Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Indeks treści GRI Standards

[GRI 102-55]

RAPORT SPORZĄDZONO WEDŁUG STANDARDÓW GRI: OPCJA PODSTAWOWA (CORE). WYKORZYSTANO TAKŻE SEKTOROWY DODATEK DLA USŁUG FINANSOWYCH.

Standard GRI Tytuł Standardu GRI Numer
wskaźnika
Tytuł wskaźnika LINK
Ogólne standardowe informacje
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-1 Nazwa organizacji link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-2 Działalność, marki, produkty i usługi link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-4 Lokalizacja biur organizacji link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-5 Forma własności i struktura prawna link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-6 Obsługiwane rynki link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-7 Skala działalności link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-8 Informacje o pracownikach link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-9 Łańcuch dostaw link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-10 Znaczące zmiany w organizacji i jej łańcuchu dostaw link link link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-11 Zasada lub podejście dotyczące ostrożności link link link link link link link link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-12 Zewnętrzne inicjatywy popierane przez organizację link link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-13 Członkostwo w organizacjach link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-15 Opis kluczowych wpływów, ryzyk i możliwości link link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-16 Wartości, zasady, standardy i normy zachowania link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-17 Mechanizmy dotyczące zasięgania porad i wyjaśniania wątpliwości na temat etyki link link link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-18 Struktura zarządzania link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-25 Konflikt interesów link link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-26 Rola najwyższego kierownictwa w ustalaniu celów, wartości i strategii link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-30 Efektywność procesów zarządzania ryzykiem link link link link link link link link link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-31 Przegląd tematów, środowiskowych i społecznych link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-40 Lista grup Interesariuszy link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-41 Układy zbiorowe pracy link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-42 Identyfikacja i selekcja Interesariuszy link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-43 Podejście do angażowania Interesariuszy link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-44 Kluczowe kwestie i problemy zgłoszone przez Interesariuszy link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-45 Jednostki ujęte w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-46 Definiowanie zawartości i granic raportu link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-47 Lista istotnych tematów raportowania link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-48 Korekty informacji z poprzednich raportów link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-49 Zmiany w raportowaniu link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-50 Okres raportowania link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-51 Data ostatniego raportu link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-52 Cykl raportowania link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-53 Osoba do kontaktu link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-54 Stwierdzenie dotyczące raportowania zgodnie z zasadami GRI link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-55 Indeks treści GRI link
GRI 102 Ogólne standardowe informacje 102-56 Zewnętrzna weryfikacja link
Podejście do zarządzania
GRI 103 Podejście do zarządzania 103-1 Wyjaśnienia na temat tematów i granic raportowania link link link link link link link link link link
link link link
GRI 103 Podejście do zarządzania 103-2 Podejście do zarządzania i jego składowe link link link link link link link link link link
link link link link link
GRI 103 Podejście do zarządzania 103-3 Ocena podejścia do zarządzania link link link link link link link link link link
link link link link
