Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Compliance – zapewnienie zgodności działalności zgodnie z prawem

Zasady i standardy dotyczące zapewnienia zgodności z regulacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi opisane są w „Polityce Zgodności” dotyczącej Grupy Banku Millennium. Monitorując spełnianie regulacji wewnętrznych i zewnętrznych, Bank Millennium za szczególnie istotne uważa:

 

  • przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • zapewnienie zgodności wewnętrznych regulacji Banku z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a także z rekomendacjami wydawanymi przez organy nadzorcze,
  • przeciwdziałanie i zarządzanie konfliktami interesów,
  • przestrzeganie zasad etycznych,
  • ograniczanie transakcji osobistych i ochrona informacji poufnych związanych z Bankiem Millennium, instrumentami finansowymi wydanymi przez Bank, jak również informacji związanych ze sprzedażą/zakupem takich instrumentów
  • monitorowanie i zapewnienie zgodności w zakresie instrumentów finansowych objętych dyrektywą Unijną MiFID2.

 

Raport zakresu zgodności działania Banku z prawem jest prezentowany co kwartał Zarządowi Banku i Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej oraz corocznie Radzie Nadzorczej. [GRI 102-17, 103-2, 103-3]

W 2017 r. nie nałożono wyrokiem prawomocnym na Bank kar finansowych za brak zgodności z prawem i regulacjami. [GRI 419-1]