Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Przejrzysta informacja o produktach i usługach

Bank udziela klientom jasnej i zrozumiałej informacji na temat produktów za pośrednictwem swoich pracowników, w kanałach sprzedaży i obsługi klientów takich jak placówki i infolinia telefoniczna, oraz w formie treści tekstowych w kanałach elektronicznych. Wszyscy pracownicy udzielający informacji klientom są odpowiednio przeszkoleni w zakresie wymaganym przepisami prawa, regulacjami sektorowymi oraz dobrymi praktykami i standardami jakości stosowanymi przez Bank. Pracownicy Banku są na bieżąco informowani o wszelkich istotnych zmianach dotyczących sprzedaży i obsługi klientów, co odbywa się poprzez różne kanały komunikacji wewnętrznej Banku. Proces sprzedaży produktów jest prowadzony w oparciu o zestandaryzowane modele, pozwalające przedstawić klientowi ofertę dopasowaną do jego potrzeb i oczekiwań w wariantach, które go interesują, wraz z zakresem informacji niezbędnym do podjęcia świadomej decyzji co do zakupu danego produktu. Stosowanie standardów sprzedaży oraz zakres i jakość informacji przekazywanych klientom są regularnie oceniane przy wykorzystaniu instytucji tajemniczego klienta oraz w ramach badań satysfakcji klientów. Sposób sprzedaży i obsługi klientów jest również weryfikowany i usprawniany na podstawie tematów zapytań i reklamacji otrzymywanych od klientów.

Na stronie internetowej Banku dostępna jest także sekcja „Twoje potrzeby”, w której każdy może uzyskać szczegółowe informacje na temat oferty oraz usług rekomendowanych przez Bank w zależności od aktualnych potrzeb klienta.

 

Informowanie o produktach hipotecznych

Decydując się na złożenie wniosku kredytowego w Banku Millennium, klient na każdym etapie procesu otrzymuje pełną informację o produkcie i ryzykach z nim związanych.

Pracownicy działów sprzedaży Banku Millennium regularnie odbywają szkolenia m.in. z zakresu wiedzy o oferowanych produktach hipotecznych, odpowiedniego dostosowywania produktów do aktualnych potrzeb klienta, przebiegu procesu kredytowego – ze szczególnym uwzględnieniem szeregu obowiązków informacyjnych względem klientów w procesie przestawienia oferty Banku.

Dodatkowo, w związku z wejściem w życie „Ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami”, Bank przeprowadził kompleksowe szkolenie wszystkich pracowników bezpośrednio obsługujących klientów hipotecznych. W zakres szkolenia wchodziły takie zagadnienia, jak specyfika kredytu hipotecznego i usług dodatkowych wraz z nim oferowanych, przepisy związane z umowami o kredyt, zawieranie umów sprzedaży nieruchomości, wycena zabezpieczeń wierzytelności, organizacja i funkcjonowanie ksiąg wieczystych, funkcjonowanie rynku państwa członkowskiego, standardy etyki biznesu, proces oceny zdolności kredytowej oraz zagadnienia finansowe i ekonomiczne. Bank realizuje także w sposób ciągły względem swoich potencjalnych i obecnych klientów wszystkie obowiązki informacyjne wymagane w procesie udzielenia kredytu hipotecznego, wynikające z odpowiednich ustaw czy rekomendacji KNF bądź UOKiK.

Ochrona inwestycyjna

W Banku stosuje się do wymogów dyrektywy MiFID2 (ang. Markets in Financial Instruments Directive). Zgodnie z nimi, Bank oferując usługi inwestycyjne, przed nabyciem produktu, zobowiązany jest w szczególności do:

 

  • dokonania klasyfikacji klienta do jednej z trzech grup inwestorów,
  • przeprowadzenia testu oceniającego rynki docelowe oraz adekwatność oferowanych produktów i usług inwestycyjnych dla danego klienta,
  • rzetelnego, nie wprowadzającego w błąd informowania o produktach oraz ryzykach związanych z inwestowaniem w te produkty,
  • opracowania i poinformowania klientów o polityce działania w najlepiej pojętym interesie klienta oraz polityce przeciwdziałania konfliktowi interesów.

 

 

W celu zapewnienia jak najlepszego poziomu ochrony swoim klientom Bank objął produkty ubezpieczeniowo – inwestycyjne niektórymi wytycznymi MiFID2 mimo braku takiego wymogu. We wszystkich publikacjach handlowych przygotowywanych przez Bank, określane są m.in. ryzyka związane z inwestowaniem oraz przykładowe scenariusze związane z danym instrumentem lub produktem finansowym. Klientom przedstawiana jest pełna i rzetelna informacja o własnych i dystrybuowanych przez Bank produktach i instrumentach finansowych, w tym ich emitencie oraz warunkach procesu reklamacyjnego. Informacje o świadczonych usługach, a także umowy i inne dokumenty bankowe oraz pisma kierowane do klientów formułowane są w sposób precyzyjny, zrozumiały i przejrzysty.

Wszystkie materiały informacyjne dotyczące oferowanych przez Bank Millennium produktów finansowych opatrzone są odpowiednio informacjami na temat: ryzyka związanego z inwestowaniem, zastrzeżeń prawnych, a także miejsc publikacji informacji o funduszach, w tym danych finansowych.

Przed rozpoczęciem samodzielnego oferowania produktów finansowych, pracownik musi mieć co najmniej sześciomiesięczne doświadczenie w ich oferowaniu oraz musi zdać test wiedzy w zakresie tych produktów. Pracownik przechodzi również obowiązkowe szkolenie z MiFID2 oraz szkolenia produktowe w formie e-learningu. Szkolenie produktowe szczegółowo opisuje charakterystykę danego produktu, jak również w sposób jasny wskazuje na ryzyka związane inwestowaniem w dany produkt lub instrument finansowy.

W przypadku zmiany przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych dotyczących produktów finansowych, pracownikom udostępniane są e-learningowe szkolenia przypominające. Dzięki temu pracownicy posiadają odpowiednią, aktualną wiedzę w zakresie oferowanych produktów finansowych.

Dodatkowo pracownicy na bieżąco korzystają z cyklicznych telekonferencji rynkowych i produktowych oraz mają również stały dostęp do aktualnych prezentacji produktowych. [GRI 103-2, 417-1]