaczył następujące dodatkowe bufory dla wypłaty dywidendy (ponad minimum wymagane dla TCR):  +1,5% w celu wypłaty 50%; dodatkowo 0,625% (pełny bufor zabezpieczający 2,5%) w celu wypłaty 75%; + dodatkowy bufor „stress test add-on” (3,47% dla Banku/Grupy) w celu wypłaty 100%. KNF utrzymał także dodatkowe kryteria dla banków z portfelami walutowych kredytów hipotecznych (K1, odnoszący się do udziału hipotek walutowych w całym portfelu kredytowym oraz K2, biorący pod uwagę udział w tych kredytach walutowych kredytów udzielonych w latach 2007-2008).

Bank Millennium posiada politykę dotyczącą wypłaty dywidendy na poziomie pomiędzy 35% a 50% zysku netto, w zależności od zaleceń nadzorczych. Wysokie współczynniki kapitałowe Banku (na koniec 2017) umożliwiłyby wypłatę w wysokości 75%, gdyby nie dodatkowe kryteria K1/K2.  Stąd też Zarząd Banku zarekomenduje zatrzymanie całości zysku netto za rok 2017 w funduszach własnych. Jeśli propozycję tę zaakceptuje Walne Zgromadzenie, dodatni wpływ na współczynnik T1 wyniesie około 2 p.p.

Na dzień 31.12.2017 r. następujące aktywa Banku stanowiły zabezpieczenie zobowiązań (w tys. PLN):

 

Lp. Rodzaj aktywa Portfel Zabezpieczane zobowiązanie Wartość nominalna aktywa Wartość bilansowa aktywa
1. Obligacje skarbowe WZ0119 dostępne do sprzedaży kredyt lombardowy udzielany Bankowi przez NBP 130 000 131 537
2. Obligacje skarbowe WZ0120 dostępne do sprzedaży wstępny depozyt zabezpieczający transakcje na kontraktach terminowych na obligacje 500 506
3. Obligacje skarbowe WZ0119 dostępne do sprzedaży umowa pożyczki 120 000 121 418
4. Obligacje skarbowe WZ0120 dostępne do sprzedaży umowa pożyczki 503 000 509 298
5. Obligacje skarbowe WZ0119 dostępne do sprzedaży zabezpieczenie Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 325 000 328 842
6. Bony pieniężne NBP_050118 dostępne do sprzedaży zabezpieczenie zobowiązania do zapłaty składki BFG – fundusz gwarancyjny 18 000 17 998
7. Bony pieniężne NBP_050118 dostępne do sprzedaży zabezpieczenie zobowiązania do zapłaty składki BFG – fundusz przymusowej restrukturyzacji 15 500 15 498
8. Środki pieniężne należności wpłata na Fundusz Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Terminowych 100 100
9. Środki pieniężne należności wpłata na Fundusz Zabezpieczający OTC – KDPW_CCP 3 377 3 377
10. Depozyty złożone lokaty w bankach rozliczenie z tytułu zawartych transakcji 115 173 115 173
RAZEM 1 230 650 1 243 747

 

Na dzień 31.12.2016 r. następujące aktywa Banku stanowiły zabezpieczenie zobowiązań (w tys. PLN):

 

Lp. Rodzaj aktywa Portfel Zabezpieczane zobowiązanie Wartość nominalna aktywa Wartość bilansowa aktywa
1. Obligacje skarbowe WZ0118 dostępne do sprzedaży kredyt lombardowy udzielany Bankowi przez NBP 130 000 131 180
2. Obligacje skarbowe WZ0118 dostępne do sprzedaży wstępny depozyt zabezpieczający transakcje na kontraktach terminowych na obligacje 500 505
3. Obligacje skarbowe WZ0118 dostępne do sprzedaży umowa pożyczki 623 000 628 657
4. Obligacje skarbowe WZ0118 dostępne do sprzedaży Zabezpieczenie Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 310 000 312 815
5. Środki pieniężne należności wpłata na Fundusz Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Terminowych 100 100
6. Środki pieniężne należności wpłata na Fundusz Zabezpieczający OTC – KDPW_CCP 4117 4117
7. Depozyty złożone lokaty w bankach rozliczenie z tytułu zawartych transakcji 1 071 202 1 071 202
RAZEM 2 138 919 2 148 576

Wg stanu na 31.12.2017 r. oraz 31.12.2016 r. Grupa nie posiadała zawartych transakcji z przyrzeczeniem odkupu.

