Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Istotne ryzyka związane z obszarem pracowniczym

Istotnym czynnikiem ryzyka w obszarze pracowniczym jest fluktuacja i potencjalna utrata ważnych dla rozwoju Banku kompetencji. Aby temu zapobiec, Bank systematycznie monitoruje poziom fluktuacji w poszczególnych obszarach organizacyjnych i analizuje przyczyny odejść pracowników. Okresowo analizie poddawany jest także poziom wynagrodzeń podstawowych. Ocenie podlega zarówno struktura wynagrodzeń, jak i ich poziom w stosunku do benchmarków rynkowych. Przegląd struktury wynagrodzeń w poszczególnych jednostkach Banku realizowany jest półrocznie.

Bank dokłada też starań, aby systemy wynagrodzeń zmiennych nie promowały rezultatów pracy, które długookresowo mogą okazać się niesatysfakcjonujące z perspektywy zarówno Banku jak i jego klientów.

W przypadku oceny jakości w sieci sprzedaży wzmacnia monitorowanie wskaźników jakości realizowanych transakcji, jakości relacji z klientami, tam gdzie jest to uzasadnione wprowadzone zostały dłuższe okresy oceny.

 

Od lat Bank konsekwentnie podnosi jakość zarządzania i wzmacnia kulturę organizacyjną opartą na wartościach, ufając, że dobre przywództwo wspiera nie tylko wyniki finansowe, ale dobry klimat w organizacji. Służy temu realizowana już po raz trzeci edycja programu rozwoju kompetencji przywódczych M#leaders.

Kolejną grupą zagadnień w obszarze pracowniczym są ryzyka związane z potencjalnym mobbingiem lub dyskryminacją. Bank zakazuje wszelkich działań noszących cechy mobbingu i dyskryminacji i traktuje takie działania jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.  Pracownik uważający, iż jest ofiarą praktyk dyskryminujących lub stosowania mobbingu może zawiadomić o tym dowolną osobę pełniącą funkcje kierownicze. Menedżerowie przechodzą obowiązkowe szkolenie na temat mobbingu i dyskryminacji. [GRI 102-11, 102-30]