Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

[GRI G4 FS15]

Etyczna sprzedaż produktów jest uregulowana w Grupie Banku Millennium nie tylko w wytycznych takich jak Kodeks Etyczny, Księga Standardów czy regulacje prawne. Bank, przykładając olbrzymią wagę do jakości i wysokiej etyki sprzedaży, opracował także Modele Rozmów z Klientem w zakresie produktów codziennego bankowania, produktów kredytowych czy rozwiązań oszczędnościowo-inwestycyjnych. Modele te funkcjonują od kilku lat i są sukcesywnie aktualizowane i optymalizowane. Każde wdrożenie nowego modelu wiąże się z masowym wdrożeniem rozwiązania wśród pracowników bezpośredniej obsługi klienta oraz szkoleniami wszystkich pracowników pracujących z modelem, prowadzonymi przez jednostki z centrali Banku.

Przestrzeganie Modeli Rozmów oraz Standardów Obsługi Klienta jest stale monitorowane przez specjalnie do tego powołaną jednostkę.

Wyniki monitoringu przynajmniej raz w miesiącu są przekazywane zarówno do Zarządu Banku, bezpośrednich przełożonych ocenianych pracowników, jak również służą do podejmowania działań naprawczych na poziomie całego Banku. Monitoring przestrzegania standardów oraz etycznej sprzedaży jest prowadzony także niezależnie od Banku, poprzez różnego rodzaju rankingi jakości obsługi. Bank przykłada do nich dużą wagę i bierze pod uwagę wszystkie wnioski z nich płynące.

Bank przed zaoferowaniem produktu bada potrzeby klienta, co pozwala poznać poziom jego wiedzy na temat produktów kredytowych oraz ustalić jego sytuację finansową, a dzięki temu odpowiednio dopasować sposób komunikacji oraz produkt do jego sytuacji. Ryzyko nadmiernego zadłużania się oraz nieprawidłowego zarządzania domowym budżetem jest minimalizowane dzięki zaawansowanym metodom oceny wiarygodności i zdolności klientów stosowanym przez Bank. Metody te pozwalają zidentyfikować sytuacje,
w których klient nie powinien już się zadłużać. Bank oferuje klientom możliwość skonsolidowania niezabezpieczonego zadłużenia spłacanego u innych kredytodawców, co często pozwala zmniejszyć miesięczne obciążenia kredytowe w budżecie domowym i poprawić sytuację w zakresie bezpieczeństwa finansowego klientów. Klienci korzystający z internetowej bankowości transakcyjnej mają możliwość stosowania zaawansowanych narzędzi do zarządzania wydatkami i dzięki temu mogą pogłębiać wiedzę na temat efektywnego zarządzania swoim budżetem. [GRI 102-11, 102-30]

Klienci mają dostęp do oferty pożyczki konsolidacyjnej z opcją spłaty zadłużenia w innych bankach bez prowizji za przeniesienie oraz z obniżonym oprocentowaniem. Dodatkowo klienci mogą raz na rok skorzystać z odroczenia płatności jednej raty pożyczki gotówkowej lub konsolidacyjnej, co jest pomocne dla osób, które potrzebują wykorzystać środki na spłatę raty w danym miesiącu na inne cele.

W przypadku braku spłaty kredytu, Bank dąży w pierwszej kolejności do polubownego rozwiązania sprawy, proponując klientowi możliwość zawarcia umów restrukturyzacyjnych.

Restrukturyzacja zadłużenia stosowana przez Bank w procesie dochodzenia wierzytelności polega na zawarciu z klientem aneksu do umowy pierwotnej lub odrębnej umowy restrukturyzacyjnej, której treść, stosownie do sytuacji klienta i jego możliwości finansowych, modyfikuje obowiązujące warunki spłaty zobowiązania. Modyfikacja ta może dotyczyć: obniżenia wysokości miesięcznej spłaty (czasowo lub na cały okres spłaty), zawieszenia płatności raty w całości lub w części, wydłużenia okresu kredytowania, obniżenia oprocentowania, zmiany daty płatności raty, zmiany kolejności rozliczenia spłaty, zmiany przedmiotu zabezpieczenia lub zmiany wysokości raty. W 2017 r. z rozwiązań tych skorzystało około 3% klientów obsługiwanych w procesie dochodzenia należności detalicznych.

Udział walutowych kredytów hipotecznych w portfelu ogółem spadł do 30% na koniec 2017 r. Bank odnotował szybsze tempo zmniejszania wielkości portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych, czyli -19,6% w ujęciu rocznym, częściowo w wyniku zmian kursu franka szwajcarskiego, który był na zbliżonym poziomie do notowań sprzed skokowego wzrostu z dnia 15 stycznia 2015 r.

Przeciwko Bankowi Millennium toczą się dwa postępowania grupowe związane z kwestią indeksacji kredytów we frankach szwajcarskich oraz ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego. Sprawy są na wstępnym etapie rozpoznawania, a tym samym nie zapadł żaden wyrok ich dotyczący. Bank nie uznaje roszczeń członków grup. [GRI 206-1]

Z danych Banku Millennium wynika, że ponad 99% liczby kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich jest regularnie spłacanych przez klientów (w okresie do 30 dni).

Bank Millennium w 2017 r. w kontynuował stosowanie rozwiązań wprowadzonych tzw. „sześciopakiem”, to jest:

  1. Uwzględnienie ujemnej stawki Libor przy wyliczaniu wysokości oprocentowania kredytów mieszkaniowych.
  2. Istotne zmniejszenie na najbliższe 6 miesięcy tzw. spreadu walutowego, co skutkuje odczuwalnym zmniejszeniem wysokości płaconych przez klientów rat kredytowych.
  3. Wydłużenie na wniosek klienta okresu spłaty lub okresowe zawieszenie spłaty raty kredytowej, tak, aby jej poziom nie był wyższy lub był niewiele wyższy niż przed uwolnieniem kursu. Wnioski te mogłyby być składane wyłącznie przez kredytobiorców zamieszkujących kredytowaną nieruchomość.
  4. Rezygnacja z żądania nowego zabezpieczenia oraz ubezpieczenia kredytu wobec kredytobiorców terminowo spłacających raty kredytowe.
  5. Umożliwienie kredytobiorcom zamiany waluty kredytu z CHF na PLN po kursie równym średniemu kursowi NBP.
  6. Uelastycznienie zasad restrukturyzacji kredytów hipotecznych dla klientów zamieszkujących kredytowane nieruchomości.

Dodatkowo Bank umożliwił klientom wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę po kursie średnim NBP lub innym uzgodnionym przez strony, z jednoczesną obniżką marży kredytu uzależnioną od wysokości nadpłaty (dla częściowych spłat).

Kredytobiorcy pozostający w trudnej sytuacji materialnej i spełniający określone kryteria (np. utrata pracy, sytuacja, gdy miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przekraczają 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe kredytobiorcy) mogą ponadto korzystać ze środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców utworzonego przez 11 banków, w tym Bank Millennium. Łączna kwota środków w momencie utworzenia Funduszu wynosiła 600 mln zł.