Większość portfela instrumentów pochodnych Grupy powstaje w wyniku zawierania przez Bank umów ramowych ISDA (z ang. International Swaps and Derivatives Agreements; Międzynarodowa umowa w sprawie transakcji swapowych i instrumentów pochodnych). Zapisy tego rodzaju umów określają kompleksowe postępowanie w następstwie wystąpienia przypadku naruszenia (głównie trudności w regulowaniu zobowiązań przez kontrahenta) i umożliwiają ich rozwiązanie oraz rozliczenie się z kontrahentem na bazie skompensowanej kwoty wzajemnych należności i zobowiązań. Do chwili obecnej Bank nie korzystał z takiej możliwości, jednakże w ramach wypełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego MSSF 7 w poniższej tabeli zaprezentowano odpowiednio kwoty wyceny do wartości godziwej instrumentów pochodnych (zarówno zaklasyfikowanych do portfela przeznaczone do obrotu jak i dedykowanych do rachunkowości zabezpieczeń) oraz zabezpieczeń pieniężnych objętych umowami ramowymi ISDA wraz z maksymalną hipotetyczną kwotą wynikającą z rozliczenia na bazie kompensaty.

 

Kwoty do otrzymania Kwoty do zapłacenia
Wycena instrumentów pochodnych 977 146 261 726
Wartość przyjętych / udzielonych depozytów zabezpieczających (771 090) (114 819)
Aktywa i Zobowiązania finansowe objęte porozumieniem ramowym umożliwiającym kompensowanie 206 056 146 907
Maksymalna, hipotetyczna kwota kompensaty (141 799) (141 799)
Aktywa i Zobowiązania finansowe objęte porozumieniem ramowym umożliwiającym kompensowanie po uwzględnieniu hipotetycznej kwoty kompensacji 64 257 5 108

 

Na potrzeby sprawozdania z przepływów środków pieniężnych jako środki pieniężne i ich ekwiwalenty Grupa sklasyfikowała następujące aktywa finansowe:

 

31.12.2017 31.12.2016
Gotówka w kasie i środki na rachunkach w Banku Centralnym 2 080 151 1 778 768
Należności z tytułu lokat międzybankowych (*) 120 350 159 814
Dłużne papiery wyemitowane przez Skarb Państwa (*) 6 207 751 3 443 400
w tym: dostępne do sprzedaży 6 206 913 3 442 191
w tym: przeznaczone do obrotu 838 1 209
Razem 8 408 252 5 381 982
Wpływ zmian kursów walutowych w ciągu roku finansowego na stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (9 514) 640

(*) aktywa finansowe z terminem zapadalności poniżej 3 miesięcy

 

W okresach prezentowanych w sprawozdaniu finansowym Grupa otrzymała i dokonała płatności odsetek w następujących wysokościach:

 

dane w tys. zł 01.01.2017 –
31.12.2017
01.01.2016 –
31.12.2016
Odsetki otrzymane, w tym: 2 427 860 2 247 596
– działalność operacyjna 2 075 750 2 013 508
– działalność inwestycyjna 352 110 234 088
Odsetki zapłacone 710 313 836 971
– działalność operacyjna 689 890 814 127
– działalność finansowa 20 423 22 844

 

Na potrzeby sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przyjęto następującą klasyfikację rodzajów działalności:

  1. działalność operacyjna – obejmuje podstawowy zakres działalności związany ze świadczeniem usług przez jednostki Grupy, obejmujący działania mające na celu wygospodarowanie zysku, a nie będące działalnością inwestycyjną lub finansową,
  2. działalność inwestycyjna obejmuje czynności związane z nabywaniem i zbywaniem składników majątku trwałego w szczególności aktywów finansowych nie sklasyfikowanych do kategorii przeznaczone do obrotu, akcji i udziałów w jednostkach podporządkowanych oraz rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych.
  3. działalność finansowa obejmuje działania związane z pozyskiwaniem środków w formie kapitałów bądź zobowiązań jak również obsługę źródeł finansowania.