Specyficzne informacje na dany temat
GRI 201 Wyniki ekonomiczne 201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i rozdystrybuowana link
GRI 202 Obecność na rynku 202-2 Proporcje wyższej kadry zarządzającej zatrudnionej spośród lokalnej społeczności link
GRI 203 Pośredni wpływ ekonomiczny 203-1 Inwestycje w infrastrukturę i wspierane usługi link
GRI 204 Praktyki zakupowe 204-1 Proporcja wydatków na lokalnych dostawców link
GRI 205 Przeciwdziałanie korupcji 205-1 Jednostki biznesowe oceniane w związku z ryzykiem korupcji link
GRI 205 Przeciwdziałanie korupcji 205-2 Komunikacja i szkolenia z procedur i polityk antykorupcyjnych link
GRI 205 Przeciwdziałanie korupcji 205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania link
GRI 206 Zachowania antykonkurencyjne 206-1 Postępowania dot. zachowań antykonkurencyjnych, praktyk antymonopolowych i monopolistycznych link
GRI 301 Materiały 301-1 Zużywane materiały według wagi i objętości link
GRI 302 Energia 302-1 Zużycie energii w organizacji link
GRI 302 Energia 302-4 Ograniczenia zużycia energii link
GRI 303 Woda 303-1 Pobór wody według źródła link
GRI 305 Emisje 305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych link
GRI 306 Ścieki i odpady 306-2 Odpady według metody zagospodarowania link
GRI 307 Zgodność dotycząca środowiska 307-1 Niezgodności z prawem i regulacjami środowiskowymi link
GRI 401 Zatrudnienie 401-1 Nowozatrudnieni i fluktuacja link
GRI 401 Zatrudnienie 401-2 Świadczenia oferowane pracownikom link
GRI 401 Zatrudnienie 401-3 Urlop rodzicielski link
GRI 403 Bezpieczeństwo i higiena pracy 403-2 Rodzaj urazów i wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych, nieobecności w pracy i liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą link
GRI 404 Szkolenia i edukacja 404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika link
GRI 404 Szkolenia i edukacja 404-2 Programy rozwoju kompetencji zawodowych link
GRI 404 Szkolenia i edukacja 404-3 Odsetek pracowników otrzymujących regularną ocenę pracy i rozwoju kariery link
GRI 405 Różnorodność i równość szans 405-1 Różnorodność wśród zarządu i pracowników link link link
GRI 405 Różnorodność i równość szans 405-2 Stosunek podstawowego wynagrodzenia kobiet do mężczyzn link
GRI 406 Przeciwdziałanie dyskryminacji 406-1 Przypadki dyskryminacji i podjęte akcje link
GRI 412 Prawa człowieka-ewaluacja 412-2 Pracownicy przeszkoleni z procedur lub polityk dotyczących praw człowieka link
GRI 417 Marketing i oznakowanie produktów 417-1 Wymagania dotyczące oznakowania i informacji dotyczących produktów i usług link link
GRI 417 Marketing i oznakowanie produktów 417-3 Przypadki niezgodności dotyczące komunikacji marketingowej link
GRI 418 Prywatność Klienta 418-1 Uzasadnione reklamacje dotyczące naruszenia prywatności klienta i utraty jego danych link
GRI 419 Zgodność dotycząca kwestii społeczno-ekonomicznych 419-1 Brak zgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi obszaru społecznego i ekonomicznego link
Ujawnienia dotyczące konkretnych standardów związane z aspektami sektorowymi
Podejście do zarządzania (DMA)
i wskaźniki
LINK Pominięcia Zewnętrzna
weryfikacja
Opis
ASPEKT SEKTOROWY: PORTFEL PRODUKTÓW
G4-DMA  link
link
brak
G4-FS1 link
link
brak Polityki z elementami środowiskowymi i społecznymi odnoszące się do linii biznesowych.
G4-FS5 link
link
brak Interakcje z klientami/inwestorami/parterami biznesowymi dotyczące ryzyk środowiskowych I społecznych.
G4-FS7  link brak Wartość pieniężna produktów i usług zaprojektowanych w celu dostarczenia korzyści społecznych dla każdej linii biznesowej w podziale na cel.
G4-FS8  link brak Wartość pieniężna produktów i usług zaprojektowanych w celu dostarczenia korzyści środowiskowych dla każdej linii biznesowej w podziale na cel.
ASPEKT SEKTOROWY: AUDYT
G4-DMA  link brak
G4-FS9  link brak Zakres i częstość audytów oceniających wdrożenie polityk środowiskowych i społecznych oraz procedury oceny ryzyka.
ASPEKT SEKTOROWY: SPOŁECZNOŚCI LOKALNE
G4-DMA  link brak
G4-FS13  link brak Dostęp do usług na obszarach mało zaludnionych lub nierozwiniętych ekonomicznie.
G4-FS14  link brak Inicjatywy przeprowadzane w celu poprawienia dostępu do usług finansowych osobom nieuprzywilejowanym.
G4-FS15  link brak Polityki zapewniające uczciwe projektowanie i sprzedaż produktów i usług finansowych.
G4-FS16  link brak Inicjatywy mające na celu edukację finansową według typu odbiorców.