Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

W 2017 roku odnotowano 36% wzrost ilości wygenerowanych przez Bank odpadów.

Odpady papierowe, metalowe, drewniane, plastikowe, szklane i elektroniczne powstałe w wyniku prowadzenia działalności operacyjnej Banku i części spółek, przekazywane są do recyklingu lub utylizacji specjalistycznej firmie, z którą Bank ma podpisaną umowę.

80% przekazanych odpadów jest poddawanych recyklingowi.

Odpady komunalne w z centrali Banku w Warszawie odbierane są przez wyspecjalizowaną firmę. Około 60% przekazanych odpadów komunalnych podlega recyklingowi. W centrali Banku wprowadzono selekcję odpadów na cztery frakcje (plastik, papier, szkło i inne). Ustawiono również pojemniki do zbiórki baterii i małych odpadów elektrycznych. Raz w roku odbywa się akcja zbiórki elektroodpadów wielkogabarytowych. W pomieszczeniach socjalnych w oddziałach wbudowane są kosze na śmieci przeznaczone do segregacji odpadów.

Recykling i utylizacja materiałów (kg)

[GRI 306-2]

Bank Millennium* 2017 2016 2015 2014 2013 Zmiana 2017/2016 Przyczyny zmiany
Sprzęt
teleinformatyczny
i urządzenia
17 210 9 052 19 913 10 001 23 176 90,11% Okresowa wymiana najsłabszego i nie nadającego się do użytku sprzętu teleinformatycznego w centrali i sieci placówek.
Papier 289 815 224 581 249 311 342 379 262 312 29,05% Niszczenie dokumentów, których okres przechowywania w archiwum zewnętrznym, upłynął w danym roku kalendarzowym.
Odpady metalowe
i kable
7 020 6 388 7 162 3 060 6 197 9,89% Odnotowany w 2017 roku wzrost ilości odpadów przekazanych do recyklingu / utylizacji wynika z optymalizacji sieci oddziałów (relokacja, przebudowa, zamknięcie).
Artykuły plastikowe 1 253 209 770 1 049 1 195 499%
Szkło 1 581 16 3 690 1 354 240 9 781% Utylizacja wyposażenia wycofanego z użytku, nie nadającego się do dalszego wykorzystania z uwagi na wyeksploatowanie czy uszkodzenie.
Wyposażenie meblowe 14 177 8 656 8 841 4 877 3 402 63,78%
Baterie i akumulatory ołowiowe 380 102 4 448 bd bd 272,55% Wzrost przekazanego do recyklingu plastiku to efekt eliminacji koszy podbiurkowych i wprowadzenia wspólnych dla pięter pojemników do segregacji.
Odpadowy toner
drukarski
406 154 bd bd bd 163,64%
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpady z budowy i remontów 7 556 3 500 bd bd bd 115,89% Odpady powstałe w wyniku działań optymalizacji sieci palcówek =inwestycje/przebudowy/relokacje itp.
Odpady poddane recyklingowi (%) 80% 88% 88% 92% 92% -8%

* odpady wygenerowane przez Bank i część spółek i przekazane specjalistycznej firmie utylizującej