Na dzień 31.12.2017 r. Departament Powierniczy prowadził 12 570 rachunków, na których zdeponowane były aktywa o łącznej wartości 42,4 mld PLN (w tym ze spółek Grupy: 0,04 mld PLN). Przychody netto na działalności powierniczej za rok 2017 wyniosły 8,7 mln PLN (w tym od spółek Grupy: 0,02 mln PLN). Ponadto Departament Powierniczy pełni funkcję Banku Depozytariusza dla 61 funduszy inwestycyjnych z czego 11 z grupy Millennium TFI S.A.

Grupa posiada umowy najmu powierzchni biurowej, które w myśl zapisów MSR 17 ujmowane są jako leasing operacyjny. Standardowe umowy najmu lokali użytkowych zawierane są przez podmioty Grupy na czas określony wynoszący maksymalnie 5 lat i mogą zawierać klauzulę określającą prawo najemcy do przedłużenia okresu najmu na kolejne 5 lat na mocy złożonego oświadczenia. Bank (jednostka dominująca Grupy) posiada również umowy najmu zawierane w przeszłości na czas nieokreślony, mogą one być wypowiedziane z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który wynosi najczęściej od 3 do 6 miesięcy.

 

Wartość zobowiązań wg stanu na dzień: 31.12.2017 31.12.2016
– do 1 roku 130 650 153 711
– od 1 roku do 5 lat 243 236 236 907
– powyżej 5 lat 132 958 8 891
RAZEM 506 844 399 509

W 2012 roku Bank wdrożył Politykę Zmiennych Składników Wynagrodzeń dla Osób Zajmujących Stanowiska Kierownicze w Grupie Banku Millennium S.A. zgodnie z wymogami opisanymi w Uchwale Komisji Nadzoru Finansowego nr 258/2011.

Zgodnie z ww. Polityką, pracownicy Banku i Grupy nią objęci, mający istotny wpływ na profil ryzyka Grupy, będą otrzymywali zmienne wynagrodzenia na podstawie osiąganych wyników indywidualnych oraz na poziomie jednostki / pionu oraz całego Banku i Grupy. Część zmiennych wynagrodzeń pracowników Banku oraz Grupy, wypłacana będzie w formie akcji fantomowych Banku. Płatności te spełniają definicję rozliczanych w gotówce płatności w formie akcji własnych.

 

Zmienne wynagrodzenia
Akcje Fantomowe,
za rok:
2017 2016 2015 2014
Rodzaj transakcji w świetle MSSF 2 Transakcje płatności w formie akcji rozliczane w środkach pieniężnych
Data rozpoczęcia okresu oceny 1 stycznia 2017 1 stycznia 2016 1 stycznia 2015 1 stycznia 2014
Data ogłoszenia programu 30 lipca 2012
Data uruchomienia programu zgodnie z definicją MSSF 2 Data Komitetu Personalnego następującego po zakończeniu roku finansowego
Liczba instrumentów przyznanych Ustalana w dacie przyznania programu zgodnie z definicją MSSF 2
Data zapadalności 3 lata od daty przyznania programu
Data nabycia uprawnień 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Warunki nabycia
uprawnień
Spełnienie warunków dotyczących zatrudnienia w Grupie w roku 2017, wyników jednostek Grupy oraz indywidualnych wyników pracy. Spełnienie warunków dotyczących zatrudnienia w Grupie w roku 2016, wyników jednostek Grupy oraz indywidualnych wyników pracy. Spełnienie warunków dotyczących zatrudnienia w Grupie w roku 2015, wyników jednostek Grupy oraz indywidualnych wyników pracy. Spełnienie warunków dotyczących zatrudnienia w Grupie w roku 2014, wyników jednostek Grupy oraz indywidualnych wyników pracy.
Rozliczenie programu W dniu rozliczenia uczestnikowi zostanie wypłacona kwota środków pieniężnych stanowiąca iloczyn posiadanych przez uczestnika akcji fantomowych oraz średniej arytmetycznej ceny akcji Banku na GPW na zamknięcie 10 kolejnych sesji poprzedzających dzień rozliczenia, przy czym ustalana tak wartość nie może być większa ani też mniejsza niż o 20% w stosunku do pierwotnej wartości odroczonej puli akcji. Akcje fantomowe są rozliczane w 3 równych rocznych ratach począwszy od daty Komitetu Personalnego na którym zostały przydzielone.
Wycena programu Wartość godziwa programu jest wyznaczana na każdą datę bilansową wg zasad przyjętych dla określenia wartości programu w dniu rozliczenia.

