Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Audyt wewnętrzny został uregulowany w dokumencie „Karta audytu – zasady działalności audytu wewnętrznego Banku Millennium S.A.” Jest działalnością planową, opartą na rocznym planie audytów. Podstawą planowania jest ocena ryzyka dla poszczególnych obszarów i procesów Banku oraz w Spółkach Zależnych, służąca identyfikacji podwyższonego ryzyka i wspomagająca określanie priorytetów oraz zasobów do realizacji zadań.

Proces planowania uwzględnia konsultacje z kierownictwem wyższego szczebla oraz właścicielami kluczowych procesów. Roczny plan audytu, zatwierdzany przez Radę Nadzorczą Banku, jest realizowany w podziale kwartalnym przez doświadczonych i wykwalifikowanych profesjonalistów.

 

W 2017 r. Departament Audytu Wewnętrznego realizował zadania audytowe w Banku, Spółkach Zależnych Banku, podmiotach zewnętrznych, którym Bank, w zakresie dopuszczonym przepisami prawa, powierzył wykonywanie czynności bankowych i związanych z działalnością bankową, a także w ramach Grupy Kapitałowej Millennium BCP. Planowa działalność Departamentu obejmowała m.in. wykonywanie audytów kluczowych procesów biznesowych i procesów wsparcia, a także audytów finansowych, placówek oraz zgodności z zewnętrznymi wymogami regulacyjnymi. Wśród zadań wykonywanych przez Departament Audytu Wewnętrznego znalazły się również postępowania wyjaśniające i kontrole prewencyjne.

Departament Audytu Wewnętrznego jest jednostką niezależną, podlegającą Prezesowi Zarządu Banku, a wyniki swych działań raportuje Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej i Radzie Nadzorczej Banku. Wyniki przeglądu funkcjonowania całego systemu kontroli wewnętrznej, jak i wybranych jego elementów, są prezentowane cyklicznie i podlegają ocenie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Banku. [GRI 102-17, G4 DMA, G4-FS9]

 

Audyt wewnętrzny – działania przeprowadzone w roku 2017
Liczba audytów W tym audyty w Spółkach
Audyty procesowe 59 5
Audyty finansowe 3 0
Audyty placówek 160 0
Audyty zgodności z wymogami: IRF/MiFID 10 1
Dodatkowe, nieplanowe audyty 11 1
Przegląd ICP, inspekcje KNF, BION 4 1
RAZEM: 247 8
Kontrola prewencyjna 58 0
Postępowania wyjaśniające (nieplanowe) 159 0