Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
w tys. PLN w tys. EUR
okres od
1.01.2017 do
31.12.2017
okres od
1.01.2016 do
31.12.2016
okres od
1.01.2017 do
31.12.2017
okres od
1.01.2016 do
31.12.2016
Przychody z tytułu odsetek 2 398 938 2 277 354 565 161 520 455
Przychody z tytułu opłat i prowizji 799 288 698 007 188 303 159 519
Przychody operacyjne 2 649 551 2 627 990 624 202 600 587
Wynik działalności operacyjnej 1 113 549 1 128 701 262 339 257 948
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym 925 223 953 256 217 971 217 852
Wynik finansowy po opodatkowaniu 681 227 701 252 160 489 160 261
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy 831 395 498 040 195 867 113 820
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 106 858 2 891 446 496 350 660 796
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 932 581 (4 373 934) 219 705 (999 596)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (13 169) 13 316 (3 102) 3 043
Przepływy pieniężne netto, razem 3 026 270 (1 469 172) 712 953 (335 757)
Aktywa razem 71 141 415 68 792 787 17 056 610 15 549 907
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych 2 353 131 1 270 745 564 178 287 239
Zobowiązania wobec klientów 57 273 255 55 875 609 13 731 630 12 630 111
Kapitał własny 7 772 599 6 941 205 1 863 530 1 568 988
Kapitał zakładowy 1 213 117 1 213 117 290 853 274 213
Liczba akcji 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 6,41 5,72 1,54 1,29
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 6,41 5,72 1,54 1,29
Współczynnik wypłacalności 21,99% 17,40% 21,99% 17,40%
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,56 0,58 0,13 0,13
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,56 0,58 0,13 0,13
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

 

Kursy przyjęte do przeliczenia danych finansowych na EURO

Dla wyliczenia wielkości w EURO zastosowano następujące kursy:

  • dla pozycji bilansowych 4,1709 EUR/PLN kurs z dnia 31 grudnia 2017 r. (dla danych porównywalnych na dzień 31 grudnia 2016 r.: 4,4240 EUR/PLN),
  • dla pozycji rachunku zysków i strat za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2017 r. – 4,2447 EUR/PLN, kurs wyliczony jako średnia z kursów na koniec miesięcy objętych sprawozdaniem (dla danych porównywalnych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2016 r.: 4,3757 EUR/PLN).

Wybrane Kwartalne Dane Finansowe

Skonsolidowany rachunek zysków i strat
w tysiącach zł 1.01.2017 –
31.12.2017
1.10.2017 –
31.12.2017*
1.01.2016 –
31.12.2016
1.10.2016 –
31.12.2016*
Przychody z tytułu odsetek 2 398 938 615 914 2 277 354 574 785
Koszty z tytułu odsetek (702 470) (171 984) (771 516) (185 611)
Wynik z tytułu odsetek 1 696 468 443 930 1 505 838 389 174
Przychody z tytułu opłat i prowizji 799 288 205 962 698 007 188 445
Koszty z tytułu opłat i prowizji (135 735) (36 582) (116 983) (31 749)
Wynik z tytułu opłat i prowizji 663 553 169 380 581 024 156 696
Przychody z tytułu dywidend 2 612 147 1 909 2
Wynik z inwestycyjnych aktywów finansowych 25 288 16 069 314 689 9 675
Wynik z instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz wynik z pozycji wymiany 191 721 43 475 173 974 49 089
Pozostałe przychody operacyjne 69 909 12 547 50 556 15 771
Przychody operacyjne 2 649 551 685 548 2 627 990 620 407
Koszty działania (1 103 283) (291 394) (1 057 466) (268 249)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (254 159) (62 703) (227 804) (70 907)
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych (1 199) (256) (3 390) (744)
Amortyzacja (52 971) (13 117) (54 854) (13 460)
Pozostałe koszty operacyjne (124 390) (29 350) (155 775) (39 136)
Koszty operacyjne (1 536 002) (396 820) (1 499 289) (392 496)
Wynik na działalności operacyjnej 1 113 549 288 728 1 128 701 227 911
Udział w zyskach jednostek podporządkowanych 0 0 (1 376) (1 376)
Podatek bankowy (188 326) (48 270) (174 069) (46 127)
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym 925 223 240 458 953 256 180 408
Podatek dochodowy (243 996) (60 811) (252 004) (48 917)
Wynik finansowy po opodatkowaniu 681 227 179 647 701 252 131 491
W tym przypadający na:
Właścicieli jednostki dominującej 681 227 179 647 701 252 131 491
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0

* dane kwartalne nie podlegały badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
w tysiącach zł 1.01.2017 –
31.12.2017
1.10.2017 –
31.12.2017*
1.01.2016 –
31.12.2016
1.10.2016 –
31.12.2016*
Wynik finansowy po opodatkowaniu 681 227 179 647 701 252 131 491
Inne składniki całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty 187 456 706 (252 328) (53 523)
Efekt wyceny papierów dłużnych z portfela „dostępne do sprzedaży” 112 041 9 768 (85 163) (65 138)
Efekt wyceny akcji z portfela „dostępne do sprzedaży” 5 237 845 (211 444) 272
Rachunkowość zabezpieczeń 70 178 (9 907) 44 279 11 343
Inne składniki całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty (2 064) (2 064) 1 449 1 449
Zyski (straty) aktuarialne (2 064) (2 064) 1 449 1 449
Inne składniki całkowitych dochodów przed opodatkowaniem, razem 185 392 (1 358) (250 879) (52 074)
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które zostaną (zostały) przeklasyfikowane na zyski lub straty (35 617) (134) 47 942 10 169
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty 392 392 (275) (275)
Inne składniki całkowitych dochodów po opodatkowaniu 150 167 (1 100) (203 212) (42 180)
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy 831 394 178 547 498 040 89 311
W tym przypadające na:
Właścicieli jednostki dominującej 831 394 178 547 498 040 89 311
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0

* dane kwartalne nie podlegały badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta