Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Monitorowanie zużycia energii, wody i paliw

W oparciu o analizę zużycia wody, energii i paliw, podejmowane są działania redukcyjne, które służą ograniczeniu zużycia tych surowców.

[GRI 302-1]

Surowiec 2017 2016 2015 2014 2013 Jednostka 2017/2016
Energia
elektryczna
zakupiona
26 137 322 28 919 799 22 730 441 30 368 048 30 242 556 kWh -9,62%
Energia
cieplna
zakupiona
66 745 66 993 81 417 98 684 105 841 GJ -0,37%
Gaz ziemny 169 916 155 237 152 726 186 651 232 432 M3 9,45%
Olej opałowy 9 131 13 570 13 832 37 459 69 279 L -32,71%
Woda [GRI303-1] 72 078 68 511 70 703 71 307 73 811 M3 5,20%

* dla Grupy Banku Millennium – Spółki ponoszą koszty mediów w ramach opłaty czynszowej dla Banku

Zużycie paliwa przez flotę samochodową zmniejszyło się o około 20% w stosunku do roku 2016.

W 2017 Bank Millennium wymienił prawie wszystkie samochody ze swojej floty na modele hybrydowe. Oznacza to znaczne zmniejszenie emisji spalin do środowiska. W skali roku flota będzie emitowała o ponad 500 ton CO2 mniej (zmniejszenie emisji o 20,6%) w porównaniu do stanu sprzed wymiany samochodów.

Bank Millennium 2017 2016 Zmiana 2017/2016
Paliwo Benzyna Diesel Benzyna Diesel Benzyna Diesel
Zużycie paliwa (litry) 333 767 203 889 428 460 232 575 -22% -12%
Grupa Banku Millennium 2017 2016 Zmiana 2017/2016
Paliwo Benzyna Diesel Benzyna Diesel Benzyna Diesel
Zużycie paliwa (litry) 433 156 249 621 521 962 297 936 -17% -16%

W celu racjonalizacji ilości podróży służbowych Bank stosuje limity związane z użyciem poszczególnych rodzajów transportu. Pracownicy korzystają najczęściej z transportu kolejowego i autobusowego. W przypadku podróży samolotem wymagana jest zgoda Prezesa Zarządu, a w przypadku korzystania z samochodu prywatnego – zgoda Członka Zarządu.

Podróże
służbowe (km)*
2017 2016 2015 2014 2013 Zmiana 2017/2016
Lotnicze 212 425 185 227 241 638 302 348 329 725 13%
Taksówki 3 155 1 716 1 317 2 059 1 203 46%
Kolejowe 2 227 450 1 923 347 1 794 890 1 587 130 1 229 645 14%
Autokarowe 247 495 211 568 199 432 176 348 73 966 14%

[GRI 302-1]

*dane dla Banku Millennium, Spółki nie prowadzą rejestru przejechanych km

 

Wzrost kosztów transportu kolejowego i autokarowego oraz taksówek wynikał z większej liczby szkoleń/konferencji przeznaczonych dla departamentów sprzedażowych.

Nowi pracownicy uczestniczący w szkoleniach wstępnych w Warszawie są dowożeni taksówkami z hotelu na szkolenie w centrali Banku z uwagi na utrudniony dojazd środkami komunikacji miejskiej. Wzrost kosztów transportu lotniczego był spowodowany ponad dwukrotnym zwiększeniem liczby zagranicznych podróży służbowych.

Spółki realizują podróże służbowe we własnym zakresie.

[GRI 305-1]

W 2017 roku ponad 95% całego śladu węglowego Banku pochodziło z emisji pośredniej związanej ze zużyciem energii elektrycznej i cieplnej w placówkach Banku (odpowiednio ok. 67% i ok. 27%), około 5% pochodzi ze spalania paliw we własnych instalacjach energetycznych i pojazdach oraz ok. 0,5% pochodzi z emisji pośredniej związanej z korzystaniem z publicznych środków transportu. W roku 2017 nastąpiło zmniejszenie emisji CO2 organizacji w stosunku do roku 2016 o ok. 7%. Wynik ten był skutkiem zmniejszeniem użycia paliwa we własnych instalacjach energetycznych i pojazdach oraz spadku zużycia energii elektrycznej.

Zakres raportowania emisji CO2 dotyczy emisji bezpośrednich ze spalania paliw we własnych źródłach energii i pojazdach, emisji pośrednich ze spalania paliw celem wytworzenia zakupywanej przez organizację energii elektrycznej i energii cieplnej oraz pozostałej emisji pośredniej pochodzącej ze spalania paliw w użytkowanych środkach transportu nie będących we władaniu organizacji tj. taksówki, samoloty, pociągi i autobusy. Dane dotyczące wskaźników emisji pochodzą z: IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Guidelines to DEFRA’s / DECC’s Greenhouse Gas Conversion Factors for company reporting, krajowych agend środowiskowych tj. kobize.pl i kape.gov.pl, oraz dostawcy energii elektrycznej Banku.

 

Grupa Banku Millennium 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Emisja CO2
w latach wyniosła
odpowiednio (ton CO2):
42 161 41 294 39 117 43 305 42 787 41 819 32 127 35 971 33 295
Emisja łączna CO2e
w latach wyniosła
odpowiednio (ton CO2e*):
40 643 41 854 39 659 43 879 43 346 42 388 32 636 36 151 33 462

* CO2e – ekwiwalent CO2 – emisja samego dwutlenku węgla wynikająca z emisji bezpośrednich ze spalania paliw oraz emisji pośrednich ze zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz podróży służbowych, powiększona o emisję innych gazów cieplarnianych tj. metanu CH4 i podtlenek azotu N2O wydzielanych w ilościach śladowych w w/w procesach spalania.

 

Powyższe dane dotyczące śladu węglowego tzw „Carbon Footprint” zostały wyliczone w oparciu o metodologię Green House Gas Protocol „A Corporate Accounting and Reporting Standard” Revised Edition WBCSD (World Business Council for Sustainable Development).