 

Akcje fantomowe pracowników Grupy niebędących Członkami Zarządu Banku Millennium S.A., za rok: 2017 2016 2015 2014
Data przydzielenia akcji 07.02.2018 02.02.2017 12.02.2016 05.02.2015
Ilość akcji (szt.) 125 013 159 087 112 031 43 637
– przyznana 0 0 0 0
– odroczona 125 013 159 087 112 031 43 637
Wartość na dzień przydzielenia (PLN) 1 195 500 920 000 604 408 317 368
– przyznana 0 0 0 0
– odroczona 1 195 500 920 000 604 408 317 368
Wartość godziwa na 31.12.2017 (PLN) 1 104 000 725 290 380 842

 

Rachunek Zysków i Strat za 2017 rok został obciążony z tytułu zmiany wartości akcji fantomowych przydzielonych za lata 2014- 2016, rezerwy utworzonej na akcje fantomowe za rok 2017 oraz kosztami ubezpieczeń społecznych wynikającymi z powyższych transakcji.

 

Akcje fantomowe Członków Zarządu Banku Millennium S.A., za rok: 2017 2016 2015 2014
Data przydzielenia akcji 25.05.2017 13.05.2016 21.05.2015
Ilość akcji (szt.): 263 157 207 884 82 743
– przyznana 0 0 0
– odroczona 263 157 207 884 82 743
wartość na dzień przydzielenia (PLN): 1 875 000 1 002 000 646 800
– przyznana 0 0 0
– odroczona 1 875 000 1 002 000 646 800
Wartość godziwa na 31.12.2017 (PLN) 2 249 992 1 202 401 739 722

 

Do dnia publikacji Raportu Rocznego, Komitet Personalny przy Radzie Nadzorczej nie podjął decyzji o wysokości zmiennego wynagrodzenia dla Członków Zarządu za rok 2017.

Portfel walutowych kredytów hipotecznych

W dniu 2 sierpnia 2016 r. trafił do Sejmu prezydencki projekt ustawy o pomocy walutowym kredytobiorcom hipotecznym. Zgodnie z tym projektem, ustawą mają być objęte umowy kredytów walutowych (wszystkie waluty) zawarte od 1 lipca 2000 r. do 26 sierpnia 2011 r. (wejście w życie tzw. „ustawy antyspreadowej”). Niniejszy projekt ustawy dotyczy zwrotu części spreadów walutowych stosowanych przez banki.

W dniu 2 sierpnia 2017 r. do Sejmu trafił nowy projekt prezydencki, który dotyczy zmian w ustawie o Wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyty mieszkaniowe. W dniu 13 października 2017 r. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie ustawy i projekt został skierowany do komisji sejmowej. Projekt ten zakłada modyfikację działającego Funduszu Wsparcia Kredytobiorców poprzez wyodrębnienie dwóch Funduszy: Funduszu Wspierającego oraz Funduszu Restrukturyzacyjnego. W zakresie Funduszu Wspierającego projekt ustawy zmierza do zwiększenia dostępności środków z funduszu poprzez: złagodzenie kryteriów jakie musi spełnić kredytobiorca starający się o wsparcie, zwiększenia maksymalnej kwoty wsparcia, wydłużenia okresu na jaki udzielane jest wsparcie, umorzeniu części udzielonego wsparcia pod warunkiem terminowej spłaty do funduszu. Fundusz Restrukturyzacyjny ma służyć przewalutowaniu walutowych kredytów hipotecznych na PLN. Projekt ustawy zawiera bardzo generalne uregulowania i nie precyzuje kryteriów kwalifikujących do takiego przewalutowania ani jego zasad.

Kwartalne wpłaty do nowego Funduszu Restrukturyzacyjnego dokonane przez kredytodawców mają nie przekraczać równowartości portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych i stopy 0,5%. Maksymalne koszty dla całego sektora, szacowane przez KNF, wynoszą do 2,8 mld PLN w pierwszym roku działania Funduszu Restrukturyzacyjnego. Zgodnie z projektem ustawy, KNF może wydać zalecenie dla kredytodawców określające zasady dobrowolnej konwersji wierzytelności podlegających restrukturyzacji z uwzględnieniem stabilności systemu finansowego i skutecznego wykorzystania środków finansowych Funduszu Restrukturyzacyjnego.

Łącznie z opisanymi powyżej projektami, w chwili obecnej w Sejmie złożone zostały cztery projekty ustaw i w konsekwencji nie jest możliwe oszacowanie wpływu proponowanych regulacji na sektor bankowy i Grupę. Jednakże o ile któryś z projektów zostanie wdrożony i stanie się obowiązkowy do wykonania przez banki, może to doprowadzić do znacznego obniżenia rentowności Grupy oraz jej  pozycji kapitałowej.

 

Wydarzenia po dacie na którą sporządzono sprawozdanie finansowe

W dniu 3 stycznia 2018 r. Bank Millennium otrzymał decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), w której Prezes UOKiK stwierdził naruszenie przez Bank praw konsumentów. Zdaniem Prezesa UOKiK istotą naruszenia jest to, że Bank poinformował konsumentów (w 78 umowach) w odpowiedziach na ich reklamacje, że wyrok sądowy stwierdzający abuzywność postanowień umowy kredytu dotyczących indeksacji nie ma do nich zastosowania. Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa UOKiK abuzywność postanowień umownych stwierdzona przez sąd w toku kontroli abstrakcyjnej jest skuteczna w stosunku do każdej umowy od początku jej zawarcia. W wyniku decyzji Bank jest zobowiązany do:

1)  przesłania informację o decyzji UOKiK do wspomnianych 78 klientów,

2)  umieszczenia informacji o decyzji i treści decyzji na stronie internetowej i na Twitterze,

3) zapłaty kary w wysokości 20,7 miliona PLN. Decyzja w sprawie kary nie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Decyzja Prezesa UOKiK nie jest ostateczna. Bank nie zgadza się z decyzją i złożył odwołanie w ustawowym terminie.

19 stycznia 2018 Bank otrzymał pozew First Data SA żądający zapłaty 186,8 mln PLN. First Data żąda udziału w należności jaką Bank otrzymał w związku z transakcją przejęcia Visa Europe przez Visa Inc. Powód żądanie swoje opiera na umowie z Bankiem o współpracy w zakresie przyjmowania i rozliczeń operacji przeprowadzonych przy użyciu kart Visa. Bank nie uznaje żądań i wniesie odpowiedź na pozew w terminie określonym prawem.

 

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
23.02.2018 Joao Bras Jorge Prezes Zarządu
23.02.2018 Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu
23.02.2018 Wojciech Haase Członek Zarządu
23.02.2018 Andrzej Gliński Członek Zarządu
23.02.2018 Maria Jose Campos Członek Zarządu
23.02.2018 Wojciech Rybak Członek Zarządu